helmat #✋ કોંગ્રેસ
✋ કોંગ્રેસ - ક દ મા બાદ વાર મારા દિલ મા પાન કા નયના 14 મા કરાવવાની જ દશા , નેક નાના ગામમાં નવ પુષ ) ની દર વ માં કર કાંપનું તે કામ માં એક છે મહિના ની રે જ કરો ન કામ મિક ક ના થનાર મામ મનોકામના કરી ઘાવ . , | મા એક કામ યાદ વાયરા કરાય રા નામના જેને કરવામાં મારા કેક માં ના પાન કારણે ને માને વાવે નમક ન માગને જાતિય યોક કાપીને | | ૨ તા . ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૯ પાટનગર ટ્રાફિક કાયદાના વિરોધમાં કોંગ્રેસની અનોખી ઝુંબેશને - વ્યાપક પ્રતિસાદ ૨૪ કલાકમાંદોઢલાખમિસકોલઆવ્યા અમદાવાદ , તા . ૩ કૅસે કિડનનિયમ મમ મટે લેવાયેલ નિરવે છે , જિને ની દોરીને જણાવ્યું કે સરકાર ના નામે 16 સપ્ટેમ્બરથી રાજયભરમાં નિવને નવલખી ગયો છે અને ના સરમર રરર નામોનરા નામાંકન રિના કોષોમાં ડરનો માહોલનો કરી ર છે , રાકિના નવા નિયમો નમવામાં આવી મામલે મિસ કોલ કેશ પણ કરી છે આ નવી જોગવાઈ કરી અને કાનો નો આ ગુનેશ શરુ ના માત્ર 2 કલા પ્રમો ગયા છે , નવા નિયમો કાન કિકના માટે કોગ્રેસ એક નંબર શાને કર્યો નો શોધી શકો છે , ને PUC , 15 જાન મિસ કોલ નાકા , અમે નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરવા બદ્ધ રમા કરા છે , ૧૩૪ પર પર મૌન RTOમાં મરિનો મુ ગાઈનમાં નંબરના આધારે ન લેવલ પર ને ને જો મોમાં કણ કામ લ કરી લોકો વિરોધ ન કરી શકે છે . જે ના રહેવું છે RTOમાં તો રાક જો ની સમકા એ માહિતી આગોતરા આયોજન વગર જ આકરા દંડની જોગવાઇ સાથે સરકારે પ્રજાને લૂંટવાનો નવો રસ્તો શોધી કાઢ્યો હોવાના આક્ષેપ : મિસકોલને આધારે લોકોની સમસ્યા જાણી વાસ્તવિકતા સામે લાવી સરકાર સામે આંદોલન છેડીશું . Fી પસારો લેવામાં અાવશે . hતારો અને નવજન મર . કરવાના નિકા સામે વિરોધ અને કોલ કરનારનું રેશાન છે . તેના INSાના બાળ ક સંપર્ક કરવામાં અાવશે . અને માં મો . - નિરાકરો છો તે અમે માલિની ગયો છે , જોકે , નિયમોને નમની ર્મા કોસ તરકથી મળતી સત્તાવાર મારિની નથી . ISRP માટે વારંવાર મુદત એી કરવામાં આવશે . કમૅચારીનો અને પોલા જ ગુજરામાં વિરોધનો સૂર # મો રમનુસાર આ ઝુંબેશને અતનુ પ્રતિસાદ વધારવામાં અાવી નાં લાખો ટનામાં અધિકારીઓ દ્વારા કાયદાનો ભંગ થતો નાં રાજ્યસરકારને પુનઃ વિચાર મળી રહ્યો છે . નંબર લોન ક્યને માત્ર ISRP જવાના નથી સરકારે કાયદો દો તેનો રસ જિરોધ કરવામાં આવશે , માટે મજબૂર કરી હતી . ત્યારબાદ 24 કલાકમાં 13 14 લોકોને મિસ કોલ થોપી બેસાડવાનો પ્રયાસ કર્યો છે કરતી  ાિરોમાં રેકમેટમાંથી મુક્તિ રામસરકારે હની રકમ માં સુધારો કર્યો . કરીને પોતાના હિંદો નોંધાવ્યો છે , અને લોકો ના કાકાનો વિરોધ રજા મળી જેને ઇરમાં ઐી સીડ ની હવે ક્રિકના નવા નિયમો મામલે થંગ્રેસ પ્રમુખ અમિત ચાવએ કહ્યું છે . લોકોના વિરોધને જામા મળે તે માટે તેની ઈરમાં અકસ્માત મા થાય છે નામાં નાની રેકોલા નાકય હનો કિ નિયમન થાય , અકસ્માત ઘટે કૉસ ના મીસ વેલનેશ શરૂ કરી છે , નિક વિના . માં મોરના નામે ખારી દિરોજ ગુજરાત કોંગ્રેસે નોંધાયો છે . એ માટે પ્રયા ઘ નાથાય ને ગુચન કૉંગ્રેસ ના છે . મનિષ ચને રસમેન્ટ એમ નથી . - શહેરી વિસ્તારમાંહભેટમાંથી મુક્તિ નહીં અપાય તો લાઇસન્સ રિન્યુક ન જેલભરો આંદોલનકરવા રાજકોટનાવકીલનીચીમકી ૫૦ લાખ લોકો રાજકોટ , તા . 19 વલમાં ૧ સરકાર તરા ફી નિર્ણય લેવા આવેદનમાં જણાવ્યું છે , તમાશદ , તા . - રાજકોટ બાર એસો . ના મારી નિજ મોમાં જે કેશ કરવામાં અાવેલ મુંબઈ હાઈકોર્ટ માનમરપાલિકા I કેન્દ્ર સરકારે મુન જિની ગઈ હોય તેમજ ગુજરાત પણ કોંગ્રેસ કીમલ છે જે તેના મણ જણાઈ આવે છે કે ફિસ્તારમાં હેલમેટમાંથી મુક્તિ માથાનો | Rાં ઇડન લાઇસન્સ રિન્યુ કરાયા એનું હ્યુમનરાઈટ ડીપાર્ટમેન્ટના કવીનર રાજ્ય સરકાર મા કામસ અનુમથી યુકમ કૉલ છે જેને ધ્યાને લઈને ગુજરાત | માટેની પાંપની મા ધણી ને અને એડવોક ડો . ઇ . નેમ , જોષીએ ની છે અને નવા વર્ષ બીસમાંથી ૧ ૨ . કાર કરી ગ્રીકના નિયમોમાં ૬ કરી ના વર્ષમાં પાસ થવાનું મુમતી , મૃદમંકી , રાજકોટ પોલીસ અતિ મેળવવા માટે સામાન્ય પ્રજાજનો માનમાં પાલિ કિનારમાંથી રોમેટને Iોકોને ન થઇ જાયસંસ કઢાવવાં છે કમિશનર અને પી . ગાંધીનગરને ઉપર સાકી નિયમોના નામે ના મુકિત માપવા માટે સખો અજકોટ બાર નવી યિની પેદા થઈ છે , - અસોસીએશન દ્વારા વિનંની છે . ચમમાં માટીની પાસે પુરતો રાજકોટ બાર એસો . ના સેક્રેટરી જિગ્નેશ જોશીએ આકરા દંડ અંગે જે મહાનગરપાલિકાઓમાં ટૂ Iકોય પ્રમાણ માં પર કાચાં ને પછી પાકો નાં લાયસંસ કઈ રીતે નિકળશે | ને માલ ઉભો થયો છે , મા ઉપરોક્ત મુંબઇ હાઇકોર્ટના ચુકાદાને ટાંકી હેભેટ મુક્તિનો ઠરાવ કરવા માંગ સવિનય કાનૂન ભંગ કરો ભેટના | રાજપનાં લોકો જેની પ્રમાણમાં | નાધિક બોજ પણ નાવશે , ને પાવીને મારી વિસ્તાર માંથી નવ ધારો કરે છે અને તે પ્રકારની જામતો માંદોલન કર્મના પ્રમાણે લાયસંસ માની કી સરિતાના પાના મેટ પરવામાંથી મુકિત માપવા મામાને કરવાની નીતિ જાહેર કરીને નીકળી ના પગને ધ્યાને લઈ અને અને ભારેખમ છે અંગે ફેરવિયાણા ગુનાખાતા દ્વારા રાજ્યના પ્રકી પ્રજાના હીતમાં અને શોના મૌનમાં ના નિર્ણયથી અમદાવાદમાં પાંચ કરવા ણાવ્યું છે , જો નામ નરિ શાખાનાને મમાન પાક છે , જે ખોટુ માનમરપાલિકાનોમાં નીકર ઉપર લાખ લાઈનાન્સ ધારકોએ નવેસ થી કરવામાં આવે તો રાજ શેટના વકીલો છે , જેથી તાકીદ કૌઢ નિયમોમાં જોઢે સવારી કરનાર ચાલકને પામેટમાંથી મવિશ્વ પાનનું અંગ કરીને કરો ક હની રકમનો વધ ધારો મહિન માપવાનો વાવ વિધાનસભામાં માંદોલન કરૈના ખચકાશે નરિ નથી પરંતુ ખેંચવા અને તેના બાબતે ફરીથી પસાર કરી ના ફી અમલ કયા ના બિ ધીમારી છે , પુનઃ વિચારણા કરવા મુખ્યમંત્રી , ગૃહમંત્રી , પોલીસને રજૂઆત કરી જેટ પહેરવામાંથી મુકિત ની સરકારે પાંચ વર્ષની મર્યાદા ઘટા બૂમ વરચે અધધ . . સંખ્યામાં ક - ShareChat
14.4k એ જોયું
1 મહિના પહેલા
અન્ય એપ પર શેર કરો
Facebook
WhatsApp
લિંક કોપી કરો
કાઢી નાખો
Embed
હું આ પોસ્ટની ફરિયાદ કરવા માંગુ છુ, કારણકે આ પોસ્ટ...
Embed Post