#📃 5 મેનાં સમાચાર
📃 5 મેનાં સમાચાર - 08 SANDESH AHMEDABAD એડવર્ટાઈઝમેન્ટ SUNDAS 05 - 05 - 2019 : ભારતીય સ્ટેટ બે સ્ટ્રેસેડ એસેટ્સ રીકવરી શાખા : - એડમિનિસ્ટ્રેટીવ ઓફિસ , નિલમબાગ , ભાવનગર - ૩૬૪૦૦૧ . ગુજરાત . ફોન . 0278 - 2514051 , ઈમેઈલ : sbi . 18735 @ sbi . co . in અનામત કરજદાર / ભાગીદાર / ડાયરેકટર્સ / જામીનદારોના નામ કિંમત ટાઈટલ ડીડ હોલ્ડર્સનું ડીમાન્ડ નોટીસ ૧૩ ( ૨ ) તારીખ બાકી રકમ રૂ . ( ડીમાન્ડ નોટીસ મુજબ ) જામીનદાર / ભાગીદાર / ગીરો દાર નું નામ કબજા તારીખ મિલકતોની વિગત અર્નેસ્ટ મની | ડીપોઝીટ બીડ ( ઈએમડી ) અનામત | વધારવાની કિંમતની ૧૦ % રકમ રકમ ૨ . લાખમાં નિરીક્ષણ ની તારીખ અને સમય નામ B લાખમાં 31 શ્રી ચંદ્રેશ ૧૪ . ૧૦ 3 . ૧૦ , ૦૦૦ / ર . ૧૦ , ૦૦૦ / T૩૧ / ૦૫ / ૨૦૧૯ સવારે ૧૧ થી બપોરે ૨ ૦૧ / ૦૬ / ૨૦૧૯ સવારે ૧૧ થી બપોરે ૨ ૧૭ . ૬૪ ૧ . ૭૭ ૧૮ . ૨ ૧૮૩ રે . ૨૪ / ૦૫ / ૨૦૧૯ સવારે ૧૧ થી બપોરે ૨ ૧૦ , ૦૦૦ / ૧૯ . ૮૦ ] રૂ . ૧૦ , ૦૦૦ / ૦૧ / ૦૬ / ૨૦૧૯ સવારે 11 થી બપોરે ૨ ૧૫ . ૪૩ ર . ૩૧ / ૦૫ / ૨૦૧૯ સવારે ૧૧ થી બપોરે ૨ ૧૦ , ૦૦૦ / GS . 1 . ૧૦ , ૦૦૦ / ૩૧ / ૦૫ / ૨૦૧૯ સવારે ૧૧ થી બપોરે ૨ ૩૧ / ૦૫ / ૨૦૧૯ સવારે ૧૧ થી બપોરે ૨ ૧ર . ૬૦ ] 1RS ૧૦ , ૦૦૦ / - | ૮ . s૯ ] ૦ . ૮૭ ૧૦ , ૦૦૦ / ૦૧ / ૦૬ / ૨૦૧૯ સવારે ૧૧ થી બપોરે ૨ ૩૧ / ૦૫ / ૨૦૧૯ સવારે ૧૧ થી બપોરે ૨ 335 . 00 | 33 . 50 . ૧૦ , ૦૦૦ / ૧૭ . ૦૦ ૧ . ૭૦ ૧૦ , ૦૦૦ / ૧૭ . ૦૦ ૧ . ૭૦ 2 . ૧૦ , ૦૦૦ / - | ૮ . ૩૭ ] ૦ . ૮૪ ૩૧ / ૦૫ / ૨૦૧૯ સવારે ૧૧ થી બપોરે ૨ ૩૧ / ૦૫ / ૨૦૧૯ સવારે ૧૧ થી બપોરે ૨ ૦૧ / ૦૬ / ૨૦૧૯ સવારે ૧૧ થી બપોરે ૨ ૩૧ / ૦૫ / ૨૦૧૯ સવારે ૧૧ થી બપોરે ૨ ૩૧ / ૦૫ / ૨૦૧૯ સવારે ૧૧ થી બપોરે ૨ ૧૦ , ૦૦૦ / 3 . 10 , 000 / ૧૯ . ૫૮ ] ૧ . ૯s ૧૦ , ૦૦૦ / ૧૦ . ૦ ૩ / ૦૫ / ૨૦૧૯ સવારે ૧૧ થી બપોરે ૨ ૧૦ , ૦૦૦ / 46 |ી જીગ્નેશ ૧૫૮ ૧૫૯ 3 ૦૧ / ૦૬ / ૨૦૧૯ સવારે ૧૧ થી બપોરે ૨ ૧૦ , ૦૦૦ / ૧૬૮ . ૪ ] ૧૬ . ૮૫ 3 . ૧૦ , ૦૦૦ / રૂ . ૨ , ૦૪૨ , ૯૪૫ . ૫૦ ૦૬ . ૦૬ . ૨૦૧૭ સાંકેતિક | | ચંદ્રેશ એસ સથવારા પલોટ નં . ૧૧૬ , સર્વે નં . ૧૮૬ / ૧ , સંસ્કાર નગર , મેઘપર બોરીચી , કચ્છ , પ્લોટ શામજીભાઈ સાથ ૨૧ . ૦૬ . ૨૦૧૮ એરિયા ૬૬ . ૯૨ સ્કે . મીટર્સ ) શ્રી મનોજકુમાર | ૨ , ૨ , ૪૭ , ૫૩ ૦૦ ૨૫ . ૦૪ . ૨૦૧૮ ) સાંકેતિક શ્રી મનોજકુમાર હસમુખલાલ પ્લોટ નં . પ૮ , રેવેન્ય સર્વેનં . પ / ૧ . ‘ બાગેશ્રી સીટી ' . પાણી પરવઠા રોડ પાસે . હરસુખલાલ દોશી ૧૩ . ૦૭ . ૨૦૧૮ દોશી , શ્રીમતી છાયા એમ દોશી ગામઃ વષમિડી , તાલુકા અંજાર , જીલ્લોઃ કચ્છ , જમીન એરિયા ( છo . 1ર છે . મીટર્સ , અને અન્યો બિલ્ટઅપ એરિયા ૩૮ . ૧૨છે . મીટર્સ ) શ્રી રાજેશ કાન્તિલાલ રૂા . ૧ , ૧૦૬ , ૪૧૨ . ૦૦ ૧૨ . ૧૦ . ૨૦૧૫ પ્રત્યક્ષ રાજેશ કાન્તિલાલ અંધય , રેખા રહેણાંક મિલકત રેવેન્યુ સર્વે નં . ૧૦૧૦ - હિસ્સા નં . ૨ , ક્ષેત્રફળ એરિયા ૮૦૯૪હે . | અધય અને રેખા oછ . 0૮ . ૨૦૧૮ મીટર્સ , ફલેટ નં . એ / ૪૦૧ , વેદ રેસીડન્સી ૨ , ટાવર એ , ગામ : બપોદ , જીલ્લો : રાજેશભાઈ અધયરુ રાજેશાભાઈ અધય વડોદરા , ઐસ્યિા છ૪ . ૩રહે . મીટર્સ શ્રી રોશનલાલ રૂ . ૨ , ૩૮૫ , ૯૩૭ . ૨૮ ૧૧ . ૦૭ . ૨૦૧૮ | પ્રત્યક્ષ | શ્રી રોશનલાલ રામેશ્વર અગ્રવાલ | | પ્લોટ નં . ૨૩૭ ને ૨૩૮ , સર્વે નં . / ખાસરા નં . ૧૮ / ૧ , મેઘપર બોરીચી , તા રામેશ્વર અગ્રવાલ ૦૧ . ૧૧ . ૨૦૧૮ અંજાર , જીવોઃ કચ્છ 35 | શ્રી દિપક ગોયલ . - ૧ , ૬૫ , ૧૨ . ૦૦ O૭ . ૧૧ . ર૦૧૭ પ્રત્યક્ષ દિપક ગોયલ , મીતુ દિપક ગોયલ | મિલકત પ્લોટ નં . ર , રેવેન્યુ સર્વે નં . ૫૧૪ / પી / ૧ , ગ્રીન કન્ટ્રી નામે જાણીતું , એન્ડ શ્રીમતી મીતુ ૨૭ . . ૨૦૧૮ ગામઃ વર્ષામિડી , ક્ષેત્રફળ ૧૦૨ , રહે . મીટર્સ દિપક ગોયલ 36 | શ્રીમતી વર્ષાબેન રૂ . ૨ , ૪૫૪ , ૬૫૭ . ૦૦ ૧૨ . ૦૬ . ૨૦૧૭ સાંકેતિક | શ્રીમતી વર્ષાબેન ચંદ્રેશ સાથે લોટ નં . ૮૭ , સર્વે નં . ર૭૦ , મેઘપર બોરીચી , અંજાર - કચ્છ , લોટ એરિયા ૧૦૫ ચંદ્રશ સાથે ૨૧ . ૦૬ . ૨૦૧૮ છે . મીટર્સ 37 શ્રીમતી રંજનાબેન , રૂ . ૨ , ૩૦૨ , ૨૬૨ . ૦૦ ૦૨ . ૦ર . ર૦૧૭T - પ્રત્યક્ષ જનાબેન લવાણી , રહેણાંક મિલકત ફલેટ નં . એક - o૩ , ગ્રાઉન્ડ ફલોર , પ્લોટ ૩૧પ ( એસએફએસ ) લવાણી એડ . ૨૬ . ૦૭ . ૨૦૧૮ હિમાણીબેન લકવાણી વોર્ડ નં . ૪એ , આદીપુર , ક્ષેત્રફળ ૩૮ . ૯૭ઍ . મીટર્સ કુમારી હિમાનીબેન લછવાણી | 38 | મુકેશ શર્મા રૂ . ૧ , ૭૮૫ , ૬૮૨ . ૦૦ ૦૧ . ૦૨ . ૨૦૧૭ | પ્રત્યક્ષ મુકેશ શર્મા રહેણાંક મિલકત પર , સબ પ્લોટ નં . ૭૦ / બી , સર્વે નં . ૧૮૫ , આશાપુરાનગર ગામ ૨૬ . ૦૭ . ૨૦૧૮ બારોઈ , તાલુકાઃ મુંદ્રા 39 | પટેલ રવજી મેવજી . રૂા . ૪૫ , ૬૯ , ૫૭૨ . ૦૦ ૧૯ . ૧ર . ર૦૧૬ પ્રત્યક્ષ શ્રી રમેશભાઈ માવજીભાઈ ફેકટરી જમીન અને બિલ્ડીંગ , રેવેન્યુ સર્વે નં . so૩ / રબી / પી ૧ , માંગરોળ રોડ , | એન્ડ કંપની o૩ . ૦૪ . ૨૦૧૭ , સાવલીયા , શ્રી હરેશભાઈ કેસોદ , જીલ્લો : જૂનાગઢ જમીન ક્ષેત્રફળ ૬૪૭૬ . ૦૦ સ્ક . મીટર્સ માવજીભાઈ સાવલીયા પટેલ વજી અવજી . રૂ . ૪૫ , ૬૯૬ , ૫૭૨ . ૦૦ ૧૯ . ૧૨ . ૨૦૧૬ | પ્રત્યક્ષ શ્રી રમેશભાઈ માવજીભાઈ કલેટ નં . ઈ / ૮૨ / ૧૦૪ , પહેલો માળ , સ્વામિનારાયણ પાર્ક , નરોડા , અમદાવાદ એન્ડ કંપની ૧૮ . ૦૮ . ૨૦૧૮ સાવલીયા એરિયા ક્ષેત્રફળ ૯૮૯ કે . ફુટ 41 | પટેલ રવજી માવજી રૂ . ૫ , ૯૬ , ૫૭૨ . ૦૦ ૧૯ . ૧૨ . ૨૦૧૬ પ્રત્યક્ષ શ્રી હરેશભાઈ માવજીભાઈ કલેટ નં . ઈ / ૦૭ / ૨૦૨ , પહેલો માળ , સ્વામિનારાયણ પાર્ક , નરોડા , અમદાવાદ એન્ડ કંપની ૧૮ . ૦૮ . ૨૦૧૮ | સાવલીયા એરિયા ક્ષેત્રફળ ૯૮૯ , ફુટ શામજી નાયુ મૈત્રા રૂા . 1 , ૧૯૨ , ૨૭ર . ૦૦ ૧૩ . ૦૨ . ૨૦૧૭ ] પ્રત્યસ . શામજી ના મૈત્રી રહેણાંક મિલકત પ્લોટ નં . ૧૦૫ , સર્વે નં ૧૨૨ / ૧ ગામ કિડાના , તાઃ ગાંધીધામ , ૨૬ . ૦૭ . ૨૦૧૮ ક્ષેત્રફળ ૮૩ . ૬૬ સ્કે . મીટર્સ | 43 | શીવ એન્ટરપ્રાઈઝ રૂ . ૨ , ૭૬ , ૭૧ , ૧૨ , ૨૮ | ૭ / ૨૭ / ૨૦૧૭ ] , પંકજકુમાર કાન્તિભાઈ ગામ , ૨ . કાન્તિલાલ જેરામભાઈ ગામી , | 14 | જેરામભાઈ નાથુભાઈ ગામી ઈન્ડસ્ટ્રીયલ જમીન અને બિલ્ડીંગ રેવેન્યુ સર્વે નં . ૪૩૧ / ૦૨ / પી૩ , જૂનાગઢ કેસોદ | ૩ . જેરામભાઈનાયુભાઈ ગામી ૦૮ . ૦૧ . ૨૦૧૮ હાઈવે , કેસોદ , એરિસ્યા અંદાજે ૪૦૪૬ . ૮૫કે . મીટર્સ શીવ એન્ટરપ્રાઈઝ ૭ / ર૭ / ૨૦૧૭ ] , પંકજકુમાર કાન્તિભાઈ ગામ , ૨ , કાન્તિલાલ જેરામભાઈ ગામી , પ્રત્યક્ષ | | પંકાભાઈ કાન્તિભાઈ ગામી ખૂલ્લો રહેણાંક પલોટ , રેવેન્યુ સર્વે નં . ૨૮૬ / પી / ૧ , રણુજા ઘામ , સરદાર નગર ૩ , જેરામભાઈ નાથુભાઈગામી ૦૮ . ૦૧ . ૨૦૧૮ પાછળ , પ્લોટ નં . ૩ , પૂર્વબાજુ રેલ્વે લાઈન , હવેલી ચૂના ભઠ્ઠી રોડ , કેસોદ , એરિયા ૧૦૫ . ૯૦કે . મીટર્સ ) 45 શીવ એન્ટરપ્રાઈઝ રૂ . ૨ , ૭૧ , ૦૧ , ૨૧૨ , ૨૮ | ૭ / ૨૭ / ૨૦૧૭ ] ૧ . પંકજકુમાર કાન્તિભાઈ ગામ , ૨ , કાન્તિલાલ જેરામભાઈ ગામી , પ્રત્યક્ષ પંકાભાઈ કાન્તિભાઈ ગામી ખૂલ્લો રહેણાંક પ્લોટ , રેવેન્યુ સર્વે નં . ૨૮૬ / પી / ૧ , રણુજા ધામ , સરદાર નગર ૩ . જેરામભાઈ નાથુભાઈગામી ૦૮ . ૦૧ . ૨૦૧૮ પાછળ , પ્લોટ નં . 1 , પૂર્વબાજુ રેલ્વે લાઈન , હવેલી ચૂના ભઠ્ઠી રોડ , કેસોદ , એરિયા ૮૯ . ૬પ સ્કે . મીટર્સ ) 3 . ૩૯ , ૯૯ , ૪ss . oo | ૧૦ / ૨૯ / ૨૦૧૬ પ્રત્યક્ષ | શ્રી જયેશભાઈ લાલજીભાઈ દવે | ફલેટ નં . ૧ અને ૨ , પહેલો માળ , સોમનાથ કોહેલ , સીટી સર્વે નં . લાલજીભાઈ દવે ૦૬ . ૦૬ . ૨૦૧૭ , ૧૧૦પ / બી / પી , સોમનાથ પેટ્રોલીય પાસે , જાફરાબાદ રોડ , ખંભા , તાલુકા ખંભા , જીલ્લો અમરેલી , જમીન એરિયા ૧૦૯ . ૦૧છે . મીટર્સ ) | મેસર્સ જય રણછોડ | રૂ . ૩ , ૫૨ , ૭૯ , ૨૨૪ . ૭૭ ૬ / ૪ / ૨૦૧૮ | શ્રી નરભેરામભાઈદયાલાલ કાવર સાંકેતિક મેસર્સ જય રણછોડ કોટન ફેકટરી જમીન અને બિલ્ડીંગ , સર્વે નં . ૧૨૦ / પી - ૧ / પી - ૨ ( જમીન ક્ષેત્રફળ | કોટન ઈન્ડસ્ટ્રીઝ ૧૦ . ૦૯ . ૨૦૧૮ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ ૪૯૪ . ૦૦ કે . મીટર્સ ) ગામ , જબલપુર , તાલુકા ટાંકરા , જીલ્લો : મોરબી 48 મેસર્સ જય રણછોડ રૂ . ૩ , ૫૨ , ૭૯ , ર૪ . ૭ ૬ / ૪ / ૨૦૧૮ | શ્રી નરભેરામભાઈદયાલાલ કાવર પ્રત્યક્ષ શ્રી નભેરામભાઈ દયાલાલ કાવર | રહેણાંક ખૂલ્લો પ્લોટ નં . ૪ , સર્વે નં . ૮૮૬ ( ક્ષેત્રફળ ૫૮ . orછે . મીટર્સ ) , ધરમ કોટન ઈન્ડસ્ટ્રીઝ ૧૦ . ૦૯ . ૨૦૧૮ ( જામીનદાર ) ધરતી સોસાયટી , સરદારનગર , ગામ માધાપર , તાલુકા અને જીલ્લો મોરબી . મેસર્સ જય રણછોડ રૂ . ૩ , ૫૨ , ૭૯ , ૨૨૪ . ૭ ૬ / ૧ / ૨૦૧૮ | શ્રી નરભેરામભાઈદયાલાલ કાવર પ્રત્યક્ષ શ્રી વિનોદ તેજાભાઈ કાસુન્દ્રા ઈન્ડસ્ટ્રીયલ ખૂલ્લો પ્લોટ સર્વે નં . ૦૫ / ૧પીર , પલોટ નં . : ( ક્ષેત્રફળ ૯૦૫ . ૯૫ કે . | કોટન ઈન્ડસ્ટ્રીઝ ૧૦ . ૦૯ . ૨૦૧૮ ( ભાગીદાર ) મીટર્સ ) અને પ્લોટ નં . ૨ ( ક્ષેત્રફળ ૯૨૩ . ૯૩ કે . મીટર્સ ) કુલ જમીન ક્ષેત્રફળ ૧૮૨૯ , ૮૮ઢે . મીટર્સ , ગામઃ જબલપુર , તાલુકા ટાંકા , જીલ્લો મોરબી . | 50 | મેસર્સ જય રણછોડ | રૂ . ૩ , ૫૨ , ૭૯ , ૨૨૪ . ૭૭ ૬ / ૪ / ૨૦૧૮ | શ્રી નરભેરામભાઈદયાલાલ કાવર પ્રત્યક્ષ શ્રી વિનોદ તેજાભાઈ કjી ઈન્ડસ્ટ્રીયલ ખુલ્લો પ્લોટ સર્વે નં . ૦૫ / ૧પીર , પલોટ નં . ૩ ( ક્ષેત્રફળ ૯૨૦ . ૧ છે . કોટન ઈન્ડસ્ટ્રીઝ ૧૦ . ૦૯ . ૨૦૧૮ | ( ભાગીદાર ) મીટર્સ ) અને પ્લોટ નં . ૪ ( ક્ષેત્રફળ ૪પ . ૧૪ સ્કે . મીટર્સ ) કુલ જમીન ક્ષેત્રફળ ૧૮૮૫ . ૮૫છે . મીટર્સ , ગામઃ જબલપુર , તાલુકા ટાંકરા , જીલ્લો મોરબી . 51 મેસર્સ પ્રોટેક્ષ પેઈન્ટ | રૂ . ૩૭ , ૮૨ , ૪૮૫ . 00 ૬ / ૨૮ / ૨૦૧૩ ] શ્રી પુનિતાબેન દિનેશકુમાર દોશી , દિનેશભાઈ અમૃતલાલ દોશી , ] પ્રત્યક્ષ ૦૮ - | શ્રી દિનેશકુમાર અમૃતલાલ દોશી | જમીન અને બિલ્ડીંગ , એસઆર નં . ૩૧૮ / પી , પલોટ નં . ૨૧૪ , જીઆઈડીસી સુરેશ બાબાભાઈ અજમેરા o૬ - ર૦૧૮ એસ્ટેટ , દમનગર ઈન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટ , રાજેશ ઓઈલ મીલ એન્ડ નોબલ ટાઈલ્સ સામે , મનગર , તાલુકા લાઠી , જીવોઃ અમરેલી . I52 શ્રી રામ કોટેસ રૂ . ૮૪ , ૮૬ , ૦૯૨ . ૫ ૨૪ / ૫ / ૨૦૧૭ | મનીષાબેન ભાવેશભાઈ ચોહાલીયા , પૂજાબેન હર્ષદકુમાર તન્ના | પ્રત્યક્ષ ૧૮ દિપાલીબેન પ્રણવકુમાર તન્ના રહેણાંક ફલેટ ' ' મિરેકલ ફલેટ્સ - ૧ , રેવેન્યુ સર્વે નં . ૨૦ / પી , પ્લોટ નં . ૧૧પી , ફલેટ દિપાલીબેન પ્રણવભાઈ તન્ના , દાયગોરાઈ ગીરધારીલાલ તન્ના , | ૦૧ - ૨૦૧૮ ને , એ - 104 , ચોથો માળ , ક્ષેત્રફળ ૧૩ . ૫૧ કે . મીટર્સ , ઑલ જામનગર હાઈવ , હરેશકુમાર ગીરધારીલાલ તન્ના નાગેશ્વર પાર્શ્વનાથ મંદિર સામે , ગામ : ઘટેશ્વર , તાલુકા રાજકોટ , જીલ્લો રાજકોટ , 53 ] ધીરજલાલ રૂ . ૧૩ , ૯૮ , ૩ . ૦૦ ૫ / ૧ / ૨૦૧૮ | સાંકેતિક ૧૮ ધીરજલાલ ભીમજીભાઈ કોઠીયા , | રહેણાંક મિલકતા સર્વે નં . ૮૬૨ , પ્લોટ નં . અને ૧૬ , સ્વામીનારાયણ મંદિર ભીમજીભાઈ ૦૧ - ૨૦૧૯ ચેતન ધીરજલાલ કોઠીયા પાસે , પુલવાડી , ગામ ખરેડી , તાલુકા કાલાવાડ , જીલ્લો જામનગર , ગુજરાત , કોઠારીયા ભગવાનજીભાઈ રૂ . ૨૮ , ૩૬ , ૧૧૨ . 00 ૭ / ૯ / ૨૦૧૮ | સાંકેતિક ૧૮ ભગવાનજી જી . ચૌહાણ , રહેણાંક ફલેટ નં . ૨૦૨ , બીજો માળ , પ્લોટ નં . ૨૯ , સર્વે નં . ૨૮ / પી - ૨ , “ શ્રી | ગંગારામ ચૌહાણ અને અન્ય ૦૧ - ૨૦૧૯ વિશાલ બી ચૌહાણ આદર્શ એપાર્ટમેન્ટ નાગેશ્વર પાર્શ્વનાથ , જામનગર રોડ , વટેશ્વર રાજકોટ મેસર્સ હરભોલેકૃપા રૂ . ૧ , ૩૬ , ૪૩ , ૨૬૨ . ૯૦ ૦૪ . ૦૫ . ૨૦૧૫ ] શ્રી અતુલભાઈએમ . સોરઠીયા અને અન્યો સાંકેતિક | શ્રી અતુલભાઈ એમ સોરઠીયા , ફેકટરી જમીન અને બિલ્ડીંગ , રેવેન્યુ સર્વે નં . ૧૨૬ / ૧ / પી , અમરેલી રોડ , ગામ | ઈન્ડસ્ટ્રીઝ ૨૮ . ૦૮ . ૨૦૧૫ બાબરા , જીલ્લો અમરેલી , એરિયા ૮૦૯૪ . ૦૦ કે . મીટર્સ ) 56 મેસર્સ હરભોલેકૃપા રૂ . ૧ , ૩૬ , ૪૩ , ૨૬૨ . ૦ ૦૪ . ૦૫ . ૨૦૧૫ શ્રી અતુલભાઈ એમ . સોરઠીયા અને અન્યો સાંકેતિક શ્રી બીપીનભાઈ સોરઠીયા , રહેણાંક મિલકત હાઉસ ૩ , તુષાર અમરાપરા , બાબરા , અમરેલી , ઐરિયા ઈન્ડસ્ટ્રીઝ ૨૮ . ૦૮ . ૨૦૧૫ ૧૧૧ . ૦૦ ઢે . મીટર્સ | મેસર્સ હરભોલેકૃપા | રૂ . ૧ , ૩૬ , ૪૩ , ૨૬૨ . ૯૦ o૪ . ૦૫ . ૨૦૧૫ શ્રી અતુલભાઈ એમ . સોરઠીયા અને અન્યો સાંકેતિક શ્રી ભાનુભાઈ પી ગજેરા રહેણાંક મિલકત , ઘર - ખોડલ આશિષ , અમરાપરા , બાબરા , અમરેલી એરિયા | ઈન્ડસ્ટ્રીઝ ૨૮ . ૦૮ . ૨૦૧૫ ૧૧૫ . ૯૨ સ્કે , મીટર્સ ) 58 મેસર્સ હરભોલેકૃપા રૂ . ૧ , ૩૬ , ૪૩ , ૨૬૨ . ૯૦ ૦૪ . ૦૫ . ૨૦૧૫ ] શ્રી અતુલભાઈ એમ . સોરઠીયા અને અન્યો સાંકેતિક શ્રીમતી ચંદ્રિકાબેન સોરઠીયા રહેણાંક મિલકત , ઘર નં . - ૧૦૮ , અમરાપરા , બાબરા , અમરેલી એરિયા ૨૨૩૮ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ ૨૮ . ૦૮ . ૨૦૧૫ છે . મીટર્સ | 59 મેસર્સ ત્રમ્બકબલાલ | રૂ . ૨ , ૫૯ , ૭૮ , ૮૪૯ . ૦ ૨૯ . ૦૯ . ૨૦૧૮ | શ્રી અમરીશભાઈનરેન્દ્રભાઈરાવળ અને અન્યો સાંકેતિક શ્રી નરેન્દ્ર એમ રાવળ અચલિત મિલકત ખૂલ્લી જમીન અને દુકાન જમીન સીએસબી નં . ૩૮ , સીએસ નં . ટ્રિકોમ પ્રા . લિ . ૨૯ . ૧૧ . ૨૦૧૮ ૨૦૪૬ , ક્ષેત્રફળ ૧૯૬ . 10 ફે . મીટર્સ અને ત્યાં થયેલ કોમર્શીયલ બાંધકામ ૩૨ . ૭૩ છે . મીટર્સ , ગામ બંતવા તાલુકા અંતર્ગત , માનવદર જૂનાગઢ જીલ્લો . 60 | મેસર્સ ત્રમ્બકબલાલ | રૂ . ૨ , ૫૯ , ૭૮ , ૮૪૯ , ૯૦ | ૨૯ . ૦૯ . ૨૦૧૮મી અમરીશભાઈનરેન્દ્રભાઈરાવળ અને અન્યો સાંકેતિક | | શ્રી મગનલાલ ટી રાવળ અચલિત મિલકત રહેણાંક બિલ્ડીંગ કમ દુકાન બાંધકામ મીન સીએસબી નં . ૩૨ , ટ્રિકોમ પ્રા . લિ . ૨૯ . ૧૧ . ૨૦૧૮ સીએસ નં . ૧૮૪૩ , ક્ષેત્રફળ ૧૩૮ . ૬૯ છે . મીટર્સ અને ત્યાં થયેલ બાંધકામ ૧૨૩ , ૮૧ છે . મીટર્સ , ગામ બંતવા તાલુકા અંતર્ગત , માનવદર જુનાગઢ જીવો . | 61 | મેસર્સ ત્રમ્બકબલાલા રૂ . ૫૧ , ૬૧ , ૭૦૩ . oo . ૨૯ . ૦૯ . ૨૦૧૮ શ્રી અમરીશભાઈનરેન્દ્રભાઈરાવળ અને અન્યો સાંકેતિક | | શ્રી નરેન્દ્ર એમ રાવળ અચલિત મિલકત ન રહેણાંક ઘર , જમીન સીએસબી નં . ૮ , સીએસ નં . ૨૨૭ , ક્ષેત્રફળ ૧૨ . ૮૬ છે . મીટર્સ અને ત્યાં થયેલ કુલ રહેણાંકબાંધકામ ૨૩ . ૫૦ છે . એન્ડ કંપની ર૯ . ૧૧ . ૨૦૧૮ મીટર્સ , રીપૂત વાસે ગામ નામે જાણીતો એરિયા , ગામ બંતવા તાલુકા અંતર્ગત , માનવદર જુનાગઢ જીલ્લો . 62 મેસર્સ સંતકૃપા 3 . 1 . 30 , ૪ , ૪૪૯ . ૦૫ . ૨૯ / ૯ / ૨૦૧૬ ] ખીમાભાઈ ઝેડ કુમારખાનીયા , ગીરધરભાઈ ગોબરભાઈ પ્રત્યક્ષ શ્રી મગનભાઈ વી એપરા કેટરી મીન અને બિલ્ડીંગ ને સર્વે નં . ૭૮ / ૨ , થોરીયાળી - પીપરડી રોડ , ગામ , જીનીંગ હેકટરી કુમારખાનીયા અને રમેશ કે વાલાની પીપરડી , તા . વિંછીયા , જીલ્લો રાજકોટમાં આવેલ ક્ષેત્રફળ છ0૮૨ . ૦૦ છે . મીટર્સ ૨૫ . ૧૦ . ૨૦૧૭ સાથે ત્યાં થયેલ બાંઘકામ શ્રી મગનભાઈવી રાજપરાની માલીકી , | 68 મેસર્સ સંતકૃપા રૂ . 1 , 30 , 31 , ૪૪૯ . ૦૫ ૨૯ / ૯ / ૨૦૧૬ ] ખીમાભાઈ ઝેડ કુમારખાનીયા , ગીરધરભાઈ ગોબરભાઈ | પ્રત્યક્ષ શ્રી મગનભાઈ વી રાજપરા , પલોટ નં . ૨ , સર્વે નં . ૫ - પી , ગણેશ કોમ્પલેક્ષ , જસદણ રોડ , ગામ : વિંછીયા , જીનીંગ ફેકટરી કુમારખાનીયા અને રમેશ કે વાલાની o૮ . ૦૬ . ૨૦૧૮ ખીમાભાઈ ઝેડ કુમારખાનીયા , તાલુકા વિંછીયા , જીલ્લો રાજકોટ , ક્ષેત્રફળ ૬૩૨ , sv . મીટર્સ જે શ્રી મગનભાઈ ગીરધરભાઈ ગોબરભાઈ વી . રાજપરા , ખીમાભાઈઝેડકુમારખાનીયા , ગીરધરભાઈ ગોબરભાઈ કુમારખાનીયા કુમારખાનીયા અને રમેશ કે . અને રમેશ કે વાલાની ની માલીકી . ૩૬ . ૩૦ ૩ . ૩ ૧૦ , ૦૦૦ / ૨૮ / ૦૫ / ૨૦૧૯ સવારે ૧૧ . થી બપોરે ૨ ૨૮ / ૦૫ / ૨૦૧૯ સવારે ૧૧ થી બપોરે ૨ ૨૮ / ૦૫ / ર૦૧૯ સવારે ૧૧ થી બપોરે ૨ r૫ . ૧૫ . ૧૦ , ૦૦૦ / ૪૬ . ૫૦ ] ૧૦ , ૦૦૦ / - | ૨૮ / ૦૫ / ૨૦૧૯ સવારે ૧૧ થી બપોરે ૨ ૧૮ . ૮૮ ૧ . ૮૯ ૧૦ , ૦૦૦ / ૨૮ / ૦૫ / ૨૦૧૯ સવારે ૧૧ થી બપોરે ૨ ૧૪ . ૬૫ . ૪૭ ર . ૩૦ / ૦૫ / ૨૦૧૯ સવારે 11 થી બપોરે ૨ ૧૦ , ૦૦૦ / ૧૭ . ૨૨ ] ૧ . ૭૩ ૩૦ / ૦૫ / ૨૦૧૯ સવારે ૧૧ થી બપોરે ૨ ૧૦ , 000 / ૨૮ . ૮૨ | . ૨૮૯ ૧૨૪ . ૮૧ ] ' ૧૦ , ૦૦૦ / ર . ૧૦ , ૦૦૦ / ૧૨ . ૨ રા , ૧૦ , ૦૦૦ / ૩૦ / ૦૫ / ૨૦૧૯ સવારે ૧૧ થી બપોરે ૨ ૩૦ / ૦૫ / ૨૦૧૯ સવારે ૧૧ થી બપોરે ૨ ૩૦ / ૦૫ / ૨૦૧૯ સવારે ૧૧ થી બપોરે ૨ ૩૦ / ૦૫ / ૨૦૧૯ સવારે ૧૧ થી બપોરે ૨ ૩૦ / ૦૫ / ૨૦૧૯ સવારે ૧૧ થી બપોરે ૨ ov / ૦૬ / ૨૦૧૯ સવારે ૧૧ થી બપોરે ૨ ૧૪ . ૮૫ ] ૧૦ , ૦૦૦ / ૨૮ . ૬૨ ૨ . ૮s રા , ૧૦ , ૦૦૦ / ૯૮ . ૦૦ | ૧૦ , ૦૦૦ / ૧૨ . ૦૦ ૨ . ૬ રે , ૧૦ , ૦૦૦ / - | ૦૪ / ૦૬ / ૨૦૧૯ સવારે ૧૧ થી બપોરે ૨ ૩૬ . ૦૦ ૩ . so રૂ . ૧૦ , ૦૦૦ / - T o૪ / ૦૬ / ૨૦૧૯ સવારે 11 થી બપોરે ૨ ૮૨ . ૯૭ [ . રી . ૧0 , 000 / - | ૨૨ / ૦૫ / ૨૦૧૯ સવારે ૧૧ થી બપોરે ૨ T ૧૧૪ . ર૭ ] ૧૧ . ૪૩ રા . ૧૦ , ૦૦૦ / ૨૨ / ૦૫ / ર૦૧૯ સવારે ૧૧ થી બપોરે ૨ વાલાની કેવાયસી ડોકમેન્ટ / ઈએમડીઝ અને હરાજીમાં ભાગ લેવા માટેનો અરજી પત્ર જમા કરાવવાની તારીખ અને સમય : ૦૬ , ૦૬ , ૨૦૧૯ સાજે ૪ . ૦૦ વાગ્યા સુધી - ShareChat
6.8k એ જોયું
5 મહિના પહેલા
અન્ય એપ પર શેર કરો
Facebook
WhatsApp
લિંક કોપી કરો
કાઢી નાખો
Embed
હું આ પોસ્ટની ફરિયાદ કરવા માંગુ છુ, કારણકે આ પોસ્ટ...
Embed Post