#🤔 புதிர்கள்
🤔 புதிர்கள் - - கல்வி சுரங்கம் உங்க ளால் முடியுமா - கல்வி சுரங்கம் உகங்ளால் இப் பகக்த்தை பக்டிக முந்தால் உகங்ளை பாட்ராடியே ஆக வேடுண்ம் , 100குக் 55 மகக்ளால் மடுட்மே இபப்டி பக்க முயுடிம் . நீகங்ள் எபப்டி தைஇ பக்டிறீகிகர்ள் என்று உளாகங் ளேயே நபம்ப் முயடில்லைவியா ? ஆசச்ரிமாயன ஆறற்ல் கொடண்து மதனினின் ளை மூ . ஒரு ஆய்ராயி சி ல் , கே பிம்ட்ரி ஜ் பகல் க்  ைல ழ க கம் இந்த உமை ண் யை கடுண் பிப்டித்ள் து ளது . எத்ழுக்து கள் எந்த வசையிரில் உளள்து எபன்து முகிக்மியல்லை . முதல் எழுதும் கசிடையாக உள்ள எத்துழும் , சயாரின இத்டதில் உளள்தா எபன்தை மடுட்ம் பாத்ர்தால் போதும் . எ னாதல் எறான் ல் , மதனினின் மூளை முதல் எத்ழுயுதைம் , கைடசி எத்ழுயுதைம் மடுட்மே பக்டிகும் . பாக்யுகிள்ள எத்தழுதுகக்ள் தாகனாவே உவாள்பங்கப்படும் , - இதை படித்தவர் மட்டும் SHARE செய்யவும் - ShareChat
94.2k காட்சிகள்
1 மாதங்களுக்கு முன்
மற்ற ஆப்-ல் ஷேர் செய்ய
Facebook
WhatsApp
லிங்க் காப்பி செய்ய
அழிக்க
Embed
நான் இந்த போஸ்ட்டை புகார் செய்கிறேன் ஏன் என்றால் இந்த போஸ்ட்...
Embed Post