#📄 ਜੀਵਨ ਬਾਣੀ #💭 ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ #🌼ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ #💖 ਦਿਲ ਦੇ ਜਜਬਾਤ #😢Sorry😔