ലാലേട്ടൻ 😍😍
favourite മോഹൻലാൽ movie - ജാലു വരിച്ചിരിക്കുന്നവരെ കണ്ടിരുന്നു . എന്നെങ്കിലും മുശല്യം തമാശം പറയുന്നവരെ കണ്ടിരുന്നു . ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഫോണിലാണ് , വാട്ട്സ് ആപ്പിലും ഫസ് ബുക്കിലും . . . എന്താണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേ എന്ന് ഞാൻ ആ ചെറുപ്പക്കാര ണാ ചേചാരിച്ചു , ഷകർ അരയാൾ ഇനത്ത് വിരിച്ചു മാസ് പറന്നു . ' ഇതിൽ ആറേഷറ്റിക്കും എഞ്ചം ഏതാം . . . ആരും തയില്ല . ഇതിലൂടെ കലാപം വരെ ഉണ്ടാക്കാം . എസിനാണ് കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ? എന്ന് - - - - കാൽ കപ nന്ന് എനിക്കറിയില്ല . / Sം കൊണ്ട് കുറ്റാ ത ദേഷം തൃക് ) നാ രം എനിക്കറിയില്ല . IFE Gyഹവും ' മാർ ലാത - ShareChat
730 views
1 months ago
Share on other apps
Facebook
WhatsApp
Copy Link
Delete
Embed
I want to report this post because this post is...
Embed Post