💞💞ഭൂമിയിലെ സ്വർഗമാണ് കുടുംബം.എന്നാൽ അത് സ്വർഗം ആകണോ നരഗം ആക്കണോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതും തീരുമാനിക്കുന്നവരും ഒരുമിച്ചു ജീവിക്കുന്നവരാണ്💞💞
💑 സ്നേഹം - Downloadofrom : WidStatus Posted on ShareChat Manoj Minh Download from Posted One Sharechat Manoj Mohan Mnpy - ShareChat
4.7k views
2 months ago
Share on other apps
Facebook
WhatsApp
Copy Link
Delete
Embed
I want to report this post because this post is...
Embed Post