വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ.! ലഘൂകരിക്കുന്നത് ക്രൂരതയുടെ പക്ഷം ചേരുന്ന രാഷ്ട്രീയമാണ്!
🗳️ രാഷ്ട്രീയം - വരു പാത്ത് വരുമ്പോൾ ഒര്ർ ാടിച്ചെന്ന ഏറ്റതല്ല . . @ nina ' എ , പറയുമ്പോൾ ' വെട്ടേറ്റ് മരിച്ചു ' വട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തി എന്നുതന്നെ . പ്പ ണം ! ! ന്നല്ല . . - ShareChat
638 views
1 months ago
Share on other apps
Facebook
WhatsApp
Copy Link
Delete
Embed
I want to report this post because this post is...
Embed Post