പൊതുവിജ്ഞാനം - I നാഴിക = 24 മിനുട്ട് 2നാഴിക = 1മണിക്കുർ വിനാഴിക = 24സെക്കന്റ് Iയമം = 3 മണിക്കൂർ Iസന്റ് = 40 . 47 . IO0 സെന്റ് = ഏക്കർ 00ച . മി = ആർ 0 . 25ഏക്കർ 100 ആർ = ഹെക്ടർ | 1000 Kg = I sൺ നാഴി = 250 ഗ്രാം 4 നാഴി = ഇടങ്ങഴി 10 ഇടങ്ങഴി = 1 പറ - ShareChat
40.2k കണ്ടവര്‍
8 ദിവസം
മറ്റു ആപ്പുകളില്‍ ഷെയറാം
Facebook
WhatsApp
ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്യാം
ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം
Embed
ഞാന്‍ ഈ പോസ്റ്റ്‌ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യാന്‍ കാരണം.....
Embed Post