२० जुलै नामांतच राहे समाधान । ही सद्‌गुरूची आहे खूण ॥ रामापायी ठेवावे मन । त्यासी कर्तव्य नाहीं उरले जाण ॥ देहभोग आजवरी नाही सुटला कोणाला । त्याचा त्रास मात्र नाहीं रामभक्ताला ॥ तुम्हाला आता करण्याचेंच नाही काही । भाव ठेवा रामापायीं ॥ नामांतच राहे समाधान । ही सद्‍गुरूची आहे खूण ॥ रामास जावें अनन्य शरण । कृपा करील तो दयाघन ॥ देह सोडावा प्रारब्धावर । ज्या ज्या वेळी जें जें होईल तो मानावा आनंद ॥ दृश्याते नाहीं मानूं सत्य । रामरूपीं ठेवावें चित्त ॥ विषयासी नाही देऊं थारा । दया येईल रघुवीरा ॥ नाहीं देवाजवळ मागूं दुजें जाण । तुमचे नामीं लागो मन । ऐसें प्रार्थिता जो झाला । राम कृपा करील त्याला ॥ नाहीं भंगूं द्यावें समाधान । रामापायीं ठेवावें मन ॥ लोभ्याच्या मनांत जसें वित्त । तसें साधकाचें नामांत चित्त ॥ एवढे ज्यानें केलें काम । त्याला नाहीं रामाचा वियोग ॥ पाण्यांवाचून जसा मासा तळमळतो । तसें नामाशिवाय व्हावें मन ॥ एक मानावी आज्ञा प्रमाण । नाहीं याहून दुसरें साधन आण ॥ साधनाच्या आटाआटी । नाही देह करू कष्टी ॥ रामावांचून नाही कोणी सखा । त्याला नाहीं कोठें धोका ॥  प्रपंची ज्याचा राम सखा । भय चिंता दुःख नाहीं देखा ॥ रामसेवेपरतें हित । सत्य सत्य नाहीं या जगांत ॥ मनानें होऊन जावें भगवंताचे । त्यानें खास केलें सार्थक जन्माचे ॥ सर्व कर्ता राम । हा भरवसा ठेवावा ठाम ॥ राम कर्ता हा ठेवितां विश्वास । काळजीचें कारण उरत नाहीं खास ॥ रामरायाचें सान्निध्य राखता । भय, चिंता, शोक, यांची नाही वार्ता ॥ सतत करावें नामस्मरण । सर्व इच्छा राम करील पूर्ण ॥ नामाचें चिंतन, भगवंताचें ध्यान, गुरुआज्ञा प्रमाण । तीच गुरुपुत्राची आहे खूण । नाहीं यावांचून दुसरें स्थान । जिथें राहे समाधान ॥ रामापायीं व्हावें लीन । याहून नाहीं दुसरें लिहिणें जाण ॥ आतां याहून दुजे नाही करणें काहीं । असा भाव ज्यानें ठेविला हृदयीं । त्याला राम नाहीं राहिला दूर ॥ रामाविण न मानावे हित । त्यानेंच जोडेल भगवंत ॥ नाहीं करूं देहाचा कंटाळा । राम ठेवील त्यांत राहावें सदा । जे जे होतील देहाचे हाल । ते ते परमात्म्यापासून आले असें जाणावें ॥ नाहीं करूं काळजीला । मी नाही सोडलें तुम्हांला ॥ ज्याची वाटते महति । त्याचेंच चिंतन होय चित्तीं ॥ रामावांचून न ठेवा दुजा भाव । चित्तास येईल तेथेंच ठाव ॥ देहासकट माझा प्रपंच जाण । हा रामा तुला अर्पण । ऐसें वाटत जाणें चित्तीं । कृपा करील रघुपति ॥ सर्व ठिकाणीं पाहावें अधिष्ठान । तेणें मिळेल मनास समाधान ॥ २०२. रामापायीं ठेवा मन । नाम घ्यावें रात्रंदिन॥ #🙏भक्ती स्टेट्स
336 जणांनी पाहिले
2 महिन्यांपूर्वी
इतर अॅप्स वर शेअर करा
Facebook
WhatsApp
लिंक कॉपी करा
काढून टाका
Embed
मला ही पोस्ट रिपोर्ट करावी वाटते कारण ही पोस्ट...
Embed Post