📕கல்வி - போஸ்ட் செய்தவர் : Posted on : @ priyadurgajayabalan5317 ShareChat போஸ்ட் செய்தவர் : Posted on : @ cs15033 ShareChat Important Algebraic Formulas ( a + b ) 2 = a + b2 + 2ab ( a - b ) = a + b2 - 2ab a ? - b2 = ( a + b ) ( a - b ) a ? + b2 = ( a + b ) 2 - 2ab ora ? + b2 = ( a - b ) 2 + 2ab a3 + b3 = ( a + b ) ( a ? - ab + b ) = ( a + b ) 3 - 3ab ( a + b ) q ? - b3 = ( a - b ) ( a² + ab + b2 ) = ( a - b ) 3 + 3ab ( a - b ) 2 ( a2 + b2 ) = ( a + b ) 2 + ( a - b ) 2 ( a + b ) 2 - ( a - b ) 2 = 4ab a * + b * = ( a + b ) ( a - b ) [ ( a + b ) 2 - 2ab ] ( a - b ) = ( a + b ) 2 - 4ab ( a + b ) 2 = ( a - b ) 2 + 4ab at + b = [ ( a + b ) 2 - 2ab ] 2 - 2 ( ab ) ( a + b + c ) 2 = a + b + c + 2ab + 2bc + 2ca ( a + b - c ) 2 = a + b + c2 + 2ab - 2bc - 2ca ( a - b - c ) 2 = a + b + c - 2ab + 2bc - 2ca a } + b3 + c3 - 3abc = ( a + b + c ) ( a + b2 + c ? - ab - bc - ca ) a * + a²b + b + = ( a + ab + b ) ( a ? - ab + b2 a * + a² + 1 = ( a ? + a + 1 ) ( a ? - a + 1 ) if a + b + c = 0 then a + b3 + c3 = 3abc a3 - b8 = ( a + + b ^ ) ( a ? + b ) ( a + b ) ( a - b ) # 56061 # 6061 # $ WITH Gmuy # . . . Google Play GET IT ON # 5661 GET IT ON Google Play - ShareChat
93.2k காட்சிகள்
13 நாள் முன்
மத்த ஆப்-ல் ஷேர் செய்ய
Facebook
WhatsApp
காப்பி லிங்க்
அழிக்க
Embed
நான் இந்த போஸ்ட்டை புகார் செய்கிறேன் ஏன் என்றால் இந்த போஸ்ட் ...
Embed Post