💑 സ്നേഹം - ഒരാൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ' C ) സങ്കടപ്പെടുന്നത് . . . - Pythooz ' : G . ഇടപ്പെടുന്ന തൽ - അയാൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ , ' ദേഷ്യപ്പെടുമ്പോഴാണ് - ShareChat
366.4k views
16 days ago
Share on other apps
Facebook
WhatsApp
Copy Link
Delete
Embed
I want to report this post because this post is...
Embed Post