സൗഹൃദം പ്രണയമാവാം..അത് തുറന്നു പറയണം,നഷ്ടപെടുമെന്ന് കരുതി ഉളളിലൊതുക്കരുത്..കാരണം പ്രണയം പ്രകടിപ്പിക്കാനുളളതാണ്,,അത് അനുഭവിക്കാനുളളതാണ്.....🍸🌹🌹🍸🌹🌹🍸 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 🍸🌹🌹🌹🌹🌹🍸 🍸🍸🌹🌹🌹🍸🍸 🍸🍸🍸🌹🍸🍸🍸 🍸🍸🍸🌹🍸🍸🍸 🍸🎁😊❤☺🎁🍸
💌 പ്രണയം - ShareChat
1.1k views
4 months ago
Share on other apps
Facebook
WhatsApp
Copy Link
Delete
Embed
I want to report this post because this post is...
Embed Post