😄ମଜେଦାର ଭିଡ଼ିଓ - ମଦ XP = ନଦ । ମଦି x ୨ – ଦି X ୩ = ) ) - ମ୨ ୪୪ = Sରେ ) ଦ୍ର x & = ରାନୀତି । ମଦ ) = ୨ । ମଦ } = 94କା = + । ୩ । ମତ = ୩ - ୩ ୪ ୩୦୦ @ sampadana1515liza ११ ४ - ११ ११ x 9 614 ११ X 60 * 862 ) : 71938 6 \ 692 ) 79 X & = 16416 79 12 = १११ । १४७ = ५०५ ॥ ) १६१ = १ @ 1612 79 78 - १० १X P0 - १ ) @ sampadana1515liza - ShareChat
258.3k ଜଣ ଦେଖିଛନ୍ତି
13 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ
ଅନ୍ୟ ଏପ୍ ରେ ଶେୟର କରନ୍ତୁ
Facebook
WhatsApp
ଲିଙ୍କ କପି କରନ୍ତୁ
ଡିଲିଟ କରନ୍ତୁ
Embed
ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, କାରଣ..
Embed Post