#👊 રાહત અને બચાવ કાર્ય #📃 હેલ્પલાઈન નંબર #🌀 વાયુ વાવાઝોડું #🚇 ભારતનો વિકાસ #📸 ફોટોગ્રાફી
👊 રાહત અને બચાવ કાર્ય - રાજકોટ જિલ્લો તાલુકા મામલતદાર / નાયબ મામલતદાર ( ફલડ કંટોલ ) નાં ટેલીફોન નંબર . ક્રમ તાલુકાનું નામ મામલતદારશ્રી 8 | | | * | | * | | | | | | ૧ | કલેકટર ઓફિસ ૧ | રાજકોટ તાલુકા ૨ઉપલેટા ૩ કોટડા સાંગાણી ૪ ગોંડલ પજેતપુર જસદણ જામકંડોરણા ૮ | ધોરાજી પડધરી ૧૦ | લોધીકા ૧૧ | વિછીયા શ્રી જે . એન . લીખીયા શ્રી કે . બી . સોલંકી શ્રી પુજા બાવડા શ્રી બી . જે . ચુડાસમા શ્રી પુજા જોટાણીયા શ્રી પી . એચ . ગલચર શ્રી એચ . આર . અપારનાથી શ્રી એન . એમ . હબડા | શ્રી પી . એલ . ગોથી શ્રી પ્રજાપતી શ્રી એ . ડી . ચૌહાણ ટેલીફોન નંબર ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર નાયબ મામલતદાર ] મોબાઇલ નંબર ( ફલડ કંટ્રોલ ) . ૦૨૮૧ - ૨૪૭૧૫૭૩ , ૭૪ ] ટોલ ફ્રી નંબર ૧૦૭૭ ૦૨૮૧ - ૨૪૭૯૬૬૪ ૭૫૬૭૦ ૦૫૭૮૭ શ્રી વી . વી . વસાણી ૯૮૨૫૨ ૧૦૧૪૩ ૦૨૮૨૬ - ૨૨૧૪૫૮ | ૨૨૧૩૭3 | ૭૫૬૭૦ o૫૮૭૮ શ્રી બી . પી . બોરખતરીયા ૯૮૨૫૯ ૩૦૭૫૪ ૦૨૮૨૭ - ૨૭૬૨૨૧ | ૨૭૬૨૧૦૭૫૬૭૦ ૦૫૪૫૫ શ્રી સી . જી . પારખીયા ૮૩ ૨૦૮ ૭૮૭૭૧ ૦૨૮૫ - ૨૨૦૦૯૩ ૨૪o૪૯૩ ] ૭૫૬૭૦ o૫૬૩૩ શ્રી એમ . આર . ચોચા ૯૮૨૫૬ ૪૫૬૭૫ ૦૨૮૨૩ - ૨૨૦૦૦૧ | ૨૨૯૫૫૧ | ૭૫૬૭૦ o૫૮૭૮ શ્રી પી . આર . આચાર્ય ૮૧૪૧૮ ૭૫૮૩૬ ( ૦૨૮૨૧ - ૨૨૦૦૩ર 1 ૨૨૦૦૩ ૨ / ૭૫૬૭૦ ૦૫૪૨૮ શ્રી વી . એલ . ધાનાણી ૯૪૨૬૮ ૪૯૩૬૯ ૦ર૮ર૪ - ૨૭૧૩૧ | ૨૭૧૩૨૧ / ૭પ૬૭૦ ૦પપ૭3 | શ્રી આર . જી . લુણાગરીયા ૯૯૭૮૨ ૩૧૮૩૮ . ૦િર૮ર૪ - ૨૭૩૪૩૨ . ૭પ૬૭૦ ૦૨૬૨૬ શ્રી જી . ડી . નંદાણીયા ૬િ૩૫૪૧ ૩૧૫૫૮ ૦િર૮ર૦ - ૨૩૩૦૫૯ ૨૩૩૦૫૯૭૫૬૭૦ o૫૯૫૧ શ્રી જે . એલ . રાજાવાઢા ૯૮૭૯૫ ૬ર૪ર૩ . ૦૨૮૨૭ - ૨૪૪૨૨૧ | ૨૪૪રર૧ / ૭૫૬૭૦ o૩૪૫૫ શ્રી ડી . વી . મોરડીયા ૯૯૦૪૩ ૨૨૬૩૬ ૦૨૮૧ - ૨૭૩ ૪૩ ૨ | | ૯૮૭૯૭ ૮ર૬૮૫ શ્રી આર . ડી . જાડેજા ૯૯૨૪૫ ૭૨૫૯૪ - ShareChat
2.6k એ જોયું
4 મહિના પહેલા
અન્ય એપ પર શેર કરો
Facebook
WhatsApp
લિંક કોપી કરો
કાઢી નાખો
Embed
હું આ પોસ્ટની ફરિયાદ કરવા માંગુ છુ, કારણકે આ પોસ્ટ...
Embed Post