#📕கல்வி , # MATHEMATICS
📕கல்வி - Important Algebraic Formulas ( a + b ) 2 = a + b2 + 2ab ( a - b ) 2 = a + b2 - 2ab a ? – b2 = ( a + b ) ( a - b ) a ? + b2 = ( a + b ) 2 – 2ab ora ? + b2 = ( a - b ) 2 + 2ab a3 + b3 = ( a + b ) ( a ? - ab + b2 ) = ( a + b ) 3 – 3ab ( a + b ) a ? - b3 = ( a - b ) ( a² + ab + bạ ) = ( a - b ) 3 + 3ab ( a - b ) 2 ( a² + b2 ) = ( a + b ) 2 + ( a - b ) 2 ( a + b ) 2 – ( a - b ) 2 = 4ab a * + b = ( a + b ) ( a - b ) [ ( a + b ) 2 – 2ab ] ( a - b ) 2 = ( a + b ) 2 – 4ab ( a + b ) 2 = ( a - b ) 2 + 4ab at + b + = [ ( a + b ) 2 - 2ab ] – 2 ( ab ) ? ( a + b + c ) 2 = a + b + c2 + 2ab + 2bc + 2ca ( a + bc ) 2 = a ? + b3 + c + 2ab – 2bc - 2ca ( a - b - c ) 2 = a + 62 + c2 - 2ab + 2bc - 2ca a3 + b3 + c3 – 3abc = ( a + b + c ) ( a + + b + c2 - ab - bc - ca ) a + + a²b2 + 6 + = ( a² + ab + b2 ) ( a ? - ab + b2 a + + a2 + 1 = ( a ? + a + 1 ) ( a ? - a + 1 ) if a + b + c = 0 then ap + b3 + c3 = 3abc ai – b8 = ( a + + b ) ( a + b ) ( a + b ) ( a - b ) - ShareChat
179.2k காட்சிகள்
14 நாட்களுக்கு முன்
மற்ற ஆப்-ல் ஷேர் செய்ய
Facebook
WhatsApp
லிங்க் காப்பி செய்ய
அழிக்க
Embed
நான் இந்த போஸ்ட்டை புகார் செய்கிறேன் ஏன் என்றால் இந்த போஸ்ட்...
Embed Post