📑 31 ડિસેમ્બરનાં સમાચાર - MONDAY , 31 - 12•2018 VADODARA સામાજિક પ્રાણી બની રહેવા માટે ડિજિટલ દુનિયાથી અળગા રહેવું જરૂરી માનસિક સ્વાથ્ય સારું રાખવા માટે ફોન બાજુએ રાખીને મિત્રો સાથે વાર્તા કરવાનું રાખો અભ્યાસ આ વર્ષની શરૂઆતમાં એપલા અને ગુગલે નવા ફીચરની જાહેરાત કરી હતી , જેમાં તમને રિન્યૂસ ઇન્ટરપ્શન અને મેનેજ સ્ક્રીન ટાઇમનું એક ઓપ્શન આપવામાં આવ્યું હતું . હવે તમે ડુ નોટ ડિસ્ટ્રબા મડ પર ફોનને હd wાં પાંચ વર્ષ દરમિયાન સાયકોફિક્ત મને મિત્રો સગશ રૈના છતાં તમને તેનાથી અકગ બાપ # 4 ઓઝા ખુશ રાખે છે . તે છેariાની ના મોક ટેકનક્કી મા પાખે છે . વા . પાતો રપ છે અને તેને જ તાવ બર્ડ | સેલ્ફીની ઘેલછાથી સેલ્ફી પર ના મન ન માયા કરતા એ છે કે વારિત જિટામાઈયાનને કેત પેદા થઈ છે નવસાદ ધીરે ધીરે કરવા માંડે તેવી ક્ષિતિ પા પા હિત નો | | કમ્પાત બાદ નાવિઘનનોખું પિક ના ગુગલન અને તેની ટીમ મૅન બને છે કે ડિજિટક માને છે . જે માને ઝીમ સિરિ બળી પૈડી જ કે છે . જહેમાનને સારી Rપી છે . તેમણે કરેલા નિપામાં વવાદિત કરવો તે ના સંરોપન નેવું પર કો છે ના સંગે તા ન પાય એ માટે શું કર્યું જેમાં ફી માની વૈcકા મ ગd છે એ હૈડાને કારણે જાવાયું કે સ્માર્ટફોનનો વધુ ઉપગ્રેગ તમારા પાર કે , ફિરાબ મા ગુજિક સ્થિતિ સંદર્ભે સ્માર્ટફોન વિનીનો નમ્પાત પરપો કેટલાક કાર્ય કરે છે , દod જનની રીત - મારો iાનું જોખમ 1 std નું કૌવ @ tu głએ જાન હૈ dવામાં ક્યાં ગમ છે એ ઉપરjત છા સેને duસીપા તમને નુકસાન સારા છે ખાસ કરીને સેકdવા માટે તમને મને ગમે ન મરો છો કે - શરીરને રોકી છો તેમાં સ્નાયુનો ના તઈ શકે છે . મ ને સૌના સૌકિક સર્જન ડો દોર વારસને રિકન સી ખુદને જણાવ્યું હતું કે , કa દેના સિકમ ની સાની ક્લિનિક દર્દીઓની સંખ્યામાં ધ્યાન કd કી છે . તેઓ ઉમેરે છે a કૌર્ય એમ કેનોપોરમ ને એમ લાગ કd ગયા છે તેને વારો આ દેશોમાં પારો ગઈ રા . છે ખાસ કરીને યુવાનીમી અને ર્દીનએજ ગcોમાં આ પ્રમાણ મા રd . સતત સેકી ધમકની માયામ તમે નામ વેતરને આદમઠ ની નાં હોય છે જ્યારે મુખ્ય ચેતા દબાd mય . નજીવા માંડે શંકર ભરાવા માંડે છે કિય મંડે ત્યારે જa ના સિન્ડ્રોમ મંત્ર છે ના નામૃતા નકારી ન ઘીને હજી સુધી જાય છે એ દયન કાંડા આપી સાંકા ફક્ત ફોતને બાજુએ મુકી ધિરતરમાંકી પસાર થાય છે દાંડર્ન મીની મધ્યમાં લૌક માટે ફૌનના પિગમાં માત્રની | Bકુનીલજીના જમાનામાં તમે ફોનથી સાવ મક્ષિત રહી શકી નહીં . પરંતુ ta ka કમાય છે . ખાવામા કર્મ d નોર્મ્યુઝિટી કટકી કઈ કથા વાર ભાળે છેઠ હs , કઈ Hિક સાવ જમવા ગયા હોવ કૈ એવા શ્રી મામા ને કાંકને ગમે એ ન માં મને વૈવ di ક નથી કામ કે એ માની મૈકની પરમી હૈ માના સમયે સૈનને બરકે રાનૌ  ાિપ છે . જે સમો ર્શન પvi ની પી ન અને તેને કારણે સ્તન ધન પાની મના પી જતી હોય તો તેને તેના મહત્વે પ્રમાણે પસંદ કરવાની રહે છે . rઈએ ઐ કોઠા કેસમાયાની જરૃર છે . દય કે મન ના જવને કારણે માય છે tઈનવર્તિતી કapકા મયમાં સ્તન પકત મને ઐલિwખે કુન સારું કરાવવા અભ્યાસમાં જાણવું છે કે , કીકી . બેચિંગ નોટિફિકેશન રાખો બુક ઓ ને દીu કહપ્ત કરનારી &િમ કારલિયાં હતું કે હે તૈમને ફોરો ઝૂછી શ્વાનું કન પર નિર્માણની વન કી સામાજિક પ્રાકનું પ્રમ્ ક્ય ન % કરી ઐા સાથે મને તો નજારા રહે એn . tiા કરવા મદદ કરી છે કેમકે તina ટનલ નગ વર્ક છે . એવી માકબાર અને વાત જ ન ન સદો તેમ નથી ત્યારે ગ મ અપનાઈઝે માર કેન ઉપર ઉપરની વાત મહત્વની છે કે માના સાપ ઘસ્વિાર સાથે કુવંતની સિકોષનું મમ વધી ગયું છે , નિ યમો દિxર્સ 1 જુમરા મળે + સર્દિક ક્યાં કરી દેવું જોઇએ રહેવું એ માથી પસંદગી કaઝી મર્યાદા સ્વીકા રહી જિસ નિયાવને નોન કિલ્લાના વચ્ચે તન ધી લઇને સારી મી મારે તને એક જ સાતિમાં મની રાની તેની ને દહાટ સર પ્રતા વધતાં દર્દ આપણું શરીર Blઘમાં પનીર નોન એન્ડ nિja માના હાથાના રાજેન કૌ દ્વિતોના મૌન કહે છે હું આપh wiણી નેક કો . દ્વામિનું કહે છે . તેણી પકવા માટે વર્ષ કાર્ડ ક્વાલ ક્યા સમય માટે એકધારી વહી રઘા મટે વૈaો નવી સતત  ાિયલ રહે એ ઘન છે અને તમારું નામ હો એ તને તારી કોઈ રમ વૈ માટે પણ એકીિતિમાં શરીર અને મનની કાયા રહી તમે ના હોય કે માન ધ તો ઘા તમારું મન તમને એક જ એકધર મ ટેકૌન પકડી મધ્યમાં પણ સ્નાયુ કે - ર (ાનમાં રાખી તે રાધા તું નકી તમે મને પણ મારી પાર્મ હોઈ પાક પ્રયાસ થયો ધિના પણ જારીની *િતિ બા અને એ કાર્ય મા માં નાખી રહેત તથા ! બટર ની છે એ રોકીમાં સર્ષ પછી પાડા માટે કામે મેઘપરો રખે જ્યારે વાંના માટે નવસાન થાય છે માં જાય છે રાખીને તમારી પસંદગીની મર્યાદા લાખેરી નીંદરને વિના અવરોધે માણી શકશો . તમારી વ્યક્તિગત પસંદગીના સમયે તમારી એમ ચાલકેએ પણ હવે સંભવ છે . - ShareChat
2.1k એ જોયું
1 વર્ષ પહેલા
અન્ય એપ પર શેર કરો
Facebook
WhatsApp
લિંક કોપી કરો
કાઢી નાખો
Embed
હું આ પોસ્ટની ફરિયાદ કરવા માંગુ છુ, કારણકે આ પોસ્ટ...
Embed Post