😍😍😍😍😍😍
લવ ફોટો - પદ્ધ કરનાર : @ kharadiya 4452 TATION ખબર જ હતી કે તું મારી થવાની નથી ) પણ મને સોખ હતો ' તારી પાછળ જિંદગી બગાડવાનો I MISS YOU પર કરનાર : @ kharadiya4452 xhamaliyada 52 JP COATIAN ખબર જ હતી કે તું | મારી થવાની નથી - પણ મને સોખ હતો તારી પાછળ જિંદગી બગાડવાનો I MISS YOU - ShareChat
2.2k views
3 months ago
Share on other apps
Facebook
WhatsApp
Copy Link
Delete
Embed
I want to report this post because this post is...
Embed Post