😞 വിരഹം - നേഹം അഭി ( LI think @ musthafaummanjesh ചിലപ്പോൾ അതായിരിക്കും എന്റെ - ഏറ്റവും വലിയ പരാജയവും Umut Tok - ShareChat
274 views
1 months ago
Share on other apps
Facebook
WhatsApp
Copy Link
Delete
Embed
I want to report this post because this post is...
Embed Post