ધો.12 ના બાળકોએ આટલુ ધ્યાન મા રાખવુ...
12 આર્ટસ અને કોમર્સનું પરિણામ - ધો . 12 ( સા . પ્ર . ) ના વિદ્યાર્થીઓ આટલું ધ્યાન રાખજો . . * રેગ્યુલરકોર્સ - એકસટર્નલ કોર્સ વચ્ચે શું ફેર છે ? . 11 કન્ય પ્રવાહનું પરિણામ ને બનાવી દેવા મrઈન કમ કનદ થાય છે . જેમાં 4 બુન વાને કા બનાવવાની નેમ પાક ધક વિવો , તીકરી - સ્વરોજગાર . . અને નક પામ પે મ . . | વાસ . જો કે રિતે જણા બની જ છે * . 13 drid hક માdth૧૬મામ પ્રકાર  ાજ : 1 , Fra , Malviાર્મમાં વાળ ઘવાનું જ એક તો બધી , મનીછે . દિવ ન Funa . d , કર મનન ' aal +ા લગ્ન . નં વટ વ . મા નરનેટન , પુત્ર , કે કાજ પાક મા બધા જ પક્ષની , 13નાં દબાણ હa Hકા ના કરું પણ 3d - મ્ન = નર્મરના થય માને મનાવી દે છે અને કાર ઘ૬ ૧ પીતા ને જ પાચ ચારો કરી ભાગીય ક્ષા કુલાઇન ૪ri મને 45 4ણ ' માને જિA . | મણ લઈ શક , ઉં , શા મને દરખંને . 5 લૌ ની મકક / મNિi { YRIકરી એવીતે માનું બd બિપી & દ કષા પ મ બરની , , TIRTોને કી જ ન ન ઈસકન નની મા મહ  ાપા ની કાકા # # મને તેના થી | મK Hપા છે . કઇક મા ની પ મ પર ન માં પોતાની જામીન કા મૈ ત દિગીમાં પં . ના પગ જ વાર મધ મને d . રોજગારમાર્ગદર્શન મળી જાય TRપd . vમ છે , એ નમતું ધન નષા પkતક મ સિકત્રીત કરીને તમે મને મનક દળા ૨જાની થી મધનાની નાનાસૈ rivમ છે , માડી મા - મfક ના ડિર્ન + ખાન purpis ( 40 ) તને નથી કૃમિ , l … slષ - શિક છે - - ૬ પ્રશ્નના બ ) કાપ મ યાસી પો માંને ગમત હા - SH પાકે યવાન ૪ ૫ તૌ . નૂતી બનતીન - કનસ્તા we it , દિન , ખ મive # મ ણ - | મન મrly , ૪ ન તન મ રનનr નો કાન , ન1 પhી મન જન ઘrs ] નાકાજિક વિઘ નિયન કમ એ . ( 1 ) Sા નામ સાન . મમત ને બાપ . 10 [ 3ને પમિ પરniામ • ઘરે બેઠા 8 અશાં ભણી inકારનામાં જ મનગર નાયક | બોષિ , પિત્ત , કો , કો જાત ધિ કા કા કા ક ષ મ પ માં જો તમે ( કો THIN AH & wif + | મન ના કે કાન છે કti , ખંસદ મુવી નામ કમી કે is 11 | ' UU TU , KE + 1િ વઝા ધારા ડીપ થાવ . જેવા ઘ૧ . ] ન ના કદને al : પશ્ચિમના . . મા બતમારા - | એનિનામી . ન . જી ગુપદ અનુપમ નામ ના એ . ન અને સા વખાં ' ; hબન કષ , ની કા મ મ ] કંકાશે . વાવના પctીમકી પાકોહમાયતની નં . iધું . ષ મા - Fળ થડની નt suહૈ . અને કાનેર ( કો માનો ને ૨ મા દિન ૧ , પર્ય - ણ ] પાનીના ' . | aur ના કાકા અને મા ઉપયોગી છે કે કેમ પોતાની ને ! મ . મિન , ની pી , ગોરી * ઉં ને મને માથે * એ ય ર ન પ્રકા , રાજા હક માસ - તર્ક માપ 1 . નH »ારી kh , ૫ . 34 33 નવમા છે વીમા ના કર્મ 1 ને માત્ર મને i [ મતે વપy , કાં તમેં મે તેને કાન માં ર કો મને યાની વય જયારે તો વધુ ને નિતંક કી તમ સંનિક , તે , કમ , એ . દ ની માં કેટલાક કે મળે છે | મિ *િમાં ર્તમામ , H , T . , તે કથકળે એમ છે . તમે આવી કારકિર્દીપણ ઘડી શકો છો ગાયક પણ ઘ t ખ ક 1 1 સમાજ ઘડતરમાં પાયો બર્ન છે | દંd જ મત છે . ૨ , ૨ જિમ | # - - ષ , 119 15 નદૈ | મા બૂક મા છે તમ યે કિક પતિ હ » હિના ને ) ઈ - ક | ન કૈ ક મન , નો ને અમે તમને બનનું છે , તે મિકનિમો | - રાજન નાના નાના પાન પામુ ને નાનક જ ક મપ ધN L Iછે , 5 , ht - fમ કિનો કા ન કર , રામ | એક છે કેમ Aિ fમ ના કનકા એક મિા જૂન મક નોકરી , ભવનો | માન કર્યું . પણ બીનપરીના પસાર મા પન મને માનો કે HD - * | | કી જો કે , * ન છે જ કેમ જ કો ક છે , મને કેવા કરે છે કે ]િ નીકળી જતનો વન પિક નેપ નો છે , જે તેમના મનમક , riMu૨ કપ કેક | | કનક કે વી51ષ : - Hક ન રી તરત જ ન મન ને મન મને ખr કાનપાન - આવકમાન પણ નકારી નૈન ની પ દેશ ચિ ને મનમાર્ક . - ને ધન 1 દિવસ માં | 14નયા ની મન કમળ કાદ મજાકમાં પ , La H + , # બ  ા  ો પ સૌ !ા e : - તા . મરણના નિજ ધામિ . અને અધિક મણ મણકકર માકો કa : * * * | | * * * t N , 13 ( r ' , Niી છે . એક માની જાય , ધ દિશા સુચન પણ કનોજ કે , | લાક કા કા કાર્ચ પાપા તા . : Lય ન મન ટુ ને પીન કપૂર એ જ ક ન ક વીકમ - ધો . 1 BI મારા Mાને મદહાડમ અ પના દિન નિતિ મનાય છે , પણ મા , જાણે ર  ા પ ક મેં વાત માં ' ણા મે માં ની ii | રાક બધે જ નક્કી ન કોનું જપના પબુટર ને , કM રાઈસ TALAS * , , Fપની , દો , નવા નાના નાના ના અમી કમ કી , 1 | મન નો ક કિક દ્રા # ઈ 12મા ધામ મ ક વખત ક પ * 3 . 8 કિમી છે - R , , , , Lય પામે છે , ' મિન મિને નક કામ નમે અંદન , વન મા સામાનકૌમામના મish - લખે એ જોતી કે ન તો કા કા મામા કિ જિનામો . પક નામ પણ ન કો કૌ 1 [ atit કેપી મીન B માં , 14thvi | | , wાર . કામા નયન નેમિન અને કા કા ના મન નથૈ ના ની 14 : ' I , જનજ , ડિપ , J . મક , મા ! મન કીગ્ન કર મઢ , ITI તેવું છે કે પ્રજા છે કે નિકે તેમની એક જાન માં વિર્ય પર વકતી મ ક ક પામી છે * I - એક મન કી , રીધ Hક , કોઢ ની મમત , 15મિક 4 પાપ નાક અનેક છે એ એના પગ કાન , જમક - ળ , પામર | મક ગુનાને વાટે મન બાન અને અને તમwા નાના કે માદા પી ઓ ને બની કે મન , જે સાકર મિલનનો ક , | Bક મા કદમા નિત ના કાન છે કામમાં પ ક & મમ માટે ફ્રી 11મા જે 1 | [ N , હરસ મસમાજન સ મથક ૨ મ મ મ મ મ મનીષ re 4 મિન 1ીન નવાબ - ખામીના કામ માસ કામ ના વૈક તેમ જ વાળને ન માનક નક્કિ ક ર્સજર્મન , પિનક કે કમ સે - મરીજા , તક ના કૌર ( બજાર ની મા મા - કાશને મા ય કત પતન  ા યોજનાની ધમે છે તેમને મુખ્ય છે . fકગી કે મ ક ન કરેલ છે તે જાણ છે કેમ એનો કે મનોમિક - - કે કન્ય ર મા ની કે જે 1 + + + 1 છે , ને | વિA . HITEી , નો મામા ના કવાર બકાની માયા રોકડા રે , પછક ક ક કે  િMM / ૬ કંd , માં નો ઇ , tવા , એHિણ ખાતકન , | | ગમના તન ને કાકાના નવા અને ૧ી તમ નેને બરા , શાવવાનો છે ક કેરમ રમ છે કી , મદ કા નયા સી . ૬ , કમા ર ત ત પ ] ષો પાક પાયા થાય . મા ધટની કાની તમને મi Lચ બાપુ ગત વ ET વાકર્ષ ના બાàપ છે . મને મ મા . નાય છે પ્લેન માની તક ' કામા દે . . માસ - , Iક , ન પ્ત Fail printinundai ni Barai . કિમ કાન આ કોર IIM કેજો ' ર્ય . નાના વિજપ કા કાન કનક લી . ર . પ દેખ . . તો ઉરે છે . 11H . * તિજH . 1 . 4 # . હોય Ma નિવા . તમારું કાન ક્રિાદકી ) , હાઈHઈ દ4 , + ] L છે . વૈશ્વિક લિંક કરી ને જ માં કદ અal | A , A HI ' જો માનવ માં કાકા કમ 4 શal , હે કાનું કે , મનેn = = = = - ShareChat
16.8k એ જોયું
4 મહિના પહેલા
અન્ય એપ પર શેર કરો
Facebook
WhatsApp
લિંક કોપી કરો
કાઢી નાખો
Embed
હું આ પોસ્ટની ફરિયાદ કરવા માંગુ છુ, કારણકે આ પોસ્ટ...
Embed Post