ഭാഷ മാറ്റാം
Tap the Share button in Safari's menu bar
Tap the Add to Home Screen icon to install app
ShareChat
#

പൊതുവിജ്ഞാനം

നല്ല അറിവുകൾ 1. *PAN* - permanent account number. 2. *PDF* - portable document format. 3. *SIM* - Subscriber Identity Module. 4. *ATM* - Automated Teller machine. 5. *IFSC* - Indian Financial System Code. 6. *FSSAI(Fssai)* - Food Safety & Standards Authority of India. 7. *Wi-Fi* - Wireless fidelity. 8. *GOOGLE* - Global Organization Of Oriented Group Language Of Earth. 9. *YAHOO* - Yet Another Hierarchical Officious Oracle. 10. *WINDOW* - Wide Interactive Network Development for Office work Solution. 11. *COMPUTER* - Common Oriented Machine. Particularly United and used under Technical and Educational Research. 12. *VIRUS* - Vital Information Resources Under Siege. 13. *UMTS* - Universal Mobile Telecommunicati ons System. 14. *AMOLED* - Active-matrix organic light-emitting diode. 15. *OLED* - Organic light-emitting diode. 16. *IMEI* - International Mobile Equipment Identity. 17. *ESN* - Electronic Serial Number. 18. *UPS* - Uninterruptible power supply. 19. *HDMI* - High-Definition Multimedia Interface. 20. *VPN* - Virtual private network. 21. *APN* - Access Point Name. 22. *LED* - Light emitting diode. 23. *DLNA* - Digital Living Network Alliance. 24. *RAM* - Random access memory. 25. *ROM* - Read only memory. 26. *VGA* - Video Graphics Array. 27. *QVGA* - Quarter Video Graphics Array. 28. *WVGA* - Wide video graphics array. 29. *WXGA* - Widescreen Extended Graphics Array. 30. *USB* - Universal serial Bus. 31. *WLAN* - Wireless Local Area Network. 32. *PPI* - Pixels Per Inch. 33. *LCD* - Liquid Crystal Display. 34. *HSDPA* - High speed down-link packet access. 35. *HSUPA* - High-Speed Uplink Packet Access. 36. *HSPA* - High Speed Packet Access. 37. *GPRS* - General Packet Radio Service. 38. *EDGE* - Enhanced Data Rates for Globa Evolution. 39. *NFC* - Near field communication. 40. *OTG* - On-the-go. 41. *S-LCD* - Super Liquid Crystal Display. 42. *O.S* - Operating system. 43. *SNS* - Social network service. 44. *H.S* - HOTSPOT. 45. *P.O.I* - Point of interest. 46. *GPS* - Global Positioning System. 47. *DVD* - Digital Video Disk. 48. *DTP* - Desk top publishing. 49. *DNSE* - Digital natural sound engine. 50. *OVI* - Ohio Video Intranet. 51. *CDMA* - Code Division Multiple Access. 52. *WCDMA* - Wide-band Code Division Multiple Access. 53. *GSM* - Global System for Mobile Communications. 54. *DIVX* - Digital internet video access. 55. *APK* - Authenticated public key. 56. *J2ME* - Java 2 micro edition. 57. *SIS* - Installation source. 58. *DELL* - Digital electronic link library. 59. *ACER* - Acquisition Collaboration Experimentation Reflection. 60. *RSS* - Really simple syndication. 61. *TFT* - Thin film transistor. 62. *AMR*- Adaptive Multi-Rate. 63. *MPEG* - moving pictures experts group. 64. *IVRS* - Interactive Voice Response System. 65. *HP* - Hewlett Packard. *Do we know actual full form of some words???* 66. *News paper =* _North East West South past and present events report._ 67. *Chess =* _Chariot, Horse, Elephant, Soldiers._ 68. *Cold =* _Chronic Obstructive Lung Disease._ 69. *Joke =* _Joy of Kids Entertainment._ 70. *Aim =* _Ambition in Mind._ 71. *Date =* _Day and Time Evolution._ 72. *Eat =* _Energy and Taste._ 73. *Tea =* _Taste and Energy Admitted._ 74. *Pen =* _Power Enriched in Nib._ 75. *Smile =* _Sweet Memories in Lips Expression._ 76. *etc. =* _End of Thinking Capacity_ 77. *OK =* _Objection Killed_ 78. *Or =* _Orl Korec (Greek Word)_ 79. *Bye =*♥ _Be with you Everytime._ *share these meanings as majority of us don't know*👌👌👌👌👌👌👌👌
10.6k കണ്ടവര്‍
2 ദിവസം
മറ്റു ആപ്പുകളില്‍ ഷെയറാം
Facebook
WhatsApp
ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്യാം
ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം
Embed
ഞാന്‍ ഈ പോസ്റ്റ്‌ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യാന്‍ കാരണം.....
Embed Post