ഭാഷ മാറ്റാം
Tap the Share button in Safari's menu bar
Tap the Add to Home Screen icon to install app
ShareChat
🎶🎵എത്ര കേട്ടാലും മതിവരാത്തൊരു ഗാനം... 🎵🎶 ഉണരുമീ ഗാനം ഉരുകുമെന്നുള്ളം... ചിത്രം - മൂന്നാംപക്കം ഉണരുമീ ഗാനം ഉരുകുമെന്നുള്ളം ഉണരുമീ ഗാനം ഉരുകുമെന്നുള്ളം ഈ സ്നേഹലാളനം നീ നീന്തും സാഗരം ഉണരുമീ ഗാനം ഉരുകുമെന്നുള്ളം ഉണരുമീ ഗാനം ഉരുകുമെന്നുള്ളം കിലുങ്ങുന്നിതറകൾ തോറും കിളിക്കൊഞ്ചലിന്റെ മണികൾ കിലുങ്ങുന്നിതറകൾ തോറും കിളിക്കൊഞ്ചലിന്റെ മണികൾ മറന്നില്ലയങ്കണം നിൻ മലർപ്പാദം പെയ്ത പുളകം മറന്നില്ലയങ്കണം നിൻ മലർപ്പാദം പെയ്ത പുളകം എന്നിലെ എന്നേ കാണ്മൂ ഞാൻ നിന്നിൽ വിടർന്നൂ മരുഭൂവിൻ എരിവെയിലിലും പൂക്കൾ (ഉണരുമീ ഗാനം ) നിറമാലചാർത്തി പ്രകൃതി ചിരികോർത്തു നിന്റെ വികൃതി നിറമാലചാർത്തി പ്രകൃതി ചിരികോർത്തു നിന്റെ വികൃതി വളരുന്നിതോണഭംഗി പൂവിളികളെങ്ങും പൊങ്ങി വളരുന്നിതോണഭംഗി പൂവിളികളെങ്ങും പൊങ്ങി എന്നിൽ നിന്നോർമ്മയും പൂക്കളം തീർപ്പൂ മറയായ്കീ മധുരം ഉറഞ്ഞു കൂടും നിമിഷം (ഉണരുമീ ഗാനം) #🎶 സിനിമാ ഗാനങ്ങൾ
#

🎶 സിനിമാ ഗാനങ്ങൾ

04:33
26.7k കണ്ടവര്‍
6 ദിവസം
മറ്റു ആപ്പുകളില്‍ ഷെയറാം
Facebook
WhatsApp
ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്യാം
ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം
Embed
ഞാന്‍ ഈ പോസ്റ്റ്‌ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യാന്‍ കാരണം.....
Embed Post