ഭാഷ മാറ്റാം
Tap the Share button in Safari's menu bar
Tap the Add to Home Screen icon to install app
ShareChat
എഴുതണം എന്ന മോഹം തുടങ്ങിയത് ദാ ഇത് വായിച്ചിട്ട് ആണ്,,,,,😍😍 എന്റെ ബെസ്റ്റിടെ സ്റ്റോറി,,,,,😍 ഇത് വായിക്കുമ്പോ ഓള് ഒരു മഹാസംഭവം ആയി തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക്.....😍😍 ആദ്യം വായിച്ച സ്റ്റോറിയും ഇത് തന്നെ,,,,,😍😍 *മനസ്സിന്റെ കുടിലിൽ * (ഫുൾ പാർട്ട്‌ ) ✏Written by:Kalluzz(RAK)😍 പാർട്ട്‌ 1 👇 https://sharechat.com/post/ZJBvQ9 പാർട്ട് 2👇 https://sharechat.com/post/kjwAVz പാർട്ട് 3👇 https://sharechat.com/post/e0gOPD പാർട്ട് 4👇 https://sharechat.com/post/XZv5jr പാർട്ട് 5👇 https://sharechat.com/post/5X3dG4 പാർട്ട് 6👇 https://sharechat.com/post/yBdl0r പാർട്ട് 7👇 https://sharechat.com/post/5XznBp പാർട്ട് 8👇 https://sharechat.com/post/KkNxdx പാർട്ട് 9👇 https://sharechat.com/post/0VllPD പാർട്ട് 10👇 https://sharechat.com/post/xDNl0N പാർട്ട്‌ 11👇 https://sharechat.com/post/XVlmWG പാർട്ട് 12👇 https://sharechat.com/post/dg8g5w പാർട്ട് 13👇 https://sharechat.com/post/AlkO6v പാർട്ട് 14👇 https://sharechat.com/post/4Q79la പാർട്ട് 15👇 https://sharechat.com/post/3VQp0X പാർട്ട്‌ 16👇 https://sharechat.com/post/OKKPX3 പാർട്ട് 17👇 https://sharechat.com/post/vyEbdP പാർട്ട് 18👇 https://sharechat.com/post/b8dwz1 പാർട്ട് 19👇 https://sharechat.com/post/yVJKXN പാർട്ട് 20👇 https://sharechat.com/post/1nPZyJ പാർട്ട് 21👇 https://sharechat.com/post/WbeKVm പാർട്ട് 22👇 https://sharechat.com/post/dQn7x7 പാർട്ട് 23👇 https://sharechat.com/post/zv0by7 പാർട്ട് 24👇 https://sharechat.com/post/nJBbMN പാർട്ട് 25 👇 https://sharechat.com/post/eWGwgA ✏Written by: Kalluzz (RAK)
#

📙 നോവൽ

📙 നോവൽ - ള്ളിക്കുടിലിൽ KALISHA RAK - ShareChat
15.6k കണ്ടവര്‍
6 മാസം
മറ്റു ആപ്പുകളില്‍ ഷെയറാം
Facebook
WhatsApp
ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്യാം
ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം
Embed
ഞാന്‍ ഈ പോസ്റ്റ്‌ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യാന്‍ കാരണം.....
Embed Post