@15609779
@15609779

💚പാട്ടിന്റെ 🔵 കൂട്ടുകാരൻ💚

എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാം പക്ഷെ സ്നേഹിക്കാനും പ്രണയിക്കാനുംവേണ്ടി എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യരുത്

എന്റെ ജീവിതം എന്നും ഇങ്ങനെയാണ് #💭 എന്‍റെ ചിന്തകള്‍
05:01
💓അറിഞ്ഞ് കൊണ്ട് ഒരു തെറ്റും നി💓 🔴🔴🔴🔴🔴💜💜💜💜💜💜🔴🔴🔴🔴 💙💙💙💙അഷ്ക്കർ സോങ്ങ്💙💙💙💙 #🍿 ആൽബം സോങ്‌സ്
05:52
🔴ഈ മനസ്സറിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നു വിളിച്ചാൽ🔴 💙💓💓💓വരുമായിരുന്നിട്ടും💓💓💓💙 🔴🔴🔴🔴💚💚💚💚💚💚💚💚🔴🔴🔴🔴 💙💙💙💙💙അഷ്ക്കർ സോങ്ങ്💙💙💙💙💙 #🍿 ആൽബം സോങ്‌സ്
04:43
ഇഷ്ട്മാണെന്നാദ്യം ചൊല്ലിയതരാണോ ❤❤❤❤ബിജു നാരായണൻ❤❤❤❤ 💚💚💚💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💚💚💚 #🍿 ആൽബം സോങ്‌സ്
04:57
💙ഒരു തുള്ളി കണ്ണിരിൽ എല്ലാ ഒതുക്കി💙 🔴🔴🔴🔴🔴പ്രവാസി സോങ്ങ്🔴🔴🔴🔴🔴 കൊല്ലം ഷാഫിയും സലിം കൊടത്തൂരും 💚💚💚തകർത്ത് പാടിയ സോങ്ങ്💚💚💚 #🍿 ആൽബം സോങ്‌സ്
00:33
💘💘💘💘💘💘കട്ട് സോങ്ങ്💘💘💘💘💘💘 #🍿 ആൽബം സോങ്‌സ്