@27300112
@27300112

💖ಮಂಗಳೂರು 💖RJಮುದ್ದು 💞ಜೈನ್💖

ಹ್ರದಯ♥(whtsp7022394559)♥ಮಿಡಿತ ಪಾಕ ಹಳಿ ಹುಡುಗ ಮಂಗಳೂರು ಪುತ್ತೂರು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ 💖💗 📮🗣🎙

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಹುಡುಗ RJ ಸುಹಾಸ್ ಜೈನ್ ಆತ್ಮೀಯ ಗೇಳಯಾ ಗೇಳತೀ ನಿಮ್ಮಗೇ ಮಾಡುವ ಬೇಜಾರ ನಿಂದ ಮಾಡುವ ಇವತ್ತು ಸಂದೇಶ .... ಕಾರಣ ......ನನ್ನತ ಸ್ವಂತ ನೋವು ನಿಂದ ಮತು ಅಬಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಬದೀನೀ ನಾನ್ನೂ ಬಡವನು ಆಗಿರುವ ಬಹುದು ನಿಜ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿಯಾಲಿ ಶ್ರೀ ಮಂತ ನಿಜವಾಗಲೂ ನೋವು ಆಗಿರುವ ಕರಣ ಹೇಳುತ್ತ ಇದೀನಿ ನೋಡಿ ಯಲರು ಬೇಕು ಅನುತ ಇಷ್ಟ ಪಡೋದು ತಾಪ ಹೇಳಿ ನಾನು ಸ್ವಲ ಜನ ಮಾತಾಡಕೊ ಹೋಗುತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಆದರೇ ಅವರು ಮಾಡೋದು ಯೇನೂ ಚೀಪು ಕೀಳಾಗಿ ನಾಯಿ ತರ ಚಪ್ಲಿ ತರ ಕಾಲಿಗೇ ಸಮನಾಗಿ ನೋಡೋದು ನಿಜ ಅದರಿಂದ ತುಂಬ ಬೇಜಾರ heart ಆಗಿದೇ ಯಾರೂ ಯಾರೂ ಬೇಜಾರ ಮಾಡಿದೀರ ಅವರು ಹೇಸರು ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲ ಕರಣ ಒಂದೇ ಅವರ ಮೂಕ ಡೇಮೇಜಿ ಆಗಬಾರದು ಅಷ್ಟೇ ಯಾರೂ ಯಾರೂ ನೋವು ಮಾಡಿದೀರ ತುಂಬ ನೇಪು ಇರುತ್ತೇ ಹೇಸರು ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲ ನಿಜ ನಾವು ಪಾಪದವರು ಅವರು ಅಳುವ ಅದಕೇ ಅವ್ರ್ಗೇ ಮಾತಾಡ್ಕಕೊ ಕಷ್ಟ ಅವ್ರ್ಗೇ ಬಡವರ ಹಣ ಬೇಕು ಪ್ರೀತಿ ಬೇಕು ಆದರೇ ಅವ್ರ್ಗೇ ಮಾತಾಡ್ಕಕೊ ಬೇಡ ಯಾಕೇ ನಾವು ನಾಯಿಗಳು ಅಳುವ ನಿಜ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಮಂತ ಹಣ ಡೋಸ್ತಿಕೇ ನಾನು ನೋಡಲ ನಾನು ನೋಡೋದು ಒಂದೇ ಬಡವರು ಒಳ್ಳೇಯ ಆತ್ಮೀಯರು ಗುಣ ಮನಸು ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ದುರಹಂಕಾರ ಡೋಡಸಿಕೇ ನೋಡಲ ಯಾವತ್ತೂ ಪ್ರೀತಿ ನಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊ ಬರ್ತೀರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಶ್ರೀ ಮಂತ ತಾಕತ್ತು ಆಸ್ತಿ ನಾನು ನೋಡಲ ಒಂದೇ ಮೊನೇ ನಿಂದ ನೋಡುತ ಇದೀನಿ ಹೇಸ್ಟು ಬೇಜಾರ ಮಡಿ ಹಾಕಿದರೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇಯ ಗುಣ ಮನಸು ಬೇಳೇ ಕೊಡಲ್ಲ ಇವರು ಇನ್ನು ಬೇರೇ ಅವ್ರ್ಗೇ ಕೊಡಲ್ಲ ಅವರು ಅದಕೇ ಯಾರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ನಿಂದ ಮತಡ್ಕೋ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅವರು ಅವಮಾನ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ನಿಜ ನಾಯಿ ಕೀಳಾಗಿ ಚೀಪು ಚಪ್ಲಿ ತರ ಗೊತ್ತ ಹಾಗೇ ಮಾಡೋದು ನೀವು ಯಾರನ್ನ ಇಷ್ಟ ಪಡಿ ಅದರ ಮೊದಲು ನಿಮಗೇ ಕುಶಿ ನಿಂದ ಮಾತಾಡುತ್ತರ ಇಲ್ಲೂವ 10ಸಾಲ ತಿಂಕು ಮಡಿ fds ಆಗಲಿ love ನಾಲಿ ಆಗಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೇ ಮಡಿ ತುಂಬ ಬೇಜಾರ ಸಂದೇಶ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಹೇಳಬೇಕು ಇತು ಹೇಳಿದೇ ಇದ್ದು ಕೊನೇಯ ಪೋಸ್ಟು ಆಗಿರುತ್ತೇ ಇನ್ನೂ ಪೋಸ್ಟು ಹಾಕೋಣ ಆದರೂ ಮನಸು ಇಲ್ಲ ನಿಜವಾಗಲೂ ಗುರು ಅಷ್ಟು ಬೇಜಾರ ಆಗಿದೇ ಇವತ್ತು ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೊನೇಯ ಪೋಸ್ಟು ಇದ್ದು ಯಾರೂ ಯಾರೂ ಪೋಸ್ಟು ಕೋಮೇಂಟು ಮಾಡ್ತೀರ ಅವ್ರ್ಗೇ ರಿಪ್ಲಾಇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ inbox ಯಾರಿಗೂ ಸಂದೇಶ ಮಾಡಲು ಅಗಲ ಒಂದೇ online ಬರ್ತೀನಿ ಹೋಗುತ್ತ ಇರ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಪೋಸ್ಟು ಕೋಮೇಂಟು ಇದ್ರೇ ಪೋಸ್ಟು ನಾಲಿ ರಿಪ್ಲಾಇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ಕೊನೇಯ ಪೋಸ್ಟು ಪೋಸ್ಟು ಗೇ ಒಂದು good bye last post 😭
#

📰ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್

📰ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ - SELFIE CAMERA SO 53 s se 11 18 52 Jo + 50 a le 33 20 8 55 sa TRADES 2012 - ShareChat
724 views
1 days ago
Share on other apps
Facebook
WhatsApp
Copy Link
Delete
Embed
I want to report this post because this post is...
Embed Post
Share on other apps
Facebook
WhatsApp
Unfollow
Copy Link
Report
Block
I want to report because