@jamsheer0118
@jamsheer0118

JAMSHEER JAMSHI

പടച്ചോൻറ്റെ വിധിയും... നിന്റെ ഇഷ്ടവും... ഉണ്ടെങ്കിൽ വരുമൊരുനാൾ..... നിൻ മാറിൽ മഹർ ചാർത്താൻ😚😚😚+971525423584

00:26 / 670.1 KB
#😍പ്രണയഗാനങ്ങൾ #💌 പ്രണയം #😞 വിരഹം #💑 സ്നേഹം #😍സന്തോഷം
#💌 പ്രണയം #💑 സ്നേഹം #😞 വിരഹം
#💑 സ്നേഹം #💌 പ്രണയം #🤝 സുഹൃദ്ബന്ധം
#💌 പ്രണയം #💑 സ്നേഹം #🤝 സുഹൃദ്ബന്ധം
#😍പ്രണയഗാനങ്ങൾ #💌 പ്രണയം #💑 സ്നേഹം
04:12 / 10.4 MB
#😍പ്രണയഗാനങ്ങൾ #💌 പ്രണയം #💑 സ്നേഹം #😞 വിരഹം
01:44 / 3.1 MB
#😍പ്രണയഗാനങ്ങൾ #💑 സ്നേഹം #💌 പ്രണയം