@karuunaabhushan
@karuunaabhushan

karuunaa.bhushan

ఐ లవ్ షేర్ చాట్

guys I am in Bigo guys follow me my I’d BIGO karuunaabhushan9 #STay Home- StAY sAfE - staY lives
guys I am on Bigo plz come n join my live #STay Home- StAY sAfE - staY lives
అభిషేకం షూటింగ్ #కరుణభుశణ @ShareChat Telugu #📺 👩‍🎤మన ఇంటి సీరియల్స్
00:15 / 1.3 MB
@ShareChat Telugu #📺 👩‍🎤మన ఇంటి సీరియల్స్
@ShareChat Telugu #📺 👩‍🎤మన ఇంటి సీరియల్స్
00:14 / 1.5 MB
నా సంతోశనీ మీతో షేర్ చేసకొవడ్ చాలా ఇష్టం గా ఉంది థాంక్స్ @ShareChat Telugu #❤️ లవ్