@muchiiiiiiiiiiii
@muchiiiiiiiiiiii

MUHSINA MUCHI

💞*ദിൽ സെ *💞 in$ta ¡D m_u_c_h_iii

#

📙 നോവൽ

നിങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റോറിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുവാണെന്ന് എനിക്കറിയാം....സ്റ്റോറിയെയും നിങ്ങളെയും ആരെയും ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല...... ഇവിടെ എനിക്കിപ്പോ മുഴുവൻ പ്രശ്നങ്ങളാണ്.... ട്രെയിനിങ് ഒന്നും അങ്ങ് ശരിയാകുന്നില്ല.... ഫുൾ കംപ്ലൈന്റ്സ് ആണ്...... നളത്തോടെ തീരേണ്ടതാണ് ട്രെയിനിങ്...... അവര് അത് നീട്ടി ഞങ്ങള്ക്ക് ഒരവസരം കൂടെ തന്നിരിക്കുവാണ്..... ഇനിയും ഒരു അഞ്ചുദിവസം ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടാകും..... അതോടെ എല്ലാം കയ്യും.... ഇന്നാകെ മൂഡ് ഓഫ് ആയിരുന്നു......ഇനിയുള്ള അഞ്ചുദിവസമെങ്കിലും നന്നായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ട്..... കൊറേ ക്രാഫ്റ്റ് വർക്കുകളും ഉണ്ടാക്കണം.... എങ്കിലേ മാർക്ക്‌ കിട്ടുള്ളു...... അതോണ്ട് ഈ ആഴ്ച കൂടി സ്റ്റോറി ഉണ്ടാവൂല....... പക്ഷേ നാളെ ഞാൻ ഒരു പാർട്ട്‌ പോസ്റ്റും.....പിന്നെ ഈ ആഴ്ച കയിഞ്ഞിട്ടെ ബാക്കി ഉള്ളു..... പിന്നെ ഒരിക്കലും സ്റ്റോറി പകുതിക്കിട്ടു ഞാൻ പോവൂല...... മുഴുവൻ ആക്കും.... INSHA ALLAH... 😍😍😍..... നിങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ എന്റെ കൂടെ 😘😘😘😘😘😘😘.... PM ഇൽ MSG അയച്ച എല്ലാവർക്കും എനിക്ക് റിപ്ലേ തരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല സോറി..... ഈ ആഴ്ചകൂടെ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എല്ലാവരെയും MSG നോക്കാവെ.... റീപ്ലേയും തരാം 😉😉😉😉...... അപ്പൊ നാളെ ഞാൻ ഒരു പാർട്ട്‌ പോസ്റ്റും ഉറപ്പാണ്..... നാളെ കുട്ടികൾക്കു സ്പോർട്സ് ആണ് അതോണ്ട് ഇന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അതാണ് പോസ്റ്റാന്ന് പറഞ്ഞത്....... ഇനി നാളെ കാണാം..... ASSALAMU ALIKUM😍😍😍😍😍😍 #📙 നോവൽ
6k കണ്ടവര്‍
18 മണിക്കൂർ
💖*ദിൽ സെ*💖 ✍️Muchiii 1️⃣...to 8️⃣0️⃣..Link 1️⃣...https://sharechat.com/post/kARzgVe 2️⃣...https://sharechat.com/post/VO0nNO9 3️⃣...https://sharechat.com/post/RxQO9PJ 4️⃣...https://sharechat.com/post/Zxr8ZmZ 5️⃣...https://sharechat.com/post/aKA4RA5 6️⃣...https://sharechat.com/post/JeDD4bW 7️⃣...https://sharechat.com/post/y76O5eB 8️⃣...https://sharechat.com/post/5NQdAwk 9️⃣...https://sharechat.com/post/Wqd4vvm 1️⃣0️⃣...https://sharechat.com/post/8wZnPKj 1️⃣1️⃣...https://sharechat.com/post/zgKkVWX 1️⃣2️⃣...https://sharechat.com/post/m1zRWdp 1️⃣3️⃣...https://sharechat.com/post/kAzjrxv 1️⃣4️⃣...https://sharechat.com/post/JewdBQA 1️⃣5️⃣...https://sharechat.com/post/wnN5E4n 1️⃣6️⃣...https://sharechat.com/post/GypORw3 1️⃣7️⃣...https://sharechat.com/post/zg7DqAE 1️⃣8️⃣...https://sharechat.com/post/d07ZezD 1️⃣9️⃣...https://sharechat.com/post/KeRy74E 2️⃣0️⃣...https://sharechat.com/post/d07ZezD 2️⃣1️⃣...https://sharechat.com/post/KeRy74E 2️⃣2️⃣...https://sharechat.com/post/6RqgaZ6 2️⃣3️⃣...https://sharechat.com/post/6RqxXE9 2️⃣4️⃣...https://sharechat.com/post/KeM5BGE 2️⃣5️⃣...https://sharechat.com/post/l1p1kQ4 2️⃣6️⃣...https://sharechat.com/post/6RlKe60 2️⃣7️⃣...https://sharechat.com/post/GyaDjam 2️⃣8️⃣...https://sharechat.com/post/KeMxvAb 2️⃣9️⃣...https://sharechat.com/post/m1b1P3a 3️⃣0️⃣...(1)...https://sharechat.com/post/EyKJ9Rj (2)...https://sharechat.com/post/vJ6lDjz 3️⃣1️⃣...https://sharechat.com/post/JeKnQ3A 3️⃣2️⃣...https://sharechat.com/post/d03qMwD 3️⃣3️⃣...https://sharechat.com/post/4Rg1nx1 3️⃣4️⃣...https://sharechat.com/post/3Dbwd5m 3️⃣5️⃣...https://sharechat.com/post/1EvnBPv 3️⃣6️⃣...https://sharechat.com/post/q1AqAql 3️⃣7️⃣...https://sharechat.com/post/PeredzX 3️⃣8️⃣...https://sharechat.com/post/n1QNvDp 3️⃣9️⃣...https://sharechat.com/post/8wzxelw 4️⃣0️⃣...https://sharechat.com/post/evrG0Kg 4️⃣1️⃣...https://sharechat.com/post/wnWm6nn 4️⃣2️⃣...https://sharechat.com/post/y7xWa90 4️⃣3️⃣...https://sharechat.com/post/Rx4gAv8 4️⃣4️⃣...https://sharechat.com/post/GydMAz3 4️⃣5️⃣...https://sharechat.com/post/5N0MnyB 4️⃣6️⃣...https://sharechat.com/post/aKDPljM 4️⃣7️⃣....https://sharechat.com/post/OqQ0gXJ 4️⃣8️⃣...https://sharechat.com/post/5NXD10K 4️⃣9️⃣...https://sharechat.com/post/RxkmyDX 5️⃣0️⃣...https://sharechat.com/post/GykPKWb 5️⃣1️⃣...https://sharechat.com/post/KekxgMb 5️⃣2️⃣...https://sharechat.com/post/AQlQEe0 5️⃣3️⃣...https://sharechat.com/post/3DvMrlZ 5️⃣4️⃣...https://sharechat.com/post/PelXrM5 5️⃣5️⃣...https://sharechat.com/post/WqpJjbJ 5️⃣6️⃣...https://sharechat.com/post/Mvj3OJW 5️⃣7️⃣...https://sharechat.com/post/aK1ywqM 5️⃣8️⃣...https://sharechat.com/post/gk8zk4J 5️⃣9️⃣...https://sharechat.com/post/4Rr3w07 6️⃣0️⃣...https://sharechat.com/post/l1R10Jr 6️⃣1️⃣...https://sharechat.com/post/q1W8Jy7 6️⃣2️⃣...https://sharechat.com/post/WqNVg31 6️⃣3️⃣...https://sharechat.com/post/pvbnzNX 6️⃣4️⃣...https://sharechat.com/post/d0pQW7w 6️⃣5️⃣...https://sharechat.com/post/9mPJNQN 6️⃣6️⃣...https://sharechat.com/post/4RvnkgV 6️⃣7️⃣...https://b.sharechat.com/qvJlppi4c1?referrer=copiedLink 6️⃣8️⃣...https://b.sharechat.com/TrI4DVttg1?referrer=copiedLink 6️⃣9️⃣...https://b.sharechat.com/uw89fmcbi1?referrer=copiedLink 7️⃣0️⃣...https://b.sharechat.com/ej5eCCDTj1?referrer=copiedLink 7️⃣1️⃣...https://b.sharechat.com/rA773Dsul1?referrer=copiedLink 7️⃣2️⃣...https://b.sharechat.com/c61UHcVcn1?referrer=copiedLink 7️⃣3️⃣...https://b.sharechat.com/LK3LMaHCo1?referrer=copiedLink 7️⃣4️⃣...https://b.sharechat.com/RmY7yAR4s1?referrer=copiedLink 7️⃣5️⃣...https://b.sharechat.com/hBxvLRsOt1?referrer=copiedLink 7️⃣6️⃣...https://b.sharechat.com/6EncfbTLD1?referrer=copiedLink 7️⃣7️⃣...https://b.sharechat.com/gCjXnNdtK1?referrer=copiedLink 7️⃣8️⃣...https://b.sharechat.com/9vkMRnMYO1?referrer=copiedLink 7️⃣9️⃣...https://b.sharechat.com/yHvIDmSDS1?referrer=copiedLink 8️⃣0️⃣...https://b.sharechat.com/bFb5Oc1F21?referrer=copiedLink തുടരും..... #📙 നോവൽ
#

📙 നോവൽ

📙 നോവൽ - Daditirathore mylyt * ദിൽ സത്യ Bu uchi - ShareChat
28.5k കണ്ടവര്‍
5 ദിവസം
💖*ദിൽ സെ*💖 💜ROMANTIC_LOVE_STORY💜 ✍️MUCHI PART-80 *📚കഥകളുടെ കലവറ📚* *꧁✰⌒✰‿✰💘💘✰⌒ ✰‿✰꧂* _SHARE CHAT LINK_ https://b.sharechat.com/krMrE54OsV _TELEGRAM LINK PDF ONLY_ https://t.me/joinchat/AAAAAEfMjq8KWNE7xY-PVw _For Join This group msg ur name and place..._ 📲 *+91* *8547923260* *꧁✰⌒✰‿✰💘💘✰⌒ ✰‿✰꧂* "അതിന് നീ ആദ്യം പോയി നിന്റെ മറ്റവൾ ഉണ്ടല്ലോ കിസ്സ് ചോദിച്ചു അടിവാങ്ങിയ പെണ്ണ് അവളെ പോയി കണ്ട് പിടി എന്നിട്ട് വാ.." "ഹാ... അതിനെ തന്നെ കെട്ടും മോനെ നീ നോക്കിക്കോ.... " "മ്മ്. മ്മ്... നടന്ന്നേനെ.... " അതും പറഞ്ഞു ഓൻ ഫയലും ടേബിളിൽ വെച്ച് ഇറങ്ങിപ്പോയി...... ഇവന്റെ കല്യാണം നടന്നു കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്കുണ്ടാകോ ആവോ..... നമ്മള് പെണ്ണ് കൊണ്ടുവന്ന ഫുഡ്‌ എടുത്ത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരുന്നതും ആരോ ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അകത്തേക്ക് ഇടിച്ചു കയറി വന്നു...... "ടാ ZAYUUUU.....മുത്തേ..... ചങ്കേ..... " എന്റെ റബ്ബേ.... ഡോർ തുറന്നൊണ്ട് വന്നത് വേറെ ആരും അല്ല നമ്മളെ ചങ്ക് നിച്ചു ആണ്....... തെണ്ടി വന്ന് കയറിയതും ചാടി നമ്മളെ മേലേക്ക് കയറിയാണ് അവന്റെ ഡയലോഗ് അടി മുഴുവനും..... ഇവനെന്നെ സ്നേഹിച്ചു കൊല്ലും എന്റെ റബ്ബേ....... ഹംകിന്റെ ഉമ്മ വെക്കൽ അൺസഹിക്കബിൾ ആയതും നമ്മള് അവനെ പിടിച്ചു ഒരു തള്ളങ് വെച്ചുകൊടുത്തു...... അതേ ടൈമിൽ ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അകത്തേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടി നിന്ന അഷ്മിനയുടെ കയ്യിലേക്ക് പോയി വീണു..... ഭാഗ്യത്തിന് അവള് അവനെ രണ്ട് കൈകൊണ്ടും താങ്ങിപ്പിടിച്ചത് കൊണ്ട് അവൻ വീണില്ല...... പക്ഷേ അതിലും വലിയൊരു വലയിൽ ചെക്കൻ കുടുങ്ങിഎന്ന് നമ്മക് മനസ്സിലായത് അഷ്മിനയുടെ പുറകിൽ നിക്കുന്ന റിനുവിനെ കണ്ടപ്പോളാണ്...... ഇവളിതെപ്പോയ ഇവിടെ എത്തിയെ.... പാവം നമ്മളെ നിച്ചു ഇതൊന്നും അറിയാതെ അഷ്മിനന്റെ കയ്യിൽ കിടന്ന് സ്വപ്നം കാണുവാണ്...... ഇത് കണ്ട് നമ്മള് നമ്മളെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ ഒരു പെന്നെടുത്ത് അവന്റെ കൈക്ക് നോക്കി ഒരേർ കൊടുത്തു..... ഓൻ പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടി എണീറ്റു നമ്മളെ നോക്കി കണ്ണുരുട്ടിക്കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി...... നമ്മക്കണേൽ അവന്റെ ആക്ഷൻസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് ചിരിക്കാതിരിക്കാനും വയ്യ...പാവം ചെക്കൻ നിന്ന് നമ്മളെ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞു കൊച്ചാക്കുവാണ്..... എന്നാൽ ഇതൊക്കെ കണ്ടോണ്ട് ഓന്റെ പെണ്ണ് നിക്കുന്ന കാര്യം മാത്രം ഓനറിഞ്ഞില്ല.... പ്യാവം...... റിനുന്റെ മുഖം നല്ല തക്കാളിപ്പയം പോലെ ചുവന്നു ചുവന്നു വരുന്നത് കണ്ടതും പ്രശ്നം കൊറച്ചു സീരിയസ് ആണെന്ന് നമ്മക് മനസ്സിലായി....... അപ്പൊ തന്നെ നമ്മള് കയ്യിൽ കിട്ടിയ പേന എടുത്ത് നിച്ചുന്റെ തലമണ്ട നോക്കി ഒരു ഏറ് വെച്ചുകൊടുത്തു..... അത് കൃത്യം ആയി അവന്റെ മണ്ടക്ക് തന്നെ കൊണ്ടു...... അത് കിട്ടിയതും ചെക്കൻ പെട്ടെന്ന് എണീറ്റു തലക്ക് കയ്യും കൊടുത്ത് നമ്മളെ തുറിച്ചു നോക്കുന്നത് കണ്ടതും നമ്മള് കണ്ണ് കൊണ്ട് റിനുവിനെ നോക്കാൻ ആക്ഷൻ കാണിച്ചു.... ഇനിയല്ലേ കാണാൻ കിടക്കുന്നെ...... അവൻ എന്നെ പുച്ചിച്ചോണ്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയതും കാണുന്നെ ഭദ്രകാളി ലുക്കിൽ നിക്കുന്ന റീനുവിനെയാണ്...... അപ്പൊ അവന്റെ മോന്തയുടെ ഷേപ്പ് ഒന്ന് കാണേണ്ടത് തന്നെ ആയിരുന്നു.... എല്ലാ എക്സ്പ്രെഷനും നിറച്ചുവെച്ചു ആകെ പശുവും കൂടി ഒക്കാത്ത വിധത്തിൽ ആയിട്ടുണ്ട്....... ചെക്കൻ റിനുനെ നോക്കി ഒരു അവിഞ്ഞ ഇളിയും പാസ്സാക്കി അതിൽ സോപ്പിട്ടു കലക്കി പെണ്ണിനെ മയക്കാം എന്ന് കരുതിയതാണ് പക്ഷേ റിനു അവനെ ഒരു നോട്ടവും നോക്കി ഡോറും തുറന്ന് കീഞ്ഞൊരു പോക്കായിരുന്നു പുറത്തേക്ക്..... അത് കണ്ട് വാലിന് തീപ്പിടിച്ചപോലെ നിച്ചു ഡോർ തുറന്ന് കീഞ്ഞൊരോട്ടം ആയിരുന്നു ഓളെ പേരും വിളിച്ചോണ്ട്...... അത് കണ്ട് നമ്മള് കൊറേ ചിരിച്ചു...... ആളിപ്പോ കിടിലൻ ലുക്ക്‌ ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്.....ജിമ്മും.... എല്ലാം നമ്മളെ റിനു കാരണം ആണ്...... പാവം ചെക്കൻ ഇപ്പൊ തീറ്റിയൊക്കെ റിനു കുറച്ചെന്ന കേട്ടെ..... നമ്മള് ചിരിയൊക്കെ നിർത്തി വേഗം ഓരോ ഫയലും എടുത്ത് നോക്കാൻ തുടങ്ങി..... പിന്നെ നാളെ നമ്മളെ അജുന്റെ മാര്യേജ് ആണ്..... അന്ന് അഷ്മിന പോയി എന്ന് കരുതി അവന്റെ മാര്യേജും മുടങ്ങിയിരിക്കുവായിരുന്നു...... അതിപ്പോ നാളത്തേക്ക് വെച്ചിരിക്കുവാണ്.... നാളെ ഇനി അവിടേക്ക് പോണം..... 💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕 (മിന്നു) നമ്മള് ഡോർ തുറന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോ തന്നെ കാണുന്നത് നിച്ചുക്കനേയും റിനുവിനെയും ആണ്..... അവരെ കണ്ടതും നമ്മളോടിപ്പോയി പെണ്ണിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു രണ്ട് കവിളിലും ഓരോ കിസ്സും കൊടുത്തു...... "ഏയ് ഏയ്..... ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടും അറിഞ്ഞും കൊടുക്കാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളുണ്ട്... അതോണ്ട് മോള് ഒന്ന് അങ്ങട് മാറി നിന്നെ.... "നിച്ചു നമ്മള് തിരിഞ്ഞു നിച്ചുക്കാനെ നോക്കിയപ്പോ മൂപര് ഇളിച്ചോണ്ട് നിക്കുവാണ്..... "അയ്യട....അതൊക്കെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങള് കൊടുത്തോളി....ഇപ്പൊ നമ്മള് നമ്മക്ക് തോന്നുന്ന അത്രയും കൊടുക്കും..... 👊👊" "ഇഞങ്ങനെ പറയല്ലപ്പാ...... ഒന്നുല്ലേലും ഓള് നമ്മളെ ബീവി അല്ലെ... " "എന്തോ എങ്ങനെ.... അതെപ്പോം.... നമ്മളറിയാതെ ഇങ്ങളെ നികാഹും കഴിഞ്ഞോ....... " "അതൊന്നും കഴിഞ്ഞില്ല..... എന്നായാലും അത് ഉണ്ടാവുമല്ലോ....." "അയ്യടാ.... എന്താ പൂതി...ആദ്യം കയ്യട്ടെ എന്നിട്ട് മതി ഇങ്ങളെ ഒലക്കമ്മലെ അവകാശം പറയലൊക്കെ..... ആരും കാണാതെ പ്രേമിച്ചു നടക്കുവല്ലേ നിങ്ങള്..... ഞാനിത് പറഞ്ഞുകൊടുക്കും റിനുന്റെ ഉപ്പച്ചിനോട്... " "എന്റെ പൊന്ന് മിന്നു എന്റെ കഞ്ഞീൽ പാറ്റ ഇടല്ലേടി.... നമ്മളൊന്നും പറഞ്ഞുല്ലാ ഇഞ്ഞൊന്നും കേട്ടുല്ലാ.... പോരെ.... ഞാൻ പോയി എന്റെ ചങ്കിനെ കണ്ടിട്ട് വരാം.... " നിച്ചുക്ക അതും പറഞ്ഞു നേരെ ഡ്രാക്കുന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി..... പിന്നെ നമ്മളും റിനുവും കൂടെ കാണാത്ത ദിവസം മുതൽ ഉള്ള കൊറേ കിസ്സയും പറഞ്ഞോണ്ട് ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ആ അഷ്മിന കോപ്പ് ഡ്രാക്കുന്റെ ക്യാബിനിലേക്ക് പോകാൻ നോക്കുന്നത് കണ്ടത്..... അത് കണ്ടതും നമ്മള് വേഗം റിനുവിനെയും കൂട്ടി നേരെ അങ്ങോട്ടേക്ക് വിട്ടു..... നമ്മളെക്കാൾ മുമ്പിൽ കയറിയത് റിനു ആയിരുന്നു...... നമ്മള് കയറാൻ വേണ്ടി നോക്കിയിട്ട് ഈ പെണ്ണ് റിനു ഒരടി മുമ്പോട്ടേക്ക് വെക്കുന്നില്ല..... ഓള് മാറിത്തന്നലല്ലേ നമ്മക് കയറാൻ കയ്യുള്ളു..... നമ്മള് ഉന്തിയിട്ടൊന്നും പെണ്ണ് പോകുന്നില്ല..... സഹികെട്ടു ഊരക്ക് കയ്യും കൊടുത്ത് നിന്നതും പെട്ടെന്ന് റിനു കീഞ്ഞൊരു പോക്കായിരുന്നു പുറത്തേക്ക്..... നമ്മള് ഓളെ പുറകെ ചെന്ന് വിളിച്ചെങ്കിലും പെണ്ണ് നിന്നില്ല....... അപ്പൊ ഉണ്ട് ധൃതിയിൽ നിച്ചുക്കയും ഓളെ പിന്നാലെ പോകുന്നു...... റിനു പോയി വേഗം കാറിൽ കയറി ഇരുന്നു.... പിന്നാലെതന്നെ നിച്ചുക്കയും പോയി കാറിൽ കയറി...... അവരെയും നോക്കി നിന്നപ്പോ പെട്ടെന്നാണ് നമ്മക് ആ അഷ്മിന നമ്മളെ ചെക്കന്റെ കാബിനിലേക്ക്‌ പോയ കാര്യം ഓര്മവന്നെ.... അപ്പൊ തന്നെ നമ്മള് ഒരു ഓട്ടം ആയിരുന്നു ഡ്രാക്കുന്റെ അടുത്തേക്ക്...... 💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕 (ZAYU) നമ്മള് ഓരോ ഫയലും ശരിയാക്കി വെക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് ഡോർ തുറന്ന് കിതച്ചോണ്ട് നമ്മളെ പെണ്ണ് വന്ന് കയറി ചുറ്റും നോക്കാൻ തുടങ്ങി... അത് കണ്ടതും നമ്മളും ഒന്ന് ചുറ്റും നോക്കി... അപ്പൊ ഉണ്ട് ഒരു സൈഡിൽ അഷ്മിന നിക്കുന്നു..... പടച്ചോനെ ഇവള് പോയില്ലായിരുന്നോ..... നമ്മള് പെണ്ണിനെ നോക്കിയപ്പോ പെണ്ണുണ്ട് മോന്ത കടന്നൽ കുത്തിയ മാതിരി വീർപ്പിച്ചു വെചെക്കുന്നു...... പടച്ചോനെ പണി പിന്നെയും നമ്മക്കിട്ട് കിട്ടുവാണല്ലോ..... ഈ കോപ്പ് പോയെന്നല്ലേ നമ്മള് കരുതിയെ... ഇനി ഇതുമതി ഗുണ്ടുന് ഉടക്കുണ്ടാക്കാൻ.... പെട്ടെന്ന് പെണ്ണ് കലി തുള്ളിക്കൊണ്ട് ഒരു പോക്കായിരുന്നു അഷ്മിനയുടെ അടുത്തേക്ക്...... പെണ്ണ് ഓളെ കയ്യിൽ കയറിപ്പിടിച്ചു വലിച്ചോണ്ട് നേരെ ക്യാബിനിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി..... ഇത് ഒരുനാടക്കൊന്നും പോവൂല..... അത് കണ്ടതും നമ്മളും പോയി പിന്നാലെ... എട്ടും പൊട്ടും തിരിയാത്ത പെണ്ണാണ്.... അവിടെ എത്തിയതും പെണ്ണ് അഷ്മിനയെ മുഴുത്ത വഴക്ക് പറയാൻ തുടങ്ങി...... അത് കണ്ട് എനിമിയും ലിയുവും അവന്റെ സ്റ്റാഫ്‌സും എന്റെ സ്റ്റാഫ്‌സും ഒക്കെ കൂടി ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി..... പെണ്ണ് പറഞ്ഞിട്ടും പറഞ്ഞിട്ടും നിർത്തുന്നില്ല..... അവസാനം നമ്മള് കേറി ഇടപ്പെട്ട് ഗുണ്ടുവിനോട് നിർത്താൻ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും പെണ്ണ് കേട്ട ഭാവം നടിക്കുന്നില്ല..... അവസാനം അഷ്മിന കരയുന്നത് കണ്ടതും നമ്മക് കലിപ്പ് കേറി വന്ന് നമ്മള് പെണ്ണിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി..... "ഡീ.... നിർത്തേടി കോപ്പേ...." പെണ്ണിന്റെ നേർക് കൈ ഓങ്ങിയതും പെട്ടെന്ന് ഗുണ്ടു പേടിച്ചോണ്ട് കണ്ണടച്ചത് കണ്ട് നമ്മള് മെല്ലെ കൈ തായ്തി വെച്ചു അഷ്മിനയുടെ നേർക് തിരിഞ്ഞു..... "അവള് വിവരം ഇല്ലാതെ ഓരോന്നു വിളിച്ചുപറഞ്ഞതാണ്...... അതിന് അവള് ഇപ്പൊ നിന്നോട് സോറിയും പറയും..... നീ കരയാൻ മാത്രം ഇവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല.... ആ കണ്ണൊക്കെ തുടച്ചെക്ക്.... " "എടി മിന്നു പറയെടി സോറി.... " "ഇല്ല ഞാൻ പറയൂല..... " "ഡീ കോപ്പേ നിന്നോടല്ലേ പറഞ്ഞെ സോറി പറയാൻ...... " "ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല..... മ്മള് പറയൂല.... ഓള് നമ്മളെ വായ്യെന്ന് ചോദിച്ചു വാങ്ങിച്ചതാണ് ഇതൊക്കെ..... ഓളോടാരാ പറഞ്ഞെ ഇങ്ങളെ ക്യാബിനിലേക്ക് കയറി വായ്നോക്കി ഇരിക്കാൻ..... 😠" "ആരെ വായി നോക്കി എന്നാടി നീ ഈ പറയുന്നേ.... ഇതൊരു ഓഫീസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാ സ്റ്റാഫ്സിനും എന്റെ കാബിനിലേക്ക്‌ കയറാനും ഇരിക്കാനും അവകാശവും അധികാരവും ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്... അതോണ്ട് വേണ്ടാത്തതൊന്നും വിളിച്ചുകൂവാൻ നിക്കാതെ അവളോട് ചെന്ന് സോറി പറ.... " "ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല..... പറയൂല..... ഓള് എല്ലാ സ്റ്റാഫ്സിനേയും പോലെ അല്ല....ഓള് ഇവിടെ വന്നത് തന്നെ ഇങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടി ആണ് അത് മ്മക്ക് അറിയാം.... അതിന് മ്മള് സമ്മയിക്കൂല..... " "ഡീ ഇനി ഒരക്ഷരം അവളെ കുറിച്ച് മിണ്ടിയാൽ അടിച്ചു നിന്റെ കാരണം പുകയ്ക്കും ഞാൻ.... മര്യാദക്ക് സോറി പറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് നിനക്ക് നല്ലത്.... " "ഇല്ല മ്മള് പറയൂല.... 😔" "ശരി എങ്കിൽ നീ പറയേണ്ട.... ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം..... ഹേയ് അഷ്മിന ഞാൻ ഇവൾക്ക് വേണ്ടി നിന്നോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു...... ഇനി ഇവളിങ്ങനെ ഒന്നും പറയൂല.... നീ പോയി എന്റെ കാബിനിലിരിക്ക് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം... നീ എന്താണോ പറയാൻ വന്നത് അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാബിനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാമതി... " 💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕 (Ziyu) അതും പറഞ്ഞോണ്ട് തെണ്ടി കില്ലർ മിന്നുനേ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ ആ കോപ്പിനെയും കൂട്ടി കാബിനിലേക്ക്‌ പോയി...... ഇവനെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ...... പാവം മിന്നു...... നമ്മള് മിന്നുനേ നോക്കിയപ്പോ പെണ്ണ് കരഞ്ഞോണ്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതാണ് കണ്ടേ...... ഇതൊക്കെ കണ്ടോണ്ട് നമ്മളെ കെട്യോൾ വായും പൊളിച്ചു നമ്മളെയും നോക്കി നിക്കുവാണ്..... "എന്താടി....നിനക്കും വേണോ ഇതുപോലെ... " "ഏ ഹേ.... എനിക്ക് മാണ്ട.... " "വേണ്ടെങ്കിൽ അടങ്ങി നിന്നോണം കേട്ടല്ലോ... " നമ്മള് കുറച്ചു സ്ട്രോങ്ങ്‌ ആയി അത് പറഞ്ഞതും പെണ്ണ് നമ്മളെ നോക്കി കൊഞ്ഞനം കുത്തി നമ്മളെ പുച്ചിച്ചോണ്ട് തിരിഞ്ഞു നിന്നു..... അത് കണ്ട് നമ്മള് ചിരിച്ചോണ്ട് കില്ലർ പ്പോയ വഴിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കി... ഈ കോപ്പൻ അവളെയും കൊണ്ട് കാബിനിലേക്ക്‌ പോയി എന്തുണ്ടാക്കുവാ.... എന്താണെന്നറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മള് അവന്റെ കാബിനിലേക്ക് പോകാൻ നിന്നതും പെട്ടെന്ന് അവൻ അഷ്മിനനെയും കൊണ്ട് തിരിച്ചു വരുന്നതാണ് കണ്ടത്...... "ദാ നോക്ക് അഷ്മിന...... എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അവളെന്റെ ഭാര്യ ആണ്..... എന്റെ 💖ദില്ലിന്റെ💖ഒരേയൊരു അവകാശി.... അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവള് മാത്രം ആണ്.... ആണ് എന്നല്ല ഇനി എന്നും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും...... അവളെന്റെ പെണ്ണായതോണ്ട് പറയല്ല അവളെ പോലെ ക്ഷമിക്കാനും സഹിക്കാനും എല്ലാം മറന്നു സ്നേഹിക്കാനും പറ്റുന്ന ഒരു പെണ്ണിനെ ഇനി നൂറ് ജന്മം ജനിച്ചാലും എനിക്ക് കിട്ടൂല.... കാരണം അവളെ പോലെ അവള് മാത്രമേ ഉള്ളു..... അവൾക് പകരം വെക്കാൻ ഇന്നുവരെ ഒരുപെണ്ണും ജനിച്ചിട്ടില്ല..... അവളെന്റെ പെണ്ണാണെന്നുള്ള അഹങ്കാരത്തിലാണ് ഞാൻ നേരത്തെ അങ്ങനെയൊക്കെ മിന്നുവിനോട് കയർത്തു സംസാരിച്ചത്..... കാരണം ഞാൻ എന്തുപറഞ്ഞാലും ക്ഷമിക്കാനും അത് മനസ്സിലാക്കാനും എല്ലാം മറന്നു എന്നെ സ്നേഹിക്കാനും എന്റെ ഉമ്മ കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള ഒരേ ഒരു പെണ്ണ് അവളാണ്..... അവളെന്നെ ഒരിക്കലും വെറുക്കില്ല...... അവളോളം വലുതായി ഇന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ എനിക്ക് വേറൊന്നും തന്നെ ഇല്ല...... എന്റെ ജീവിതവും ജീവനും എല്ലാം അവളാണ് എന്റെ മിന്നു..... അങ്ങനെയുള്ള അവളെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ വേദനിപ്പിച്ചു വിട്ടത്......മിന്നുനേ ഒരിക്കലും വെറുക്കാനോ വേദനിപ്പിക്കാനോ എന്നെ കൊണ്ട് കയ്യില്ലാ...... ഇപ്പൊ ചെയ്യാത്ത ഒരു തെറ്റിനാണ് നിന്നെ അവള് വഴക്ക് പറഞ്ഞത്...... ശരിക്കും നോക്കിയാൽ നിന്റെ ഭാഗത്തും തെറ്റുണ്ട്..... നീ ഇവിടെ അധിക സ്വാതന്ത്ര്യം എടുക്കുന്നതായി എനിക്കും തോന്നുന്നുണ്ട്... നീയും ഇവിടെ ഉള്ളവരെ പോലെ ഒരു സ്റ്റാഫ് ആണ് എനിക്ക് എന്നുള്ള കാര്യം മറക്കരുത്.... ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാ ഡിസിപ്ലിനും നീ പാലിച്ചേ പറ്റു..... അതോണ്ട് ഇനി ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാതെ അകത്തേക്ക് കയറാൻ പാടില്ല..... നിന്നെ ഇപ്പൊ വഴക്ക് പറയാൻ ഉള്ള എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യവും മിന്നുക്കുണ്ട്.... കാരണം അവളാണ് എന്റെ ലോകം എന്റെ ലോകത്തുള്ള എല്ലാം അവളുടെയും കൂടിയാണ് എനിക്കുള്ളതെല്ലാം അവളുടേതും കൂടിയാണെന്ന..... കൂടെ ഞാനും..... എന്നിലുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ടാണ് മിന്നു നിന്നോട് അങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിച്ചത്.... പിന്നെ സ്റ്റാഫിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നെ ഞാനും കൂടെ മിന്നുന്റെ കൂടെ കൂടി വഴക്ക് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ നിനക്കത് സഹിക്കാൻ കഴിയൂല അതുപോലെ എന്നോട് ക്ഷമിക്കാനും..... നിന്റെ ശാപം എന്റെ മേൽ വന്ന് വീഴുകയും ചെയ്യും.... എന്നാൽ എന്റെ പെണ്ണ് അങ്ങനെയല്ല അവള് ഒരിക്കലും എന്നെ വെറുക്കാനും ശപിക്കാനും പോണില്ല..... എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും തിരിച്ചു സ്നേഹിക്കാൻ മാത്രമേ എന്റെ പെണ്ണിനറിയുള്ളു.... അതോണ്ട് അവള് എന്നോട് ക്ഷമിക്കും..... അപ്പൊ ഇനി നീ ഇങ്ങനെ ഡിസിപ്ലിൻ തെറ്റിക്കാൻ പാടില്ല ഓക്കേ..... " അതും പറഞ്ഞോണ്ട് അവൻ ഇറങ്ങി പോയി... എന്റെ പൊന്നോ.... ഇവൻ നമ്മള് വിചാരിച്ചപോലെ ഒന്നും അല്ലാലോ.... കെട്യോനും കെട്യോളും ഒന്നിനൊന്നു മെച്ചം ആണല്ലോ..... അവൻ പോകുമ്പോൾ സ്റ്റാഫ്‌സോക്കെ ഭയങ്കര ക്ലാപ്പിങ് ആയിരുന്നു...... അല്ലെങ്കിലും ഈ തെണ്ടി ഇങ്ങനെയാ എല്ലാവരെയും പെട്ടെന്ന് കയ്യിലെടുക്കും..... നമ്മളെ കലിപ്പ് കണ്ടാൽ പിന്നെ സ്റ്റാഫ്‌സോന്നും നമ്മളെ ഏഴയലത്ത് പോലും വരൂല.... അതാണ് നമ്മള്..... നമ്മള് അവൻ പോയ വഴിയും നോക്കി നിക്കുമ്പോ നമ്മളെ കെട്യോൾ ഭൂതം പെട്ടെന്ന് വന്ന് നമ്മളെ തലപിടിച്ചു ഓളെ നേർക് തിരിച്ചു വെച്ചു........ "കണ്ടോ കണ്ട് പടിക്ക്.... ഇങ്ങള് എപ്പോഴും ഈ കലിപ്പ് മോന്തയും വെചോണ്ടിവിടെ കുത്തിരിഞ്ഞൊ..... ഞാൻ പോകുവാ..... " അതും പറഞ്ഞു പെണ്ണ് മുഖം തിരിച്ചു പോകാൻ നിന്നതും നമ്മള് പെണ്ണിന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു വലിച്ചു നമ്മളെ അടുത്തേക്ക് ഇട്ടു... "എവിടെക്കാ പോകുന്നെ.... " "വീട്ടിലേക്ക്.... " "ഒറ്റക്കോ.... " "മ്മ്... " "നമ്മള് ഇവിടെ നിക്കുമ്പോ നീ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഒറ്റക് പോകേണ്ട ഞാനും കൂടെ വരുന്നുണ്ട്..... പോയി കാറിൽ കയറി ഇരിക്ക് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വന്നോളാം.... " നമ്മള് പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞതും പെണ്ണ് പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ കവിളിൽ ഒരു കിസ്സും തന്നൊണ്ട് ഇറങ്ങി ഓടി...... നമ്മള് ചുറ്റും നോക്കിയപ്പോ എല്ലാ കോപ്പുകളും നമ്മളെ തന്നെ നോക്കി ഇളിക്കുവാണ്.... അത് കണ്ടതും നമ്മള് എല്ലാത്തിനെയും ഒന്ന് തറപ്പിച്ചു നോക്കിയതും എല്ലാത്തിന്റെയും ഇളി സ്വിച്ച് ഇട്ടപോലെ നിന്നു... പക്ഷേ കോപ്പൻ തെണ്ടി cheppu ഇതുവരെ ഇളി നിർത്തിയിട്ടില്ല... നമ്മള് അവനെ നോക്കി പല്ലിറുമ്പിക്കൊണ്ട് നേരെ കാബിനിലേക്ക് പോയി..... ഫയലൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് ചാവിയും എടുത്ത് ബാക്കിയൊക്കെ ചെപ്പുനെ ഏൽപ്പിച്ചോണ്ട് നമ്മള് പെണ്ണിന്റെ അടുത്തേക്ക് വിട്ടു...... 💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕 (MINNU) ഈ ഡ്രാക്കു എന്താ പടച്ചോനെ ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ.... നമ്മളെ വിഷമിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഓരോന്നു ചെയ്യുന്നേ...... നമ്മള് കൊരങ്ങനോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ടല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ അവളെ പറഞ്ഞെ..... നമ്മള് കാബിനിലേക്ക്‌ കയറിയതും കാണുന്നത് നമ്മളെ ചെക്കനേയും നോക്കി വെള്ളം ഇറക്കിക്കൊണ്ട് നിക്കുന്ന ആ പിരാന്തച്ചി അഷ്മിനയെ ആണ്...... അത് കണ്ടോണ്ടാണ് നമ്മക് കലിപ്പ് കേറിയത്...... എന്നാലും നമ്മളെ ഡ്രാക്കു നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു നമ്മള് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചില്ല...... ഡ്രാക്കു അവളെയും കൂട്ടി പോകുന്നത് കണ്ടതും നമ്മളെ കണ്ണൊക്കെ താനേ നിറഞ്ഞു വന്നു...... സങ്കടം സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ വന്നതും നമ്മള് അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി ഓടി പോന്നതാണ്.... ഇനി ഡ്രാക്കുന് നമ്മളെ ഇഷ്ടം അല്ലെ...... അതോണ്ടായിരിക്കോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നേ...... നമ്മള് കരഞ്ഞോണ്ട് അവിടുന്ന് നടന്ന് നടന്നു പോകുമ്പോയാണ് അവിടെ അടുത്ത് ഒരു ബീച് കണ്ടത്.... അത് കണ്ടതും നമ്മള് വേഗം അവിടേക്ക് പോയി ആ മണൽ പരപ്പിൽ ഇരുന്ന് കാലിന്റെ മുട്ടിൽ തലയും കുത്തി കിടന്നോണ്ട് കുറേ കരഞ്ഞു.....എത്ര കരഞ്ഞിട്ടും നമ്മളെ സങ്കടം തീരുന്നില്ല.... അങ്ങനെ എത്ര നേരം കരഞ്ഞു എന്നറീല്ല... നമ്മളെ കാലിന് ഒരു തട്ട് കിട്ടിയപ്പോഴാണ് നമ്മള് തല ഉയർത്തുന്നത്...... തല ഉയർത്തി നോക്കിയപ്പോ നമ്മക്കറിയാത്ത ഇതുവരെ കാണാത്ത കൊറേ അപരിചിതമായ മുഖങ്ങളെയാണ് കണ്ടത്..... അവരൊക്കെ നമ്മളെ ചുറ്റും കൂടി നിന്നതും നമ്മള് കണ്ണൊക്കെ തുടച്ചോണ്ട് ചുറ്റിലും ഒന്ന് നോക്കി...... നമ്മളെ ചുറ്റുപാടും ഉള്ള കാഴ്ച കണ്ടതും നമ്മളാകെ ഷോക്ക് ആയിപ്പോയി...... തുടരും...... Pleas like and coment😍😍😍😍 #📙 നോവൽ
#

📙 നോവൽ

📙 നോവൽ - SPLE - ShareChat
37.8k കണ്ടവര്‍
5 ദിവസം
💖*ദിൽ സെ*💖 💜ROMANTIC_LOVE_STORY💜 ✍️MUCHI PART-79 *📚കഥകളുടെ കലവറ📚* *꧁✰⌒✰‿✰💘💘✰⌒ ✰‿✰꧂* _SHARE CHAT LINK_ https://b.sharechat.com/krMrE54OsV _TELEGRAM LINK PDF ONLY_ https://t.me/joinchat/AAAAAEfMjq8KWNE7xY-PVw _For Join This group msg ur name and place..._ 📲 *+91* *8547923260* *꧁✰⌒✰‿✰💘💘✰⌒ ✰‿✰꧂* അതും വിചാരിച്ചു കിടന്നതും നമ്മളെ പുതപ്പിനുള്ളിലൂടെ തൊരപ്പൻ നുഴഞ്ഞുകയറി നമ്മളെ തൊരപ്പന്റെ കരവലയത്തിനുള്ളിലാക്കി പുതപ്പെടുത്ത് ഞങ്ങളെ മേലേക്കിട്ടു..... ഇനി രക്ഷ ഇല്ല എന്ന് നമ്മക്ക് അറിയുന്നോണ്ട് നമ്മള് തല്ലിന് പോയില്ല..... തൊരപ്പന്റെ കൈക്കുള്ളിൽ കിടന്നുറങ്ങി.... 💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕 (ZAYU) ഇന്ന് ഓഫീസിൽ പോകേണ്ടത് കൊണ്ട് തന്നെ നേരത്തെ ജോഗിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു വേഗം ഫ്രഷ് ആയി ഫയൽസ് ഒക്കെ എടുത്തു വെച്ചു....... സമയം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഫുഡ്‌ ഒന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന് കരുതിയതാ... എന്താന്നറീല്ല മിന്നു ഇന്ന് നമ്മക് ഫുഡ്‌ ഒക്കെ വായിൽ വെച്ചു ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പിറകെ നടക്കുന്ന പോലെ എന്റെ പിറകെ നടന്നു കഴിപ്പിച്ചു...... ഓഫീസിൽ എത്തിയതും നമ്മക് നല്ല അടാർ സ്വീകരണം ഒക്കെ കിട്ടി...... സ്റ്റാഫ്‌സോക്കെ നിരന്നു നിൽക്കുന്നുണ്ട്... അതിന്റെ ഇടയിൽ അഷ്മിന വന്ന് നമ്മക് ഒരു മാല കഴുത്തിലേക്ക് ഇട്ട് തന്നു.... നമ്മളെ സ്വീകരിച്ചു അകത്തേക്ക് കയറ്റി ഇരുത്തി..... നമ്മള് ആ മാലയും അവിടെ വെച്ച് നേരെ കാബിനിലേക്ക്‌ പോയി.... അഷ്മിന നമ്മളെ ക്യാബിനിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത് തന്നെയാണ്....... അവിടുന്ന് നോക്കിയാൽ ഇവിടെ നന്നായി കാണാം...... അവള് ഇടക്കിടക്ക് ഓരോ ഫയലും എടുത്തോണ്ട് വരും.... ഡൌട്ട് എന്ന് പറയുന്നതേ ഇവളാണോ പടച്ചോനെ കണ്ടുപിടിച്ചെ...... അമ്മാതിരി ഡൗട്ടാണ്... 💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕 (ZIYU) നമ്മള് ഓഫീസിലേക്ക് ചെന്ന പാടെ കാണുന്നത് ആ കോപ്പ് അഷ്മിന കില്ലറിന് മാല ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നതാണ്..... ഇതെങ്ങാനും മിന്നു കണ്ടാൽ അതോടെ തീരും ഇവന്റെ കഥ.... നമ്മള് പിന്നെ ഓളെ മൈൻഡ് ആക്കതെ നേരെ നമ്മളെ ക്യാബിനിലോട്ട് കയറി.... എല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റ് ആക്കി വെച്ചു...... നമ്മളിതുവരെ പേർസണൽ സെക്രട്ടറി ആയി ആരെയും സെലക്ട്‌ ചെയ്തിട്ടില്ല..... അതിന് വേണ്ടി ഇന്ന് ചെറിയ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ വെച്ചിട്ടുണ്ട്...... അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം സെക്രട്ടറിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ..... 💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕 (MINNU) ഇന്ന് നമ്മളെ കേട്യോൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയിലാണ് പോയത്..... ഇന്നാണല്ലോ ചെക്കന്റെ ഓഫീസ് തുറക്കുന്ന ദിവസം...... ഫുഡ്‌ പോലും കഴിക്കാൻ ചെക്കന് ടൈം ഇല്ല... അവസാനം മ്മള് വായിൽ വെച്ചുകൊടുത്തപ്ലോയാണ് കഴിച്ചേ.... ഇനി ഇപ്പൊ ഞാനും ലിയുവും കൂടെ ഓഫീസിലേക്ക് പോകുവാണ്.... രണ്ട് പേരും ഉച്ചക്കെത്തെ ഫുഡ്‌ എടുക്കാതെയാണ് പോയേക്കുന്നെ..... അവരെ ഫുഡും കൊണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുവാണ്..... നമ്മള് രണ്ടും ഡ്രസ്സ്‌ ഒക്കെ ചേഞ്ച്‌ ചെയ്തു അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങി..... കാറും ഡ്രൈവറും ഇവിടെത്തന്നെ ഉള്ളതോണ്ട് വേഗം അങ്ങെത്തും..... ഞങ്ങള് രണ്ടാളും കാറിൽ കയറി ഇരുന്നു.... ഫുൾ ബ്ലോക്ക്‌ ആണ്..... "ടി ലിയു നിന്റെ ഫ്രണ്ട് എത്തിക്കാണോ...." "അറിയില്ലെടാ.... വേഗം ഇറങ്ങാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.... "ലിയു ഇന്ന് ഓഫീസിൽ ZIYUKKA ഒരു ഇന്റർവ്യൂ വെച്ചിട്ടുണ്ട്... പേർസണൽ സെക്രട്ടറിക്ക് വേണ്ടിയാണ്.... അതിൽ ലീയുന്റെ ഏതൊക്കെയോ ഫ്രണ്ട്സും ഉണ്ട് ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വരുന്നു..... നമ്മളെ കേട്യോൻ ഇന്റർവ്യൂ ഒന്നും വെക്കാതെ തന്നെ ആരെയോ പിടിച്ചു പേർസണൽ സെക്രട്ടറി ആക്കി എന്നാ പറഞ്ഞെ..... ആരാണെന്ന് മ്മക്ക് അറിയൂല..... ഇന്ന് കാണാലോ അങ്ങോട്ടേക്കല്ലേ പോകുന്നെ...... 💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕 (LIYU) നമ്മള് ഓഫീസിന്റെ മുമ്പിൽ എത്തിയിട്ട് കുറേ നേരായി.... ഇവരെന്താ എത്താതെ..... നമ്മളെ കെട്യോന്റെ ഓഫീസിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓഫർ ഉണ്ടെന്ന് അരിഞ്ഞതും മ്മള് വേഗം അത് നമ്മളെ ചങ്ക്‌സിനെ അറിയിച്ചു.... അവർക്കെങ്ങാനും സെലെക്ഷൻ കിട്ടിയാൽ നമ്മക്ക് അവരെ എപ്പോഴും കാണാലോ.... അതോണ്ട് മ്മള് എല്ലാത്തിനെയും വിളിച്ചു ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു....(ഹാമി,ആയിശു, ഷമ്മു, അമ്മു, ഷെന്നു, ദിലു) അവരെയും കാത്തു നിക്കുവാണ് നമ്മള്... നമ്മളെ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട് കോപ്പത്തി മിന്നു ഉള്ളിലേക്ക് കയറി പോയി.... കുറച്ചു കഴിഞ്ഞതും എല്ലാം എത്തി.... ലേറ്റ് ആയതിന് നമ്മള് കണക്കിന് അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടാണ് അകത്തേക്ക് വിട്ടത്.... നമ്മള് അവരെയും കൊണ്ട് തൊരപ്പന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോയി..... നമ്മള് മാത്രം ഉള്ളിലേക്ക് കയറി ബാക്കി ഉള്ളതിനെയൊക്കെ പുറത്ത് നിർത്തി.... തെണ്ടികൾ നമ്മളെ നോക്കി ആക്കി ചുമക്കുവാണ്..... അവരെ എല്ലാത്തിനെയും നോക്കി പേടിപ്പിച്ചു നമ്മള് ചെക്കന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു..... ഫുഡ്‌ കൊണ്ടുപോയി ടേബിളിൽ വെച്ചു.... നമ്മളെ കണ്ടിട്ടും ചെക്കൻ ഒരു മൈൻഡും കാണിക്കുന്നില്ല..... ലാപ്ടോപ്പിൽ തന്നെയാണ് കണ്ണ്.... "എല്ലാവരും എത്തിയോ... "തൊരപ്പൻ കൊരങ്ങൻ.... ഇവനെന്താ നമ്മളെ മുഖത്തുനോക്കി അത് ചോദിച്ചാൽ.... "മ്മ്... അവര് പുറത്തുണ്ട്... ഞാൻ വിളിക്കാം.. " അതും പറഞ്ഞു നമ്മള് തൊരപ്പനെയും പുച്ചിച്ചോണ്ട് തിരിഞ്ഞു നടക്കാൻ പോയതും തൊരപ്പൻ പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു വലിച്ചു നമ്മളെ തൊരപ്പന്റെ മടിയിലേക്കിട്ടു... നമ്മള് നേരെ പോയി വീണത് തൊരപ്പന്റെ നെഞ്ചത്തേക്കാണ്.... നമ്മളെ 💖ദിൽ💖ഹൈ സ്പീഡിൽ തുടിക്കാൻ തുടങ്ങി..... തൊരപ്പന്റെ കണ്ണുമായി നമ്മളെ കണ്ണ് ഉടക്കിയതും നമ്മള് ആ കാന്ത കണ്ണിൽ ലയിച്ചു അങ്ങനെ നോക്കി നിന്നു പോയി..... 🎶Kannil kannilonnu nokki Kaathil kaathil onnu cholli enthorishtama..🎶 🎶Enthorishtama.. Kaathil kavitha onnu mooli🎶 🎶Theera kanavil ooyalaadi enthorishtama..🎶 🎶Hey pattam pole kaatil paari Ishtam pole kaathil mooli..🎶 🎶Pattam pole hey kaatil paari Ishtam pole hey kaathil mooli..🎶 🎶Aarum kaanathe, Kannil kannilonnu nokki🎶 🎶Kaathil kaathil onnu cholli..enthorishtamay..🎶 പെട്ടെന്ന് ആരോ വന്ന് ഡോറിൽ മുട്ടിയതും നമ്മള് ഞെട്ടിപ്പിടഞ്ഞെഴുനേറ്റ് ഇരുന്നു.... തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോ ചെപ്പുക്ക ഉണ്ട് ആക്കി ചിരിച്ചോണ്ട് കയറി വരുന്നു.... "അല്ല എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റുവോ.... "ചെപ്പുക്ക തൊരപ്പൻ ശരിക്കും ചമ്മിയ മട്ടുണ്ട്..... നമ്മള് മെല്ലെ അവിടുന്ന് എസ്‌കേപ്പ് ആയി..... 💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕 (ZIYU) ഈ തെണ്ടി എപ്പോഴും കറക്ട ടൈമിന് വന്ന് കേറിക്കോളും.... നമ്മളെ കഞ്ഞീൽ പാറ്റ ഇടാനായിട്ട്..... "എടാ തെണ്ടി നിനക്ക് ഇപ്പോഴാണോ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എഴുന്നള്ളാൻ കണ്ടേ....." "എന്തോ എങ്ങനെ....മോൻ എന്തൊക്കെ ആയിരുന്നു പറഞ്ഞെ.... ഓളെ നിനക്ക് പറ്റൂല ഒരിക്കലും ഓളെ സ്വീകരിക്കൂല ഹോ എന്തൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഓഫീസ് റൊമാന്സും തുടങ്ങി... ." "നീ ഇപ്പൊ എന്തിനാണാവോ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നേ അത് പറ.... " "ഹാ.... ഇന്റർവ്യൂക്ക് വന്നവരുടെ NAME തരാൻ വേണ്ടിയാണ്..... ഇതാ....." "ആഹ്... കുറച്ചു കയിഞ്ഞ് ഞാൻ വിളിക്കാം... " "ഓക്കേ.... " അതും പറഞ്ഞു ഓൻ ഇറങ്ങിപ്പോയി..... പെണ്ണും പോയി.... നല്ല ഒരു റൊമാന്റിക് മൂഡ് ആ ഹംക്ക് വന്ന് കളഞ്ഞു കുളിച്ചു...... 💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕 (MINNU) നമ്മള് അകത്തേക്ക് കയറി നേരെ ഡ്രാക്കുന്റെ കാബിനിലേക്ക്‌ പോയി..... അകത്തേക്ക് കയറിയതും നമ്മക്ക് തലക്ക് അടി കിട്ടിയ പോലെ ആയി..... ദേ ആ പിശാശ് അഷ്മിനയും കൂടെ നമ്മളെ കെട്യോനും ഇരിക്കുന്നു..... അത് കണ്ടതും നമ്മക് കലി കയറി..... 💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕 (ZAYU) നമ്മൾ ഓരോ ഫയലും റെഡി ആക്കി വെക്കുമ്പോഴാണ് അഷ്മിന ഒരു ഡൗട്ടും ചോദിച്ചോണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നത്.... അവളോട് എല്ലാം പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുമ്പോഴാ മ്മളെ മുമ്പിൽ ഭദ്രകാളി ലുക്കിൽ നിക്കുന്ന നമ്മളെ കെട്യോളെ കണ്ടത്...... പടച്ചോനെ പണി പാളിയോ..... പെണ്ണ് എന്നെയും അഷ്മിനനെയും മാറി മാറി നോക്കിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് അഷ്മിനയെ പിടിച്ചു പുറത്താക്കി ഡോർ അടച്ചു നമ്മളെ നോക്കി പല്ല് ഞെരിക്കുവാണ്..... നമ്മളതിന് നന്നായൊന്ന് ഇളിച്ചു കൊടുത്തു.... "ഹൗ എന്റെ പെണ്ണെ ഇന്ജിങ്ങനെ നോക്കല്ലേ നമ്മളെ കണ്ട്രോൾ പോകുട്ട.... " "ആണോ..നിങ്ങളെ പോകുവല്ലേ ഉള്ളു എന്റെ കണ്ട്രോൾ മുഴുവൻ പോയി നിക്കുവാണ്... " "ശോ... ഇന്ജിങ്ങനെ മ്മളെ കൊതിപ്പിക്കല്ലേ പെണ്ണെ..... " "ദേ ഒരൊറ്റ കുത്ത് വെച്ചുതന്നാലുണ്ടല്ലോ.......ആ അഷ്മിന എന്താ ഇവിടെ... " "ഹോഹോ... അതിനാണോ എന്റെ പെണ്ണിങ്ങനെ മുഖം വീർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നെ... " നമ്മള് പെണ്ണിനെ ഒന്ന് മെല്ലെ സോപ്പിലൂടെ പതപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പെണ്ണിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി ഓളെ തോളിലൂടെ കയ്യിട്ട് നമ്മളിലേക്ക് ചേർത്ത് നിർത്തി നടന്നോണ്ട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി..... അല്ലാഹ് കാത്തോളണേ..... "ഇങ്ങള് പറയുന്നുണ്ടോ.... " "ഹ പറയാം പെണ്ണെ ഇന്ജിങ്ങനെ കലിപ്പാകല്ലേ.....നമ്മക് ഇപ്പൊ ഒരു പേർസണൽ സെക്രട്ടറിയെ വേണമെന്ന് നിനക്കറിയാലോ... അപ്പൊയാണ് നമ്മളെ അടുത്തേക്ക് വന്നു ഒരു ജോബിന് വേണ്ടി ചോദിക്കുന്നെ.... അപ്പൊ നമ്മള് ഓൾക് പേർസണൽ സെക്രട്ടറി പോസ്റ്റ്‌ കൊടുത്തു...അത്രേ ഉണ്ടായുള്ളൂ...." നമ്മളത് പറഞ്ഞു പെണ്ണിന്റെ മുഖത്തേക്കൊന്ന് നോക്കി..... യാ ഹുദാ.... പെണ്ണ് കള്ളിയങ്കാട്ട് നീലിയെ തോല്പ്പിക്കും വിധം നമ്മളെ നോക്കി പേടിപ്പിക്കുവാണ്..... നമ്മള് മെല്ലെ ഒന്ന് ഇളിച്ചു കാണിച്ചതും പെണ്ണ് പെട്ടെന്ന് കണ്ണിൽ കണ്ടതൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മളെ എറിയാൻ തുടങ്ങി...... എന്തൊക്കെയോ നമ്മക്ക് വന്ന് നേരെ കൊണ്ടു.... നമ്മള് വിചാരിച്ച പോലെ ഒന്നും അല്ല പെണ്ണിന് നല്ല ഉന്നം ആണ്..... അവസാനം മ്മള് കഷ്ടപ്പെട്ട് പെണ്ണിനെ പിടിച്ചു വെച്ചു ഓളെ കൈ പിടിച്ചു ബാക്കിലാക്കി ഓളെ ഷോൾഡറിൽ നമ്മളെ താടി വെച്ചു പെണ്ണിനെ ഒന്നൂടി സോപ്പിടാൻ നോക്കി.... "എന്റെ പെണ്ണെ ഓള് അപ്പുറത്തെ കാബിനിലല്ലേ ഉള്ളെ.... ഓള് അവിടെന്ന് ഓളെ ജോലി ചെയ്തിട്ട് അങ്ങ് പോയിക്കോളും.." "വേണ്ട ഒന്നും പറയണ്ട.... ഓളെ പേർസണൽ സെക്രട്ടറി ആക്കി അപ്പുറത് തന്നെ ഇരുത്തിയേക്കുവല്ലേ കാണാൻ.....മ്മളോട് മിണ്ടേണ്ട.... " നമ്മള് പെണ്ണിനെ പിടിച്ചു നമ്മളെ നേർക്ക് തിരിച്ചു നിർത്തി ഓളെ കഴുത്തിലൂടെ നമ്മളെ കൈ ഇട്ട് കോർത്തു നിന്നു പെണ്ണിന്റെ കണ്ണിലേക്ക് തന്നെ നോക്കി നിന്നോണ്ട് നമ്മള് പരഞ്ഞു "എന്റെ പെണ്ണെ ഓളെ ഞാനെന്റെ പേർസണൽ സെക്രട്ടറി ആയി എന്റെ ഓഫീസിലാണ് കയറ്റിയത് നിന്നെയോ നിന്നെ ഞാനെന്റെ 💖ദില്ലിൽ💖അല്ലേടി കയറ്റി വെച്ചേക്കുന്നേ..... എന്റെ ലൈഫിലെ പേർസണൽ സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് നീ ഉണ്ടാകുമ്പോ പിന്നെന്തിനാടി മുത്തേ ഓഫീസിലെ പേർസണൽ സെക്രട്ടറി ആയ അവളെ എനിക്ക്....." നമ്മളെ ഡയലോഗിൽ പെണ്ണ് വീണു..... ചെറുതായി ചിരിയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്...... പെണ്ണിന്റെ ചിരിയും കൂടെ ആ കണ്ണിലെ തിളക്കവും കൂടെ ആയപ്പോ നമ്മള് അവളിലങ് ലയിച്ചു നിന്നു പോയി..... 🎶Kannil kannilonnu nokki Kaathil kaathil onnu cholli enthorishtama..🎶 🎶Enthorishtama.. Kaathil kavitha onnu mooli🎶 🎶Theera kanavil ooyalaadi enthorishtama..🎶 🎶Hey pattam pole kaatil paari Ishtam pole kaathil mooli..🎶 🎶Pattam pole hey kaatil paari Ishtam pole hey kaathil mooli..🎶 🎶Aarum kaanathe, Kannil kannilonnu nokki🎶 🎶Kaathil kaathil onnu cholli..enthorishtamay..🎶 പെട്ടെന്ന് ആരോ ചുമക്കുന്ന സൗണ്ട് കേട്ട് നമ്മള് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോ ഉണ്ട് ചെപ്പു കോപ്പ് നിന്നു നന്നായി ചുമക്കുന്നു..... തെണ്ടി ഇവനിതെന്തിന്റെ കെടാണ് റബ്ബേ.... കൃത്യ സമയത്തിന് വന്നോളും..... നമ്മള് പല്ല് കടിച്ചു പിടിച്ചു അവനെ നോക്കി തെണ്ടി നമ്മളെ നോക്കി ഇളിക്കുവാണ്.... ഓനെ കണ്ടതും പെണ്ണ് പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങി പോയി...... "ടാ മോയന്തേ നിന്നോടാരാട ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞെ.....എന്റെ നല്ലൊരു ടൈം അങ്ങ് പോയിക്കിട്ടി....നിനക്ക് ഈ സമയത്ത് ആ കോപ്പ് എനിമിയുടെ ക്യാബിനിലേക്കെങ്ങാനും പോയാൽ പോരാരുന്നോ..... " "എന്റെ പൊന്നോ എവിടെപ്പോയാലും എനിക്ക് ഇത് തന്നാണല്ലോ ഗതി...അവിടെ ചെന്നിട്ടുള്ള വരവാണ് മോനെ ഇത് അവിടെ പോയപ്പോ അവിടെയും രണ്ടെണ്ണം കണ്ണും കണ്ണും നോക്കി നിക്കുന്നു ദേ ഇവിടെ വന്നപ്പോ ദ ഇവിടെയും രണ്ടെണ്ണം കണ്ണും കണ്ണും നോക്കി നിക്കുന്നു.... എന്റെയൊക്കെ വിധി അല്ലാതെന്താ.... ഇനി എന്റെയൊക്കെ മാവെന്നാണാവോ പൂക്കുന്നെ..... " "അതിന് നീ ആദ്യം പോയി നിന്റെ മറ്റവൾ ഉണ്ടല്ലോ കിസ്സ് ചോദിച്ചു അടിവാങ്ങിയ പെണ്ണ് അവളെ പോയി കണ്ട് പിടി എന്നിട്ട് വാ.." "ഹാ... അതിനെ തന്നെ കെട്ടും മോനെ നീ നോക്കിക്കോ.... " "മ്മ്. മ്മ്... നടന്ന്നേനെ.... " അതും പറഞ്ഞു ഓൻ ഫയലും ടേബിളിൽ വെച്ച് ഇറങ്ങിപ്പോയി...... ഇവന്റെ കല്യാണം നടന്നു കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്കുണ്ടാകോ ആവോ..... നമ്മള് പെണ്ണ് കൊണ്ടുവന്ന ഫുഡ്‌ എടുത്ത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരുന്നതും ആരോ ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അകത്തേക്ക് ഇടിച്ചു കയറി വന്നു...... തുടരും...... LIKE AND COMENT PLEAS 😍😍😍😍😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘 #📙 നോവൽ
#

📙 നോവൽ

📙 നോവൽ - PORT 79 . - ShareChat
44.7k കണ്ടവര്‍
11 ദിവസം
💖*ദിൽ സെ*💖 💜ROMANTIC_LOVE_STORY💜 ✍️MUCHI PART-78 *📚കഥകളുടെ കലവറ📚* *꧁✰⌒✰‿✰💘💘✰⌒ ✰‿✰꧂* _SHARE CHAT LINK_ https://b.sharechat.com/krMrE54OsV _TELEGRAM LINK PDF ONLY_ https://t.me/joinchat/AAAAAEfMjq8KWNE7xY-PVw _For Join This group msg ur name and place..._ 📲 *+91* *8547923260* *꧁✰⌒✰‿✰💘💘✰⌒ ✰‿✰꧂* മ്മള് ഫോണിൽ തോണ്ടി കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ചെപ്പുന്റെ കാൾ വന്നത്..... "വാട്ട്‌..... അഷ്മിനയൊ..... നീയെന്താ ഈ പറയുന്നേ.... " ചെപ്പു പറയുന്നത് കേട്ട് മ്മക്ക് കലിപ്പ് കയറി മുന്നിൽ കിട്ടിയ ടാബിൽ എടുത്ത് എറിഞ്ഞു പൊട്ടിച്ചു...... 😠😠😠😠 ആ പരട്ട കിളവി അഷ്മിന നമ്മള് ന്യൂ ആയി ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കമ്പനിയിൽ കില്ലറിന്റെ പേർസണൽ സെക്രട്ടറി ആയി ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുവാണെന്ന്.... അതും ആ കോപ്പൻ എനിമിയുടെ സമ്മതത്തോടെ 😬😬....... ആ പിശാശ് എല്ലാരേയും മുമ്പിൽ തകർത്ത് അഭിനയിക്കുവാണ്.....അത് വിശ്വസിച്ചു കൂടെ നിക്കാൻ മറ്റുള്ളവരും..... ഇപ്പൊ ചെപ്പുനെ വിളിച്ചു കില്ലറെ സ്വന്തം ആക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കുറേ ഡയലോഗ് അടിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞെ...... ഇത് നമ്മള് സമ്മതിക്കൂല.... ആ പിശാശിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും മ്മള് തുരത്തി പറഞ്ഞയക്കും...... 💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕 (LIYU) എന്റെ പടച്ചോനെ ഈ പിരാന്തൻ കെട്യോനെ മ്മളെന്താ ചെയ്യണ്ടേ..... സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ സാരി പബ്ലിക് ആയി അയിക്കുവോ ആരേലും.... ഏത് നേരത്താണ് പടച്ചോനെ എനിക്ക് ഈ സാരി എടുത്ത് ഉടുക്കാൻ തോന്നിയത്....പിരാന്തൻ മ്മളെ മനപ്പൂർവം ഇടങ്ങറാക്കിയതാണ്..... മ്മള് നല്ല കുട്ടി ആയി ഇരുന്നതായിരുന്നു അപ്പോയ ഈ പിശാശ് മ്മളെ വയറിൽ തോണ്ടി ഇടങ്ങേറാക്കാൻ തുടങ്ങിയത്.....നമ്മള് നമ്മളെ കൊണ്ട് ആകും വിധം കൈക്ക് നുള്ള് കൊടുത്തു... എന്നിട്ടൊന്നും ഈ മാക്രി കെട്ടിയോൻ നിർത്തുന്നില്ല....ആദ്യം തോണ്ടുന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നമ്മള് നുള്ളാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ തൊരപ്പൻ മ്മളെ വയറിൽ പിടിച്ചു ഞെക്കാൻ തുടങ്ങി..... പിന്നെ ബൈക്കിൽ നിന്നും ഞങ്ങള് രണ്ടും കൂടെ അടി ആയിരുന്നു..... അവസാനം കൊരങ്ങൻ മ്മളെ സാരി വലിച്ചു ഊരി..... അത് പബ്ലിക് പ്ലേസ് ആയത് ഓന്റെ ഭാഗ്യം... ബെഡ്‌റൂം എങ്ങാനും ആയിരുന്നേൽ മ്മള് ഓന്റെ അന്ത്യം അവിടെ വെച്ച് കുറിച്ചേനെ.... മ്മള് വീട്ടിൽ എത്തിയതും ഒരു ഓട്ടം ആയിരുന്നു റൂമിലേക്ക്..... എങ്ങനെയൊക്കെയോ ആ പണ്ടാരം മ്മളെ മേത്തു നിന്നും അയിച്ചു വെച്ചു....... നമ്മക് ഈ സാരി ഉടുക്കാൻ ഒന്നും അറീല ഉമ്മി ഉടുത്തു തന്നതാണ്.... അതാണെങ്കിൽ ആ കലമാടൻ ഇല്ലാതാക്കി...... മ്മള് കൊരങ്ങാനെയും പ്രാകിക്കൊണ്ട് ഡ്രസ്സും ചേഞ്ച്‌ ചെയ്ത് വേഗം പുറത്തേക്കിറങ്ങി.... ഇറങ്ങിയപാടെ കാണുന്നത് കലിപ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന നമ്മളെ കെട്യോന്റെ മോന്തയാണ്... ഇതെന്ത് പറ്റി ഇത്രനേരവും ഒരു കുഴപ്പവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ.... പെട്ടെന്ന് മുഖം ഒക്കെ ആകെ ചുമന്നു തുടുത്തു താക്കളിപ്പയം പോലായിട്ടുണ്ട്..... ചെക്കൻ മ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് കണ്ടതും നമ്മള് കൊരങ്ങനെ മൈൻഡ് ആക്കതെ തായെക്ക് പോയി...... മിന്നുവിനെ കണ്ടതും അവളെ അടുത്തേക്ക് പോയി കത്തി വെക്കാൻ തുടങ്ങി..... 💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕 (ZAYU) ഇന്ന് മുഴുവൻ ലാപ്ടോപ്പിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു...... പെണ്ണ് ഇടക്ക് വന്ന് എത്തി നോക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മള് കാണുന്നുണ്ട്..... പക്ഷേ തിരക്ക് കാരണം ഗുണ്ടുനെ മൈൻഡ് ആക്കാൻ പറ്റിയില്ല..... നാളെയാണ് കമ്പനി ഓപ്പണിങ് ഡേ..... അപ്പൊ ഫുൾ വർക്ക് ആണ്...... ഗുണ്ടു ഫുഡ്‌ കഴിക്കാൻ വിളിച്ചിട്ട് മ്മള് പോയില്ല..... കുറച്ചു കഴിഞ്ഞതും ദേ വരുന്നു പെണ്ണ് ഫുഡും എടുത്തോണ്ട്...... ആ ഫുഡും കൊണ്ട് വന്ന് നമ്മളെ മുമ്പിൽ വെച്ച് പെണ്ണ് പോയി ബെഡിലിരുന്നു...... നമ്മള് ആ ഫുഡ്‌ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോയില്ല..... ഉള്ള സമയം കൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്തു..... 💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕 (MINNU) ഈ കൊരങ്ങൻ എന്താ നമ്മളെ ഒന്ന് മൈൻഡ് കൂടെ ചെയ്യാത്തെ..... ആ ഫുഡ്‌ എങ്കിലും എടുത്ത് കഴിച്ചൂടെ.... ഡ്രാക്കു ഫുഡ്‌ കണ്ടിട്ടും കാണാത്ത പോലെ നിക്കുവാണ്..... ബ്ലഡി കെട്ടിയോൻ...... ഇതിനെ മ്മളെന്താ ചെയ്യാ..... ഈ കൊരങ്ങൻ ഫുഡ്‌ കഴിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മക്ക് കഴിക്കാൻ..... ഡ്രാക്കു കഴിച്ചില്ലേൽ മ്മക്കിറങ്ങൂല.... എന്ത് ചെയ്യാനാ കെട്ടിയോൻ ആയിപ്പോയില്ലേ.... മ്മള് കൊറേക്കൂടി അവിടെന്ന് ചുറ്റി പറ്റി കളിച്ചു നോക്കി..... നമ്മള് ഇങ്ങനെ വടി പോലെ നിക്കുന്നല്ലാതെ ഡ്രാക്കു ഫുഡ്‌ ഒന്ന് നോക്കുക പോലും ചെയ്യുന്നില്ല....... അത് കണ്ട് മ്മക്ക് കലിപ്പ് കേറി...... ഡ്രാക്കുന്റെ ലാപ്ടോപ് എടുത്ത് കൊണ്ടോയി ബെഡിലിട്ടു..... എന്നിട്ട് കൊരങ്ങന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി സോഫയിൽ ഇരുന്നു..... പിരാന്തൻ മ്മളെ തന്നെ കണ്ണും മിഴിച്ചു നോക്കി നിക്കുവാണ്..... "എന്നെ എന്താ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലേ.... ഇങ്ങനെ നോക്കാൻ മാത്രം മൊഞ്ചോന്നും നമ്മളില്ല.... " "ഒരു സെക്കന്റ്‌ നേരത്തേക്ക് നോക്കാൻ ഉള്ള മോന്ജ് കൂടെ നീ ഇല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം... ഞാൻ നോക്കിയത് എന്റെ ലാപ്ടോപ് എന്തിനാ അവിടെ വെച്ചത് എന്നറിയാൻ... " "പോടാ പിരാന്താ..... മ്മള് ഇങ്ങളെക്കാളും മൊഞ്ചുണ്ട്.... ഞഞ്ഞഞഞഞഞ..... നമ്മള് എത്ര നേരായി ഈ ഫുഡ്‌ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു വെച്ചിട്ട്.... എന്നിട്ടെന്താ കഴിക്കാതെ..... " "നാളെ കമ്പനി ഓപ്പൺ ആക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുറേ വർക്ക് ഉണ്ട്.... നീ ഇതും കൊണ്ട് പോയേ ഞാൻ എന്റെ വർക്ക് ചെയ്യട്ടെ.... " അതും പറഞ്ഞു ഡ്രാക്കു എഴുന്നേറ്റ് ബെഡിൽ പോയി ലാപ്ടോപ് എടുത്ത് പിന്നെയും കുത്തിക്കളിക്കാൻ തുടങ്ങി.... കൊരങ്ങൻ മ്മളോട് ഒട്ടും സ്നേഹോല്യ..... ഉണ്ടായിരുന്നെ മ്മള് കൊണ്ടുവന്ന ഫുഡ്‌ കഴിക്കൂലെ..... അത് കണ്ട് ദേഷ്യം വന്നതും നമ്മള് ആ ഫുഡ്‌ കൊണ്ടോയി അവിടെ വെച്ച് ഡ്രാക്കുനെ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ ബെഡിൽ കയറി ചെരിഞ്ഞു കിടന്നു....... "ഡീ നീ ഫുഡ്‌ കഴിച്ചോ..... " "ഡീ കോപ്പേ നിന്നോടാ ചോദിക്കുന്നെ....... എടി മിന്നു...... " മ്മള് മൈൻഡ് ആക്കിയില്ല....... പെട്ടെന്ന് കൊരങ്ങൻ മ്മളെ പിടിച്ചു തിരിച്ചു കിടത്തി മ്മളെ മേലെ കയറി കിടന്നു....... "എന്താടി നിനക്ക് ചെവി കേൾക്കൂലേ.... " "ഇല്ലെങ്കിൽ.... " "ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ...... അതും പറഞ്ഞു ഡ്രാക്കു കൈകൊണ്ട് നമ്മളെ കീഴച്ചുണ്ട് പിടിച്ചു നമ്മളെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കാൻ തുടങ്ങി...... തുടങ്ങീല്ലേ മക്കളെ നമ്മളെ 💖ദിൽ💖കിടന്ന് ബാൻഡ് മേളം നടത്താൻ...... തൊണ്ടേൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആകെയുള്ള ഉമിനീരും വറ്റി പോയി..... ഡ്രാക്കു മുഖം നമ്മളിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചു വരാൻ തുടങ്ങിയതും മ്മള് കണ്ണടച്ച് പിടിച്ചു കിടന്നു... നമ്മള് വിചാരിച്ച ഇടത്ത് കിസ്സ് കിട്ടീല്ല... കൊരങ്ങൻ മ്മളെ വെറുതെ കൊതിപ്പിച്ചു.... ലിപ്പിൽ കിട്ടുന്നു വിചാരിച്ച കിസ്സ് കിട്ടിയത് നമ്മളെ മിഴികളിലാണ്...... അപ്പോയ മ്മക്ക് ഡ്രാക്കുനോട് നമ്മള് പിണക്കത്തിൽ ആണെന്ന കാര്യം ഓർമവന്നത്....... അപ്പൊ തന്നെ നമ്മള് കൊരങ്ങനെ ഉന്തി മാറ്റി പോകാൻ എഴുന്നേറ്റതും ഡ്രാക്കു നമ്മളെയും കൊണ്ട് ബെഡിലേക്ക് തന്നെ പോയി വീണു.... നമ്മള് ഡ്രാക്കുനെ തള്ളി മാറ്റാൻ നോക്കിയതും കൊരങ്ങൻ കേട്യോൻ നമ്മളെ കൈ രണ്ടും പിടിച്ചു വെച്ചു നമ്മളെ മുഖത്തും മിഴികളിലും അധരങ്ങളിലും കഴുത്തിലും ചുംബനങ്ങൾ കൊണ്ട് മൂടി... നമ്മള് എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും ഡ്രാക്കുനെ തള്ളിമാറ്റാൻ കയ്യുന്നില്ല...... പതിയെ നമ്മളും അതിൽ ലയിച്ചു ചേർന്നു.... 🎶Oru Mezhuthiriyude Nerukayileriyaan🎶 🎶Pranayame Arikil Vannu Nee🎶 🎶øru Sukhamaraviyil Urukukayaanen🎶 🎶Hridayame Veruthe Ninnu Njaan🎶 🎶Thøzhee øru Nøvupøleriyunnithaa Thiri🎶 🎶Ethø Kinaavil Nirayunnithen Mizhi🎶 🎶Marannu Njaaninnenneyum Priye🎶 🎶øzhuki Alakalil🎶 ZAYUKKANTE അനക്കം ഒന്നും ഇല്ലാതായപ്പോ നമ്മള് കണ്ണ് തുറന്നു നോക്കി...... അപ്പൊ ഉണ്ട് കൊരങ്ങൻ നമ്മളെ തന്നെ കണ്ണിമ വെട്ടാതെ നോക്കിനിക്കുന്നു...... പെട്ടെന്ന് ZAYUKKA നമ്മളെ ഇരു കവിളിലും മാറി മാറി ചുംബിച്ചു..... ശേഷം മ്മളെ കണ്ണിലേക്ക് തന്നെ നോക്കി ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങി....... പെട്ടെന്ന് ഡോറിൽ മുട്ട് വീണതും നമ്മള് ഞെട്ടി അങ്ങോട്ട് നോക്കി...... പടച്ചോനെ ഡോർ ലോക്ക് അല്ലാലോ..... ചാരിയിട്ടേ ഉള്ളു...... ആരെങ്കിലും തുറന്നൊണ്ട് വന്നാൽ ഹരേവാഹ്‌ നമ്മളെ മാനം ഏതിലൂടെ പോയെന്ന് ചോദിച്ചാമതി..... "ഡാ ZAYU ഇത് ഞാനാണ് ചെപ്പു..... " നമ്മള് ഡ്രാക്കുനെ നോക്കിയപ്പോ ചെക്കൻ പല്ലും ഞെരിച്ചൊണ്ട് നമ്മളെ മേലെ നിന്നും എഴുന്നേറ്റ് പോയി..... ചെക്കൻ പോകുമ്പോ എന്തൊക്കെയോ പിറുപിറുക്കുന്നുണ്ട്.... "നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഓരോന്നു കെട്ടി എടുത്തോളും കറക്ട് ടൈമിന്.... " മ്മള് ചിരിച്ചോണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് ഷാൾ തലയിൽ ഇട്ട് ഡോറിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി..... അപ്പൊ ഉണ്ട് ചെപ്പുക്ക ഇളിച്ചോണ്ട് നിക്കുന്നു... "എന്തായിരുന്നു മോനെ ഉള്ളിൽ പരുപാടി..." "നിന്റെ അമ്മായിന്റെ മോളെ കെട്ടിക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുവായിരുന്നു.... എന്തെ.... " അത് കേട്ട് മ്മള് വായപൊത്തി ചിരിച്ചു..... അത് ഡ്രാക്കുന് തീരെപറ്റിയില്ല....ഡ്രാക്കുന്റെ നോട്ടം കണ്ടപ്പോ തന്നെ നമ്മളെ ചിരി സ്വിച്ച് ഇട്ടപോലെ നിന്നു..... "ആണോ.... എന്നാൽ അത് മ്മക്ക് നാളെ ഡിസ്‌കസ് ചെയ്യാം..... ഇപ്പൊ നീ എന്റെ കൂടെ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നേ.... " "എന്താടാ.... " "ആദ്യം വാ എന്നിട്ട് പറയാം.... " അതും പറഞ്ഞു ചെപ്പുക്ക ഡ്രാക്കുനെയും കൊണ്ട് പോയി..... പകുതി എത്തിയതും ഡ്രാക്കു എന്തോ എടുക്കാൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു റൂമിലേക്ക് തന്നെ കയറിപ്പോയി..... "എടി മിന്നു ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ..... എന്റെ ഫോൺ എവിടെ.... " "ആ... എനിക്കറിയൂല.... " "അവിടെ നിന്ന് വായപൊളിക്കാതെ ഇങ്ങോട്ട് വാടി കോപ്പേ... " ഈ കൊരങ്ങൻ എന്തിനാ നമ്മളോട് ചൂടാവുന്നെ...... നമ്മള് ഫോണൊന്നും എടുത്തില്ലല്ലോ..... ചെക്കന്റെ കലിപ്പ് കണ്ടതും നമ്മള് ചെക്കന്റെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു..... പെട്ടെന്ന് ആരോ നമ്മളെ പിടിച്ചു വലിച്ചു.....നമ്മളെ ചുമരിനോട് ചേർത്ത് നിർത്തിയതും മ്മള് ആളെ നോക്കി.... നോക്കുമ്പോ ഉണ്ട് നമ്മളെ കേട്യോൻ..... കൊരങ്ങൻ പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ മുഖം കയ്യിലെടുത്തു മ്മളെ അധരം കീഴപ്പെടുത്തി.... മ്മള് ആകെ കണ്ണും തള്ളി നിന്നുപോയി.... ചെപ്പുക്കന്റെ വിളി വന്നതും ഡ്രാക്കു നമ്മളെ വിട്ട് നിന്ന് നമ്മളെ കവിളിൽ നുള്ളി സൈറ്റും അടിച്ചോണ്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയി..... ഇതെന്താപ്പോ സംഭവം.....ഫോൺ വേണ്ടേ... ഏഹ്...😇 💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕 (ZAYU) ഹിഹി... പെണ്ണിന്റെ കിളിയൊക്കെ എങ്ങോട്ടോ പോയിന്ന് തോനുന്നു.... ചെപ്പു വിളിച്ചോണ്ട് പോകുമ്പോഴാ നമ്മക്ക് ഒരാഗ്രഹം ഒരു കിസ്സ് കൂടെ അടിക്കാൻ.... എന്ത് ചെയ്യാനാ... ക്ഷമ നമ്മക് തീരെ ഇല്ലാത്തത്കൊണ്ട് തന്നെ ഫോണിന്റെ പേരും പറഞ്ഞു പെണ്ണിനേയും കൊണ്ടോയി ഒരു കിസ്സും അടിച്ചോണ്ട് ഇങ് പോന്നു..... "ടാ കോപ്പേ നീ ഇത് എന്ത് ആലോചിച്ചു നിക്കുവാ.... നീ എന്ത് പണി ആട കാണിച്ച് വെച്ചേ... "ചെപ്പു "എന്ത് എന്ത് കാണിച്ചുന്ന.... " "ഒന്നും കാണിച്ചില്ലേ.... നീ എന്തിനാ ആ അഷ്മിന പിശാശിനെ പിടിച്ചു നിന്റെ പേർസണൽ സെക്രട്ടറി ആക്കിയേ.... " "ഹോ അതാണോ.... അത് അവള് ഇപ്പൊ പാവാട.... പിന്നെ അവള് എന്നെ ആങ്ങളയെ പോലെ കാണാൻ തുടങ്ങിയതും ഞാനും അവളെ സ്വന്തം പെങ്ങൾ ആക്കി.... പിന്നെ അവളൊരു ആഗ്രഹം പറഞ്ഞാൽ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ.... ഒന്നുല്ലേലും ഓളെ ലൈഫിലെ ഒരു സന്തോഷകരമായ നിമിഷം ഞാൻ കാരണം ഇല്ലാതായില്ലേ..... " "കോപ്പാണ്.... അവള് നിന്നെ പറ്റിക്കുവാട.....പിന്നെ നീ എന്ത് ഇല്ലാതാക്കിയെന്ന... അവള് തന്നെയല്ലേ അന്ന് കല്യാണത്തിന് പോയി ഒളിച്ചു നിന്നത്.... അല്ലേലും നിനക്ക് യോജിച്ചത് മിന്നു തന്നെയാടാ....ചേരേണ്ടവർ തമ്മിലെ ചേരു ZAYU.... അതോണ്ട് അവളെ മാറ്റാൻ നോക്ക്... വേണേൽ മിന്നുനേ വെച്ചോ..... " "ഒന്ന് പോടാ അവള് പറ്റിക്കുവൊന്നും അല്ല...ഇനി അങ്ങനെ ആണെങ്കിലും നമ്മക് അതൊന്ന് നോക്കാലോ... അങ്ങനെ വല്ലതും ചെയ്യാനാണ് അവളെ പ്ലാൻ എങ്കിൽ ഞാൻ നോക്കി ഇരിക്കൂല.... പിന്നെ ഇത് മാറ്റാൻ കയ്യൂല..... കുഞ്ഞുപ്പയും സമ്മതിക്കൂല.... " "എന്നാ നീ എന്താന്ന് വെച്ച ചെയ്യ്..... ഞാൻ പോകുവാ എനിക്കുറങ്ങണം.... " അതും പറഞ്ഞു ചെപ്പു പോയി..... നമ്മക്ക് നോക്കാലോ അവള് മാറിയോ ഇല്ലയോ എന്ന്...... നമ്മള് ഓരോന്നും മനസ്സിൽ കണക്ക് കൂട്ടി റൂമിലേക്ക് നടന്നു..... ഡോർ ലോക്ക് ചെയ്ത് തിരിഞ്ഞപ്പോ കണ്ടത് പുതച്ചു മൂടി ഉറങ്ങുന്ന എന്റെ പെണ്ണിനെയാണ്...... പടച്ചോനെ അപ്പോത്തേക്കും ഉറങ്ങിയോ.....ഇത് എന്നെ പേടിച്ചിട്ടുള്ള കള്ള ഉറക്കം ആണ്...... മ്മള് പെണ്ണിന്റെ അടുത്തോട്ടു പോയി പെണ്ണിനേയും കയ്യിൽ കോരി എടുത്ത് സ്റ്റെപ് ഇറങ്ങി തായെക്ക് വന്നു...... ഗുണ്ടു ആകെ അന്തം വിട്ടൊണ്ട് നമ്മളെ നോക്കി നിക്കുവാണ്..... നമ്മള് ഗുണ്ടുനേയും കൊണ്ട് പുറത്തെ ഗാർഡനിലേക്ക് പോയി പെണ്ണിനെ അവിടെ ഉള്ള ചെയ്യറിൽ ഇരുത്തി...... 💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕 (MINNU) ഇതിപ്പോ ഇതെന്താ സംഭവം.... നമ്മളെ എന്തിനാ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നേ.... കൊരങ്ങൻ വരുന്നതിനുമുമ്പ് പുതപ്പിനുള്ളിൽ കയറികിടന്നതായിരുന്നു.... എല്ലാം നശിപ്പിച്ചു..... ഈ പിരാന്തനെ ഇപ്പൊ ഒട്ടും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റൂല...... മ്മള് നിലാവും നോക്കി അങ്ങനെ ഇരുന്നു.... മ്മള് ഇവിടെ ഒറ്റക്കാണ് ചെറിയ പേടി ഇല്ലാതില്ല...... കുറച്ചു കഴിഞ്ഞതും ചെക്കൻ നമ്മള് റൂമിൽ കൊണ്ടുവെച്ച ഫുഡും കൊണ്ട് ദേ വരുന്നു... അത് കൊണ്ടു വന്ന് ടേബിളിൽ വെച്ച് നമ്മളെ ഒപോസിറ്റ് ആയി ഇരുന്നു..... എന്നിട്ട് പ്ലേറ്റ് നടുവിൽ വെച്ച് നമ്മളോട് കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു...... നമ്മള് അതിൽ നിന്നും ഒന്നെടുത്തു കഴിക്കാൻ നിന്നതും ഡ്രാക്കു നമ്മളെ കൈ പിടിച്ചു വലിച്ചു അത് കൊരങ്ങന്റെ വായിലേക്കിട്ടു.... മ്മളെ പൊറോട്ട...... മ്മള് ചെക്കനെ നോക്കിയപ്പോ ഉണ്ട് ഡ്രാക്കു ഒരു പീസ് കയ്യിലെടുത്തു നമ്മളെ നേർക് നീട്ടുന്നു..... നമ്മള് ചിരിച്ചോണ്ട് വായതുറന്നു കൊടുത്തു....ഡ്രാക്കു നമ്മളെ വായിൽ വെച്ചുതന്നു.... നമ്മള് തിരിച്ചും വെച്ചുകൊടുത്തു.... അങ്ങനെ അത് മുഴുവൻ കഴിച്ചു തീർത്തു...... പിന്നെ നമ്മള് ഓരോ ചളി അടിച്ചു തെറി പറഞ്ഞും അടി കഴിഞ്ഞും ടൈം പോയതേ അറിഞ്ഞില്ല..... കൊറേ കഴിഞ്ഞതും ഞങ്ങള് കയ്യും കഴുകി റൂമിൽ പോയി ഒരു വീഴലായിരുന്നു ബെഡിലേക്ക്..... നമ്മള് ഇച്ചിരി ഡിസ്റ്റൻസ് ഇട്ട് കിടന്നതും ഡ്രാക്കു നമ്മളെ പിടിച്ചു വലിച്ചു ഡ്രാക്കുന്റെ നെഞ്ചിലേക്കിട്ടു ലോക്ക് ചെയ്തു...... 💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕 (Liyu) എന്റെ പടച്ചോനെ കിടന്നിട് ഉറക്കം വരുന്നില്ലലോ...... ഈ കൊരങ്ങൻ കാരണം ഫുഡും കഴിച്ചില്ല.... എന്തെന്നറിയില്ല ഇന്ന് വന്നത് മുതൽ തൊരപ്പൻ ഭയങ്കര കലിപ്പിലാണ്..... നമ്മളോട് ഒന്ന് മിണ്ടിയിട്ട് കൂടി ഇല്ല.... ഫുഡ്‌ കഴിക്കാൻ വിളിച്ചപ്പോ കലിപ്പിൽ നമ്മളോട് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു..... ആ സങ്കടത്തിൽ നമ്മളും ഒന്നും തിന്നില്ല.... ദാ ഇപ്പൊ വിശന്നിട്ട് ഉറങ്ങാനും പറ്റുന്നില്ല.... ഇനിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ പടച്ചോനെ.....മിക്കവാറും രാവിലെ ആകുമ്പൊത്തേക്കും നമ്മള് വടിയാകും.... 💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕 (ZIYU) ആ അഷ്മിന കുരിപ്പിനെ ps പൊസിഷനിൽ നിന്നും മാറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മള് ചെപ്പുനെ ആ കില്ലറെ അടുത്തേക്ക് അയച്ചത്.... അപ്പൊ അവന്റെ കോപ്പിലെ ഓരോ ഡയലോഗും.... അതോടെ നമ്മളെ മൂഡ് മുഴുവൻ അങ്ങ് പോയി..... ആ കലിപ്പ് മുഴുവൻ ഫുഡ്‌ കഴിക്കാൻ വിളിച്ച നമ്മളെ പെണ്ണിന്റെ അടുക്കൽ തീർത്തു..... പെണ്ണൊന്നും കഴിച്ചില്ലെന്ന് തോനുന്നു.... വയറും പിടിച്ചോണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടന്ന് കളിക്കുന്നുണ്ട്.... അത് കണ്ടതും നമ്മള് മെല്ലെ എഴുന്നേറ്റ് പോയി ഫുഡ്‌ എടുത്തോണ്ട് വന്നു...... "ഡീ ലിയു.... എഴുന്നേറ്റ....." "ഏഹ്... ഇത്ര പെട്ടെന്ന് രാവിലെ ആയോ... " അതും പറഞ്ഞു പെണ്ണ് കണ്ണ് തിരുമ്മിക്കൊണ്ട് നമ്മളെ നോക്കി എഴുനേറ്റിരുന്നു.... "ആ ആയി... ദാ ഇത് കഴിക്ക്... " നമ്മള് ഫുഡ്‌ അവൾക് നീട്ടിയതും പെണ്ണ് വേഗം അത് വാങ്ങിച്ചു കഴിച്ചു..... നല്ല വിശപ്പുണ്ട്... അതോണ്ടാണല്ലോ നമ്മള് കൊടുത്തപ്പോ വാങ്ങിയത്..... നമ്മള് ഓളെ തീറ്റയും നോക്കി അങ്ങനെ ഇരുന്നു..... പെട്ടെന്ന് പെണ്ണ് എന്നെ നോക്കിയിട്ട് എന്റെ നേരെ ഒരു കഷ്ണം നീട്ടിപിടിച്ചു.... നമ്മള് ചിരിച്ചോണ്ട് വായ തുറന്നതും പെണ്ണ് വായിലേക്ക് വെച്ചുതന്നു..... അങ്ങനെ ഞങ്ങള് രണ്ടും അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഫുഡ്‌ കഴിച്ചു..... കില്ലർ കാരണം ആദ്യം ആയി ഒരു ഉപകാരം ഉണ്ടായി..... പെണ്ണിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഫുഡ്‌ കഴിക്കാൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ.... 💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕 (LIYU) വിശന്നു കരിയുന്ന ടൈമിലാണ് തൊരപ്പൻ നമ്മളെ നേർക്ക് ഫുഡ്‌ കൊണ്ടുവന്നു നീട്ടിയത്...... അത് കണ്ടതും ഞാൻ ഞാനല്ലതായി മാറി... പിന്നെ പൊരിഞ്ഞ തീറ്റ ആയിരുന്നു...... നമ്മള് തിന്നുന്നതോടോപ്പോം തൊരപ്പനും വായിൽ വെച്ചുകൊടുത്തു..... ഫുഡ്‌ തീർന്നതും നമ്മള് അത് കൊണ്ടുപോയി ടേബിളിൽ വെച്ച് കൈ കഴുകി വന്ന് കിടന്നു... നമ്മള് ഇനി തൊരപ്പനെ മൈൻഡ് ആകേണ്ട എന്ന് കരുതിയതാ..... അപ്പോയെക്കും ചെക്കൻ ഫുഡ്‌ കൊണ്ടുവന്നു നമ്മളെ കണ്ട്രോൾ കളഞ്ഞു.... ഇനി ഉറപ്പായും മിണ്ടൂല .... അതും വിചാരിച്ചു കിടന്നതും നമ്മളെ പുതപ്പിനുള്ളിലൂടെ തൊരപ്പൻ നുഴഞ്ഞുകയറി നമ്മളെ തൊരപ്പന്റെ കരവലയത്തിനുള്ളിലാക്കി പുതപ്പെടുത്ത് ഞങ്ങളെ മേലേക്കിട്ടു..... ഇനി രക്ഷ ഇല്ല എന്ന് നമ്മക്ക് അറിയുന്നോണ്ട് നമ്മള് തല്ലിന് പോയില്ല..... തൊരപ്പന്റെ കൈക്കുള്ളിൽ കിടന്നുറങ്ങി.... തുടരും...... LIKE AND COMENT.... തിരക്കിൽ എഴുതിയതാണ്.... അതിന്റെ പോരായ്മ ഉണ്ടാകും.... 😍😍😍😍🙈🙈🙈🙈 #📙 നോവൽ
#

📙 നോവൽ

📙 നോവൽ - Myan - ShareChat
41.3k കണ്ടവര്‍
13 ദിവസം
💖*ദിൽ സെ*💖 💜ROMANTIC_LOVE_STORY💜 ✍️MUCHI PART-77 *📚കഥകളുടെ കലവറ📚* *꧁✰⌒✰‿✰💘💘✰⌒ ✰‿✰꧂* _SHARE CHAT LINK_ https://b.sharechat.com/krMrE54OsV _TELEGRAM LINK PDF ONLY_ https://t.me/joinchat/AAAAAEfMjq8KWNE7xY-PVw _For Join This group msg ur name and place..._ 📲 *+91* *8547923260* *꧁✰⌒✰‿✰💘💘✰⌒ ✰‿✰꧂* നമ്മളെ നെഞ്ചിൽ വന്ന് അവസാനം കിടന്നതും കിട്ടിയ ചാൻസ് എടുത്ത് നമ്മള് പെണ്ണിൽ നിന്നും ഒരു കിസ്സ് അടിച്ചു മാറ്റി..... ഇന്നത്തേക്ക് ഇത്രയും മതി.... ഇനിയും ദിവസങ്ങൾ കിടക്കുവല്ലേ ബാക്കി മ്മള് പതിയെ വാങ്ങിച്ചോളാം..... പെണ്ണിന്റെ നാണം കണ്ടതും നമ്മള് ചിരിച്ചോണ്ട് ഗുണ്ടുനേയും കെട്ടിപ്പിടിച്ചു അങ്ങനെ ആ മഴയുള്ള രാത്രി ഉറക്കത്തിലേക്ക് ലയിച്ചു ചേർന്നു.... 💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕 (MINNU) രാവിലെ ആയതും നമ്മള് മെല്ലെ ഡ്രാക്കുന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും പമ്മി പമ്മി എഴുന്നേറ്റ് ബാത്റൂമിലേക്ക് പോയി ഫ്രഷ് ആയി വന്ന് നിസ്കരിച്ചു...... എന്നിട്ട് അടുക്കളയിലേക്ക് പോകാൻ നിന്നപ്പോ നമ്മള് നമ്മളെ കെട്യോനെ ഒന്ന് നോക്കി.... ഡ്രാക്കു ബേബി ഇപ്പോഴും നല്ല ഉറക്കിലാണ്... നമ്മള് മെല്ലെ കൊരങ്ങന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് ബെഡിൽ കയറി ഇരുന്നു..... ഈ കൊരങ്ങന് എന്തിനാ പടച്ചോനെ ഇത്രയും മോന്ജ് കൊടുത്തത്.... അതോണ്ടല്ലേ മ്മളിപ്പോ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നെ..... ആ അഷ്മിന കോപ്പ് ഇനിയെങ്ങാനും മ്മളെ കെട്യോന്റെ അടുത്തേക്ക് വരട്ടെ അപ്പൊ കാണിച്ച് കൊടുക്കാം...... ഓൾക്കുള്ള ചെറിയ ഡോസ് മ്മള് ഇന്നലെ കൊടുത്തു...... നമ്മളെ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് ഇടക്കിടക്കുള്ള ഓളെ ഒളിഞ്ഞുനോട്ടം സഹിക്കാൻ പറ്റാതെയാണ് മ്മള് ഡ്രാക്കുനെ പോയി കിസ്സ് അടിച്ചത്.....മ്മളെ അടുക്കൽ നിന്ന് അത് കിട്ടിയപ്പോയുള്ള ഡ്രാക്കുന്റെ സന്തോഷം നമ്മള് കണ്ടതാണ് കൊരങ്ങന്റെ മുഖത്ത്....പക്ഷേ മ്മളെങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പിടികൊടുക്കൂല..... നമ്മളെ ഇട്ട് വട്ടം കറക്കിയതല്ലേ... അപ്പൊ കുറച്ചനുഭവിക്കട്ടെ... നമ്മളും അനുഭവിച്ചതല്ലേ ഈ അവോയ്ഡ്... പ്രത്യേകിച്ചു അത് നമ്മള് ജീവനേക്കാളേറെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ അടുത്ത് നിന്നും ആകുമ്പോ സങ്കടം സഹിക്കാൻ പറ്റൂല..... ഓരോന്നാലോചിച് ചുമ്മാ നമ്മളെ കണ്ണ് നിറച്ചു...... വിരൽ കൊണ്ട് കണ്ണീർ തുടച്ചുമാറ്റി... പതിയെ ഡ്രാക്കുന്റെ നെറ്റിയിൽ ഒരു ഉമ്മയും കൊടുത്ത് അടുക്കളയിലേക്ക് പോയി..... 💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕 (LIYU) നമ്മളെ തലയിലൂടെ എന്തോ ഒളിച്ചിറങ്ങുന്നത് പോലെ തോന്നിയിട്ടാണ് മ്മള് കണ്ണ് തുറക്കുന്നെ.... തുറന്നതും മുമ്പിൽ ഒരു ജഗ്ഗും പിടിച്ചുകൊണ്ടു നിക്കുന്ന തൊരപ്പനെയാണ് കണ്ടത്..... അള്ളോഹ്.... ഈ കൊരങ്ങന് പിരാന്തായോ....അലവലാതി കെട്ടിയോൻ മ്മളെ മേലാകെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു വെച്ചേക്കുവാണ്..... നമ്മള് ചാടി എണീറ്റു തൊരപ്പനെ തുറിച്ചുനോക്കാൻ തുടങ്ങി..... "അതേയ് രാവിലെ ആയി... ഭവതി ഇത് വല്ലതും അറിയുന്നുണ്ടോ...ഈ പാവം കെട്ടിയോന് ഇച്ചിരി ചായ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളങ് പോയിതന്നെനെ.... " "ഹയ്യട..എന്റെ പട്ടി തരും ചായ.... വേണേൽ പോയി എടുത്ത് കുടിച്ചോ ഹല്ല പിന്നെ..... മ്മക്ക് ചായ ഉണ്ടാക്കാനൊന്നും അറിയൂല.... " "പിന്നെന്തിനാടി നിന്നെ ഞാൻ കെട്ടി എന്റെ വീട്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയത്..... " "ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യാനല്ലേ.... " അത് പറഞ്ഞതും തൊരപ്പന്റെ മുഖഭാവം മാറി..... കലിപ്പ് വരാൻ തുടങ്ങി..... മുഖത്തിന്റെ ചുവപ്പ് കണ്ടതും നമ്മള് തൊരപ്പനെ മൈൻഡ് ആക്കതെ മെല്ലെ എഴുന്നേറ്റ് ബാത്റൂമിലേക്ക് വിട്ടു... ഇല്ലേൽ ചിലപ്പോ കൊരങ്ങൻ വിശന്നു നമ്മളെ പിടിച്ചു തിന്നാലോ.... 😁 നമ്മള് അടുക്കളയിൽ എത്തിയപ്പോ കാണുന്നത് നമ്മളെയും നോക്കി കണ്ണുരുട്ടുന്ന ഉമ്മിനെയാണ്...... പടച്ചോനെ ഇതെന്താ ഇത്.... ഇന്ന് എല്ലാരേയും കലിപ്പ് മോന്ത കാണണം എന്ന് വല്ല നേർച്ചയും നമ്മള് നേർന്നോ റബ്ബേ..... എല്ലാരും നമ്മളെ നോക്കി പേടിപ്പിക്കുവാണല്ലോ.... "എടി ലിയു നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ കല്യാണം കഴിഞ്ഞുപോയാൽ എങ്കിലും നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കണം എന്ന്.... എന്നിട്ട് നീ എന്താടി ഈ ചെയ്യുന്നേ.... അവരെക്കൊണ്ട് നീ എന്നെ പറയിപ്പിക്കുവല്ലോടി.... " "അള്ളോഹ് ഉമ്മി എന്റെ ചെവി.... ആഹ്... വിട്.....ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ എണീറ്റോളം സത്യം..... ഇത് ഉമ്മിയാണെ സത്യം.... " "ഏഹ്.... " "അല്ല ഉപ്പച്ചിന്റെ കെട്യോൾ ആണേ സത്യം.. " "Haa... ഹേ... എന്ത്... " "അത് പിന്നെ ഞാൻ ആണേ സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞതാ.... " "മ്മ്.... എന്നാൽ എന്റെ പൊന്ന് മോള് പോയി ZIYU മോന് ചായ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്ക്.... " "അത് മ്മക്കറിയാം.... മ്മള് മ്മളെ കെട്ടിയോന് നല്ല അസ്സൽ ടീ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കും " നമ്മള് ഉമ്മിനെ നോക്കി കൊഞ്ഞനം കുത്തി വേഗം ചായ റെഡി ആക്കാൻ തുടങ്ങി..... അല്ല പടച്ചോനെ ഈ വെള്ളം തിളച്ചാൽ ആദ്യം ചായപ്പൊടിയോ അതോ പഞ്ചസാരയോ ഇടണ്ടേ....... ശോ.... ഇതിപ്പോ ആരോട ചോദിക്ക...... ഉമ്മിനോട് വേണ്ട.... വല്യ ഡയലോഗൊക്കെ ഇളക്കി വന്നതല്ലേ അതോണ്ട് ഉറപ്പായും നല്ല ടെയിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാക്കണം.... തൊരപ്പൻ മ്മളെ ചായക്ക് വേണ്ടി കൊതിച്ചു നമ്മളെ പിന്നാലെ വരണം..... മ്മള് വേഗം വെള്ളം ചൂടായതും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൽ രണ്ട് സ്പൂൺ പഞ്ചസാര എടുത്ത് ഇട്ടു...... കുറച്ചു കഴിഞ്ഞതും അതിലേക്ക് ചായപ്പൊടിയും ഇച്ചിരി കടുകും ഇട്ടു....... അവസാനം ചായ റെഡി ആയി...... ഈ ചായകൊണ്ട് മ്മളൊരു കലക്ക് കലക്കും 😍😍😍 മ്മള് ഒരു ട്രേയിൽ കുറച്ചു ചായയും കൊണ്ട് ഹാളിലേക്ക് വിട്ടു..... അവിടെ എത്തിയപ്പോ മ്മളെ കാക്കുമാരും ഉപ്പച്ചിയും മ്മളെ പുന്നാര കെട്യോനും കൂടെ ഒടുക്കത്തെ കത്തി വെക്കൽ.... ഇവർക്കെപ്പോഴും ഈ ബിസിനസ്‌ മാത്രേ വായിൽ ഉണ്ടാവൂ..... ഏത് ടൈം നോക്കിയാലും ബിസിനസ്‌ ബിസിനസ് ഹൗ..... കേട്ട് കേട്ട് മടുത്തു..... മ്മളെ കണ്ടതും മ്മള് ചിരിച്ചോണ്ട് എല്ലാവർക്കും ചായ കൊടുത്തു..... നമ്മളെ കെട്ടിയോൻ ചായ പെട്ടെന്ന് വാങ്ങി... ബാക്കി മ്മളെ ഉപ്പച്ചിയും കാക്കുമാരും മ്മളെ ഏതോ അന്യഗ്രഹ ജീവിയെ പോലെ നോക്കുവാണ്..... ആ നോട്ടത്തിന്റെ അർത്ഥം മ്മക്ക് അറിയുന്നൊണ്ട് തന്നെ മ്മള് ഇച്ചിരി ജഡായിട്ടു നിന്നും..... ചായ കിട്ടിയതും മ്മളെ കെട്ടിയോൻ മാത്രം വലിച്ചങ് കുടിച്ചു...... ബാക്കിയൊക്കെ മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി കുടിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന രീതിയിൽ നിക്കുവാണ്..... നിങ്ങള് കണ്ടോ മക്കളെ മ്മളെ കെട്ടിയോൻ ഇപ്പൊ മ്മളെ വാനോളം പുകയ്ത്തുന്നത്.... നമ്മള് മുഖത്തു ഇച്ചിരി അഹങ്കാരം ഒക്കെ നിറച്ചുവെച് അങ്ങനെ നിന്നു...... മ്മളെ കെട്ടിയോൻ കുടിക്കുന്നത് കണ്ടതും ബാക്കി എല്ലാവരും കുടിക്കാൻ വേണ്ടി കപ്പ് ചുണ്ടോട് അടുപ്പിച്ചതും മ്മളെ കെട്ടിയോൻ കപ്പും നിലത്തിട്ട് എണീറ്റോരോട്ടം...... പടച്ചോനെ പണി പാളിയോ..... ഇത് കണ്ട് എല്ലാവരും മ്മളെ തന്നെ നോക്കുവാണ്..... മ്മള് ഓലെ നോക്കി ഒരു അവിഞ്ഞ ഇളിയും പാസ്സാക്കി വേഗം തൊരപ്പന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു...... നമ്മള് ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ തൊരപ്പൻ വാഷ് ബേസിൽ തലയും കുത്തി എന്തൊക്കെയോ കാണിച്ചു കൂട്ടുവാണ്....... "യ്യോ... തൊരപ്പ എന്തുപറ്റി...... " മ്മള് അങ്ങോട്ട് ചെന്നതും തൊരപ്പൻ തിരിഞ്ഞു നിന്ന് മ്മളെ നോക്കി പേടിപ്പിക്കുവാണ്...... അള്ളോഹ്..... മ്മളെ ചായ ഏറ്റില്ലേ റബ്ബേ..... "എടി പിശാശ്ശെ....ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആ പണിക്ക് പോകരുത്.....ചായ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും കൊയപ്പില്ലായിരുന്നു ഇതിപ്പോ മ്മളെ വയറൊക്കെ ക്‌ളീൻ ചെയ്യണ്ടി വരുവോ എന്തോ..... എന്റെ പടച്ചോനെ ഇത് എന്നോട് വേണ്ടായിരുന്നു.....ഇതിലും എത്ര പെൺപിള്ളേർ എന്റെ പിറകെ നടന്നതാ അപ്പോയൊക്കെ മ്മള് കാട്ടിയ ജാടക്കാനോ മ്മളെ ഇന്ജിങ്ങനെ ഇട്ട് കൊല്ലാകൊല ചെയ്യുന്നേ...... " "ഹഹഹ..... എന്റെ അളിയാ നീ അനുഭവിക്കാൻ ഇനിയും എന്തൊക്കെ കിടക്കുന്നു...... ഇത് ഇവളെ ആദ്യത്തെ കുക്കിംഗ്‌ പരീക്ഷണം ആണ്.... ഇനിയുള്ളതൊക്കെ വഴിയേ വന്നോളും....ഫസ്റ്റ് ആയി അടുക്കളേൽ കയറുവാണ് നിന്റെ ബീവി... അപ്പൊ അതിന്റെതായ പോരായ്മകളൊക്കെ ഉണ്ടാകും.... നീ നോക്കിയും കണ്ടും സഹകരിച്ച മതി.... " അത് കേട്ടതും തൊരപ്പൻ കണ്ണും തള്ളി മ്മളെ ഒരു നോട്ടം ആയിരുന്നു...... അതിന് മ്മള് നൈസ് ആയി ഒന്ന് ചിരിച്ചുകൊടുത്തു അതോടെ ഉപ്പച്ചിന്റെ വകയും നമ്മക്ക് കിട്ടി.... എല്ലാം കിട്ടി നമ്മളെ ചെവിക്ക് നന്നായി അങ്ങ് ബോധിച്ചു...... ശോ.... എന്തൊക്കെ ആയിരുന്നു.... എല്ലാം ഒരൊറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് ഇല്ലാതായി... പാവം ഞാൻ 😭 💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕 (Ziyu) എന്റെ പടച്ചോനെ ഇങ്ങനെയും ഉണ്ടോ പെങ്കുട്യോൾ...... മ്മളെ ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടിയത് തന്നെ എന്തോ ഭാഗ്യം കൊണ്ടാണ്..... നീർക്കോലി നമ്മളെ ഓളെ പരീക്ഷണ വസ്തു ആക്കി മാറ്റിയിരിക്കുവാണ്.... കോപ്പ്...... എന്നെ അങ്ങ് കൊല്ല്....... ഏത് സമയത്താണ് പടച്ചോനെ ഈ സാധനത്തിനോട് ചായക്ക് ചോദിക്കാൻ തോന്നിയത്....... രാവിലെ എണീറ്റപ്പോ തന്നെ കണ്ടത് നമ്മളെ നെഞ്ചിൽ തലവെച്ചുറങ്ങുന്ന നീർക്കോലിയെ ആണ്...... അത് കണ്ടതും മ്മക്ക് എണീക്കാൻ മനസ്സ് വന്നില്ല....... കുറേ സമയം പെണ്ണിനേയും കെട്ടിപ്പിടിച്ചങ്ങനെ കിടന്നു....... സമയം പോയതൊന്നും അറിഞ്ഞേ ഇല്ല അവസാനം ആഷിക് കോപ്പിന്റെ പുറത്ത് നിന്നുള്ള ആക്കിയ ചുമയും ഡയലോഗും ഒക്കെ കേട്ടപ്പോ അവനെയും പ്രാകിക്കൊണ്ട് അങ്ങ് എഴുന്നേറ്റ് പോയി...... പെണ്ണിന്റെ കവിളിൽ ഒരു കിസ്സും കൊടുത്ത് നമ്മള് തായെക്ക് പോയി...... സമയം കുറേ കഴിഞ്ഞിട്ടും പെണ്ണിന്റെ വരവൊന്നും കാണാതായപ്പോ മ്മള് തന്നെ വന്ന് ആ കോപ്പിനെ വെള്ളം കോരി ഒഴിച്ചു എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു അടുക്കളയിലേക്ക് പറഞ്ഞുവിട്ടതാണ്..... പക്ഷേ അത് നമ്മക് പാരയാകും എന്ന് ഒരിക്കലും കരുതീല്ല 😬 വയറൊക്കെ ഏകദേശം ഒകെ ആയപ്പോ ബ്രേക്ക്‌ ഫാസ്റ്റോക്കെ കഴിച്ചു അവിടെന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു...... 💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕 (ZAYU) പടച്ചോനെ ഈ പെണ്ണിനെ ഒന്ന് കയ്യിൽകിട്ടാൻ മ്മളിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ...... പെണ്ണ് നമ്മളെ കാണുമ്പോ വഴിമാറി നടക്കും....... കോപ്പ്.... ആ മേക്കപ് ബോക്സിനെ കാണുമ്പോ മാത്രം ചിരിച്ചോണ്ട് മ്മളെ അടുത്തേക്ക് വന്ന് മ്മളെ കയ്യൊക്കെ പിടിച്ചു കൊഞ്ചികളിക്കും..... അത് കാണുമ്പോ മ്മക്ക് തരിച്ചു കയറും... മ്മള് വിളിച്ചാൽ കുരിപ്പിന് വരാൻ പറ്റൂല.. ഇവിടെ എല്ലാവരും ഭയങ്കര സന്തോഷത്തോടെയാണ് മ്മക്ക് ഫുഡ്‌ ഒക്കെ തന്നത്.... ഈ മിന്നു പറയുന്ന പോലെ അത്രക്ക് മോശം സ്ത്രീ ഒന്നും അല്ല മേക്കപ്പ് ബോക്സിന്റെ ഉമ്മ..... അതുപോലെ മേക്കപ്പ് ബോക്സും ഇപ്പൊ നന്നായിട്ടുണ്ട്...... മ്മള് കാരണം ആണല്ലോ 😎 പെണ്ണ് ഇപ്പൊ മ്മളെ ഒരു ബ്രോന്റെ സ്ഥാനത് ആണ് കാണുന്നെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കുറേ സെൻന്റി ആയി...... പെങ്ങമ്മാർ കൂടുന്നതിൽ മ്മക്ക് നോ വിരോധം..... അതോണ്ട് മ്മള് അവളെ മ്മളെ സ്വന്തം പെങ്ങളായി തന്നെ അങ്ങ് അംഗീകരിച്ചു കൊടുത്ത് പെണ്ണിന്റെ വിഷമം മാറ്റി..... ഇതൊന്നും മ്മളെ പെണ്ണിന് ഒട്ടും ഇഷ്ടവുന്നില്ല എന്ന് മ്മക്ക് മനസ്സിലായി...... മ്മളെ കാണുമ്പോ പുചിക്കുവാണ്..... അവിടെ നിക്ക് മോളെ പോകുമ്പോ എന്റെ കൂടെ തന്നെയല്ലേ വരൂ...... ഫുഡ്‌ ഒക്കെ കഴിച്ചു അവിടെ നിന്നും ഞങ്ങള് വീട്ടിലേക്കിറങ്ങി....... വണ്ടിയിൽ കയറിയപ്പോ തൊട്ട് പെണ്ണ് മൗനവൃതം ആണ്...... 💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕 (MINNU) കൊരങ്ങൻ കെട്ടിയോൻ...... പെങ്കോന്തൻ... അലവലാതി.... പിന്നെയും ആ അഷിമിനകുരിപ്പിനോട് മിണ്ടാൻ പോയേക്കുവാണ്..... ഹൗ... എന്താ ഒരു കൊഞ്ചൽ..... അവിടെന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ് മ്മക്ക് ഒന്ന് സമാധാനം ആയത്.... അതുവരെ ആ കോപ്പ് അഷ്മിന ഡ്രാക്കുന്റെ പിന്നാലെ തന്നെ വാലും പിടിച്ചു നടക്കുവാണ്.. അത് കാണുമ്പോ മ്മക്ക് കലിപ്പ് കേറും..... അവസാനം അവിടെന്ന് ഒന്ന് ഇറങ്ങിക്കിട്ടി. കാറിൽ കയറിയത് തൊട്ട് മ്മള് ഡ്രാക്കുനെ മൈന്ഡാൻ പോയില്ല.. എന്റെ പട്ടി മിണ്ടും...... ആ അഷ്മിനയോട് പഞ്ചാര അടിച്ചതല്ലേ 😏😏😏 ഡ്രാക്കു എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നുണ്ട്... മ്മള് അത് മൈൻഡ് ആക്കാൻ പോയില്ല..... അവസാനം കൊരങ്ങൻ മ്മളെ തോണ്ടാൻ തുടങ്ങി...... കിട്ടിയ അവസരം മുതലാക്കി മ്മള് കൈക്ക് നല്ല അടാർ നുള്ള് വെച്ച് കൊടുത്തു...... അത് കിട്ടിയതും പിരാന്തൻ മ്മളെ ഇടുപ്പിൽ പിച്ചാനും പിടിച്ചു ഞെക്കാനും തുടങ്ങി..... യാ ഹുദാ.... ഇങ്ങനെ പോയാൽ ഈ തെണ്ടി മ്മളെ ഒരു കൊലപാതകി ആക്കും....... മ്മള് നോക്കി കണ്ണുരുട്ടിയിട്ടൊന്നും പിരാന്തൻ പേടിക്കുന്നില്ല..... ഈ കൊരങ്ങൻ എന്താ റബ്ബേ ഇങ്ങനെ..... മ്മള് ആകും വിധം ഡ്രാക്കുന്റെ കൈ നുള്ളി ഒരു പരുവം ആക്കി....... വീട്ടിൽ എത്തുന്നത് വരെ ഞങ്ങക്ക് ഇത് തന്നെ ആയിരുന്നു പണി...... 💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕 (ZIYU) ഞങ്ങളെക്കാൾ മുമ്പേ മിന്നുവും കില്ലറും എത്തിയിട്ടുണ്ട്...... മ്മള് വീട്ടിൽ എത്തിയതും ലിയു വാലിന് തീ പിടിച്ച പോലെ ഒരു ഓട്ടം ആയിരുന്നു മുകളിലേക്ക്....... ഹിഹി.... മ്മളത്‌ കണ്ട് കൊറേ ചിരിച്ചു.. ഇതൊക്കെ കണ്ട് കുഞ്ഞുപ്പ മ്മക്ക് വട്ടായോ എന്ന രീതിയിൽ മ്മളെ തന്നെ നോക്കുന്നുണ്ട്... മ്മള് കുഞ്ഞുപ്പക്ക് ഒരു അവിഞ്ഞ ഇളിയും പാസ്സ് ആക്കികൊടുത്ത് വേഗം റൂമിലേക്ക് വിട്ടു. കോപ്പ്..... നീർക്കോലി ഡോർ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട്ടിരിക്കുവാണ്...... പിന്നെ മ്മള് ഫോണും കൊണ്ട് ഹാളിലെ സോഫയിൽ ഇരുന്നു കുത്താൻ തുടങ്ങി.... പെണ്ണിന്റെ സാരി എന്തായോ എന്തോ..... പെണ്ണിന്നെ സാരിയൊക്കെ ഉടുത്ത് നല്ല ഗെറ്റപ്പിൽ വന്നതാണ്.... പറഞ്ഞിട്ടെന്താ കാര്യം വഴിയിൽ വെച്ച് കുരിപ്പ്‌ മ്മള് ചോദിക്കുന്നതിനൊന്നും ഉത്തരം പറയുന്നില്ല....... വായും പൂട്ടി ഒറ്റ ഇരുത്തം...... ബുള്ളറ്റിൽ ആയതോണ്ട് തന്നെ കോപ്പിന്റെ മുഖം ശരിക്കും കാണാനും പറ്റുന്നില്ല.... അവസാനം കലിപ്പ് കയറിയതും മ്മള് കൈ ബാക്കിലൂടെ ഇട്ട് പെണ്ണിന്റെ വയറ്റിനൊരു നുള്ള് കൊടുത്തു...... ആ നുള്ളിൽ മ്മളെ കൈ കൊണ്ട് ഓളെ സാരിയുടെ ചുരുക്ക് ഇങ് പോന്നു..... അതും കൂടെ ആയതും പെണ്ണിന്റെ വായിലുള്ള പുളിച്ച തെറിയും കേട്ട് മ്മള് അനങ്ങാതെ ഇരുന്നു..... വഴിയിലൊന്നും ആരും ഇല്ലാത്തത് ഫാഗ്യം.. പെണ്ണിന്റെ തെറി സ്റ്റോപ്പ്‌ ആകുമ്പോ മ്മള് പിന്നെയും വയറിൽ പിടിച്ചു ഞെക്കാൻ തുടങ്ങും...... അപ്പൊ നോൺ സ്റ്റോപ്പ്‌ ആയി പെണ്ണ് തെറി അങ്ങ് തുടങ്ങും..... അപ്പൊ നമ്മുക്കൊരു മനസ്സമാധാനം ആണേ 😁😁 അതാണ് വീട്ടിൽ എത്തിയ ഉടനെ സാരിയും പിടിച്ചോണ്ട് ഓടി റൂമിൽ കയറി വാതിൽ അടച്ചേ.... മ്മള് ഫോണിൽ തോണ്ടി കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ചെപ്പുന്റെ കാൾ വന്നത്..... "വാട്ട്‌..... അഷ്മിനയൊ..... നീയെന്താ ഈ പറയുന്നേ.... " ചെപ്പു പറയുന്നത് കേട്ട് മ്മക്ക് കലിപ്പ് കയറി മുന്നിൽ കിട്ടിയ ടാബിൽ എടുത്ത് എറിഞ്ഞു പൊട്ടിച്ചു...... 😠😠😠😠 തുടരും....... അപ്പൊ എല്ലാവരും ലൈകും കമെന്റും തന്നൊളി 😍😍😍😍😍😘😘😘😘😘😘 #📙 നോവൽ
#

📙 നോവൽ

📙 നോവൽ - * Blood PARA BY Much - ShareChat
40k കണ്ടവര്‍
16 ദിവസം
മറ്റു ആപ്പുകളില്‍ ഷെയറാം
Facebook
WhatsApp
ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്യാം
ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം
Embed
ഞാന്‍ ഈ പോസ്റ്റ്‌ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യാന്‍ കാരണം.....
Embed Post
മറ്റു ആപ്പുകളില്‍ ഷെയറാം
Facebook
WhatsApp
അണ്‍ഫോളോ
ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്യാം
റിപ്പോര്‍ട്ട്
ബ്ലോക്ക്
റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം