@padmasoorya
@padmasoorya

Govind Padmasoorya (GP)

ജീവിതം ആസ്വദിക്കൂ..

#😍 ഭാമയുടെ വിവാഹം
#☕ ഗുഡ് ഈവനിംഗ്
#🤝 സുഹൃദ്ബന്ധം
#💑 സ്നേഹം #🙏 മകരവിളക്ക്
Wishing all my lovely friends a great year ahead ❤😇 #happynewyear #2020 #love #grace #joy #happiness #newyearseveselfie #family #💑 സ്നേഹം #🥳️ Happy New Year #🥳️ പുതുവത്സരാഘോഷങ്ങൾ