@rowdy_girl_fan_of_vijay_
@rowdy_girl_fan_of_vijay_

🌸🍃సునీత శ్రీ 😘25k 🍃🌸

💝i love my self 💝 😏and I hate negative vibration 😏 👉నాకు నేనే పోటీ నాతో నాకే పోటీ👈 rananukunnara raalenanukunnara

ప్రేమించే ప్రేమవా ఊరించే ఊహవా ప్రేమించే ప్రేమవా పూవల్లె పుష్పించే నే నేనా అడిగా నన్ను నేనే నే నీవే హృదయం అన్నదే ప్రేమించేన ప్రేమవా ఊరించే ఊహవా ప్రేమించే ప్రేమవా పూవల్లె పుష్పించే రంగు రంగోలి గొరింటే నువ్వు పెట్టి రంగే పెట్టిన రేఖలు మెరిసి గాజుల సవ్వడి ఘల్ ఘల్ రంగు రంగోలి గొరింటే నువ్వు పెట్టి రంగే పెట్టిన రేఖలు మెరిసి సుందరి కన్నుల చందనమద్దిన చల్లని పున్నమి వెన్నెల ముందు పూవైనా పుస్తున్నా ని పరువంగానే పుడతా మధు మాసపు మాలల మంటలు రగిలించే ఉసురై... నీవే నా మదిలో అడ నేనే నే నటనై రాగా న నాడుల నీ రక్తం నడకల్లో నీ శబ్దం ఉందే హో తోడే దొరకని నాడు విలవిలలాడే ఒంటరి మీనం ప్రేమించేన ప్రేమవా ఊరించే ఊహవా నే నేనా అడిగా నన్ను నేనే నే నేనా అడిగా నన్ను నేనే ప్రేమించేన ప్రేమవా ఊరించే ఊహవా నెల నెల వాడుక అడిగి నెలవంకల గుడి కడదామా నా పొదరింటికి వేరే అతిధులు రా తరమా తుమ్మెద తేనెలు తేలే నీ మదిలో చోటిస్తావా నే ఒదిగే ఎదపై ఎవరో నిదురించ తరమా నీవే సంద్రము చేరే గల గల పారే నది తెలుసా ప్రేమించే ప్రేమవా ఊరించే ఊహవా ప్రేమించే ప్రేమవా పూవల్లె పుష్పించే నే నేనా అడిగా నన్ను నేనే నే నీవే హృదయం అన్నదే ప్రేమించే ప్రేమించే ప్రేమవా ఊరించే ఊహవా ప్రేమించేన ప్రేమవా పూవల్లె పూవల్లే రంగు రంగోలి గొరింటే నువ్వు పెట్టి రంగే పెట్టిన రేఖలు మెరిసి గాజుల సవ్వడి ఘల్ ఘల్ రంగు రంగోలి గొరింటే నువ్వు పెట్టి రంగే పెట్టిన రేఖలు మెరిసి సుందరి కన్నుల చందనమద్దిన చల్లని పున్నమి వెన్నెల ముందు రంగు రంగోలి గొరింటే నువ్వు పెట్టి రంగే పెట్టిన రేఖలు మెరిసి గాజుల సవ్వడి ఘల్ ఘల్ రంగు రంగోలి గొరింటే నువ్వు పెట్టి రంగే పెట్టిన రేఖలు మెరిసి సుందరి కన్నుల చందనమద్దిన చల్లని పున్నమి వెన్నెల ముందు #✍🏿లిరిక్స్ వీడియోస్🎬
వని యదా మీధ ఉందేటి ఘమా ఘమా గాంధాలు సంధా మామయలో … నా రైకా ముది మీధ రాలినా సాలయ్య రంగా రామయలో వాణి నాదుముకి అండేటి బిల్లల మొలతడు సంధా మామయలో … నా పట్టు కుచుల కోకా కాంతినా సాల్యో రంగారా మాయలో సిలకా సిలకా ఇధి సీతారంగి సిలకా పిలగా పెట్టి పోరా సురకా గిరాకా గిరాకా ఇడి సేధ భాయ్ గిరాకా ఉరాకా సోటా బగ్గే కొరాకా జిలేలమ్మ జిట్టా పిల్లా పాలా పిట్ట జిలేలమ్మ జిట్టా నిన్నే థలై కుట్టా నీ పూలా పక్కా ఎస్తా చాలీసే నీ సెమతా సుక్క వస్థ తగస్థ నీ సోకే గటకా ఎస్తా యే యిస్త నీ తోటే గుటకా జిలేలమ్మ జిట్టా పిల్లా పాలా పిట్ట జిలేలమ్మ జిట్టా నిన్నే థలై కుట్టా సిలకా సిలకా ఇధి సీతారంగి సిలకా పిలగా పెట్టి పోరా సురకా గిరాకా గిరాకా ఇడి సేధ భాయ్ గిరాకా ఉరాకా సోటా బగ్గే కొరాకా (ఎండి రా భాయ్ పోరి మీడి పోరి ఉండి) ఆది ఇడి కాధ్ అధే ఇధి … పతుకోని జోకిస్తే చేటేకే నడుము ధీమక్ కరాబే తట్టుకోని ఉపస్థ పటక్ అయ్యి తడుము డిమ్ డిమ్ ధీమక్ కరాబ్ సత్తువాని చుపిస్తే పిల్లోడా దినము ధతేన్ ఇస్తారా మల్లె పూల వనము ఇస్మార్తే ఇ శంకరు పెల్చెస్టా నీ బంకారు వస్తావా నా సెంటర్ చుస్తారానీ టెంపెరు అసులుకు నే కిరాకే నాన్నే గెలక్కే మసులుతుండి ధీమాకే న... #❤️🎵లవ్ సాంగ్స్
వని యదా మీధ ఉందేటి ఘమా ఘమా గాంధాలు సంధా మామయలో … నా రైకా ముది మీధ రాలినా సాలయ్య రంగా రామయలో వాణి నాదుముకి అండేటి బిల్లల మొలతడు సంధా మామయలో … నా పట్టు కుచుల కోకా కాంతినా సాల్యో రంగారా మాయలో సిలకా సిలకా ఇధి సీతారంగి సిలకా పిలగా పెట్టి పోరా సురకా గిరాకా గిరాకా ఇడి సేధ భాయ్ గిరాకా ఉరాకా సోటా బగ్గే కొరాకా జిలేలమ్మ జిట్టా పిల్లా పాలా పిట్ట జిలేలమ్మ జిట్టా నిన్నే థలై కుట్టా నీ పూలా పక్కా ఎస్తా చాలీసే నీ సెమతా సుక్క వస్థ తగస్థ నీ సోకే గటకా ఎస్తా యే యిస్త నీ తోటే గుటకా జిలేలమ్మ జిట్టా పిల్లా పాలా పిట్ట జిలేలమ్మ జిట్టా నిన్నే థలై కుట్టా సిలకా సిలకా ఇధి సీతారంగి సిలకా పిలగా పెట్టి పోరా సురకా గిరాకా గిరాకా ఇడి సేధ భాయ్ గిరాకా ఉరాకా సోటా బగ్గే కొరాకా (ఎండి రా భాయ్ పోరి మీడి పోరి ఉండి) ఆది ఇడి కాధ్ అధే ఇధి … పతుకోని జోకిస్తే చేటేకే నడుము ధీమక్ కరాబే తట్టుకోని ఉపస్థ పటక్ అయ్యి తడుము డిమ్ డిమ్ ధీమక్ కరాబ్ సత్తువాని చుపిస్తే పిల్లోడా దినము ధతేన్ ఇస్తారా మల్లె పూల వనము ఇస్మార్తే ఇ శంకరు పెల్చెస్టా నీ బంకారు వస్తావా నా సెంటర్ చుస్తారానీ టెంపెరు అసులుకు నే కిరాకే నాన్నే గెలక్కే మసులుతుండి ధీమాకే నువ్వే ఫసక్కే జిలేలమ్మ జిట్టా పిల్లా పాలా పిట్ట జిలేలమ్మ జిట్టా నిన్నే థలై కుట్టా సిలకా సిలకా ఇధి సీతారంగి సిలకా పిలగా పెట్టి పోరా సురకా గిరాకా గిరాకా గిరాకా ఇడి సేధా భాయి గిరాకా ఉరాకా యురాకా యురాకా సోటా బగ్గే కొరాకా ఓంపుకలో దచుంచ చెకి ముఖి రాలు ధీమక్ కరాబే నిప్పనే పుట్టిన్చు తకిన్చే వెల్లూ ధీమ్ ధీమ్ ధీమ్ ధీమక్ కరాబే ఎన్నిలేన్ మింగేసి ఎమగుండి ఓలు తిన్నెలపాయ్ మంచెసా చలో జోనా సెల్యు ఇస్మార్టే ఇ శంకరి సమరంలో యమ కింకారు అట్లైతే నువ్ సూపర్ స్వర్గలే మన సరైనది ముదులకే గిరాకే పోడు పోయకే వడ్డు పూర్వం సిరాకే థెల్లా వరకే జిలేలమ్మ జిట్టా పిల్లా పాలా పిట్ట జిలేలమ్మ జిట్టా నిన్నే థలై కుట్టా సిలకా సిలకా ఇధి సీతారంగి సిలకా పిలగా పెట్టి పోరా సురకా ismaet Shankar #✍🏿లిరిక్స్ వీడియోస్🎬
ఉండిపో ఉండిపో చేతిలో గీతలా ఎప్పుడు ఉండిపో నుదిటిపైరాతలా ఉండిపో ఉండిపో కల్లలో కాంతిలా ఎప్పుడు ఉండిపో పెదవిపై నవ్వులా నీతోనే నిండిపోయె  నా జీవితం వదిలేసి వెళ్లనంది ఏ జ్ఞాపకం మనసే మొయ్యలేనంతలా పట్టి కలవలేనంతల విప్పీ చెప్పలనేంతల హాయే కమ్ముకుంటుందిగా ఎంటో చంటి పిల్లాడిలా నేనే తప్పిపోయానుగ నన్నే వెతుకుతు ఉండగా నీలో ధోరుకుతున్నానుగ                                                                           "ఉండిపో ఉండిపో" సరికొత్త  తడబాటే మారింది  అలవాటులాగా ఇది చెడ్డ అలవాటే వదిలేసి ఓక మాటు రావా మెడవంపు తాకుతుంటే మునివేళ్లతో బిడియాలు పారిపోవా యెటువైపుకో ఆహా సన్నగా సన్నగా సన్న జాజిలానవ్వగా ప్రాణం లేచి వచ్చిందిగా మల్లి పుట్టినట్టుందిగా ఓహో మెల్లగా మెల్లగా కాటుకల్లనే తిప్పగా నేనో రంగుల రత్నమై చుట్టు తిరుగుతున్నానుగ తలా నిమిరేచనువవుతా నువ్వు గాని పోలమారుతుంటే ఆ మాటే నిజమైతే ప్రతీ సారీ పోలమారిపోత అడగాలి గాని నువ్వు అలవోకగా నా ప్రాణమైన ఇస్తా అలవోకగా ప్రాణం నీదని నాదని రెండు వేరుగా లావుగా ఎప్పుడో కలుపుకున్నాం కదా విడిగా ఉండలేనంతగా ఉందాం అడుగులో అడుగులా విందాం ప్రేమలో గల గల బంధం బిగిసిపోయిందిగా అంతం కాదులే మనకథ సినిమా                        : ఇస్మార్ట్ శంకర్  సంగీత దర్శకులు      :మణిశర్మ  పాడినవారు                 : అనురాగ్ కులకర్ణి #❤️🎵లవ్ సాంగ్స్
ఉండిపో ఉండిపో చేతిలో గీతలా ఎప్పుడు ఉండిపో నుదిటిపైరాతలా ఉండిపో ఉండిపో కల్లలో కాంతిలా ఎప్పుడు ఉండిపో పెదవిపై నవ్వులా నీతోనే నిండిపోయె  నా జీవితం వదిలేసి వెళ్లనంది ఏ జ్ఞాపకం మనసే మొయ్యలేనంతలా పట్టి కలవలేనంతల విప్పీ చెప్పలనేంతల హాయే కమ్ముకుంటుందిగా ఎంటో చంటి పిల్లాడిలా నేనే తప్పిపోయానుగ నన్నే వెతుకుతు ఉండగా నీలో ధోరుకుతున్నానుగ                                                                           "ఉండిపో ఉండిపో" సరికొత్త  తడబాటే మారింది  అలవాటులాగా ఇది చెడ్డ అలవాటే వదిలేసి ఓక మాటు రావా మెడవంపు తాకుతుంటే మునివేళ్లతో బిడియాలు పారిపోవా యెటువైపుకో ఆహా సన్నగా సన్నగా సన్న జాజిలానవ్వగా ప్రాణం లేచి వచ్చిందిగా మల్లి పుట్టినట్టుందిగా ఓహో మెల్లగా మెల్లగా కాటుకల్లనే తిప్పగా నేనో రంగుల రత్నమై చుట్టు తిరుగుతున్నానుగ తలా నిమిరేచనువవుతా నువ్వు గాని పోలమారుతుంటే ఆ మాటే నిజమైతే ప్రతీ సారీ పోలమారిపోత అడగాలి గాని నువ్వు అలవోకగా నా ప్రాణమైన ఇస్తా అలవోకగా ప్రాణం నీదని నాదని రెండు వేరుగా లావుగా ఎప్పుడో కలుపుకున్నాం కదా విడిగా ఉండలేనంతగా ఉందాం అడుగులో అడుగులా విందాం ప్రేమలో గల గల బంధం బిగిసిపోయిందిగా అంతం కాదులే మనకథ సినిమా                        : ఇస్మార్ట్ శంకర్  సంగీత దర్శకులు      :మణిశర్మ  పాడినవారు                 : అనురాగ్ కులకర్ణి #✍🏿లిరిక్స్ వీడియోస్🎬