@vishwa4786
@vishwa4786

-

மாற்றம் ஒன்றே என்றும் மாறாதது.