વિશ્વ વારસો દિવસ
રાણકી વાવ--પાટણ #વિશ્વ વારસો દિવસ
હમણાં આટલીજ પોસ્ટ છે