📢 વાવાઝોડાની સૂચના અને સહાય

📢 વાવાઝોડાની સૂચના અને સહાય

વાયુ વાવાઝોડા ની સંભવિત ટાઈમ લાઈન નીચે મુજબ છે...👇👇👇 #📢 વાવાઝોડાની સૂચના અને સહાય
#📢 વાવાઝોડાની સૂચના અને સહાય
વાયુ વાવાઝોડા ની ગંભીરતા ધ્યાનમાં લઈને નીચેની વાતોનું ખાસ ધ્યાન રાખજો. અને અસરગ્રસ્ત વિસ્તારમાં રહેનારાં તમારાં સગા-સબંધીઓ ને આ માહિતી જરૂર પહોંચાડો. #📢 વાવાઝોડાની સૂચના અને સહાય
#📢 વાવાઝોડાની સૂચના અને સહાય
#📢 વાવાઝોડાની સૂચના અને સહાય
#📢 વાવાઝોડાની સૂચના અને સહાય
વાયુ વાવાઝોડા ની ગંભીરતા ધ્યાનમાં લઈને નીચેની વાતોનું ખાસ ધ્યાન રાખજો. અને અસરગત વિસ્તારમાં રહેનારાં તમારાં સગા-સબંધીઓ ને આ માહિતી જરૂર પહોંચાડો. #📢 વાવાઝોડાની સૂચના અને સહાય
#📢 વાવાઝોડાની સૂચના અને સહાય