📃 1 એપ્રિલનાં સમાચાર
😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣 #📃 1 એપ્રિલનાં સમાચાર
#📃 1 એપ્રિલનાં સમાચાર
06:22 / 20.3 MB
5 minnut 50 Khabare 📰📰📰 #📃 1 એપ્રિલનાં સમાચાર
#📃 1 એપ્રિલનાં સમાચાર
#📃 1 એપ્રિલનાં સમાચાર
#📃 1 એપ્રિલનાં સમાચાર
#📃 1 એપ્રિલનાં સમાચાર
જાહેર આમંત્રણ... ---------------------------- ૧૩- જૂનાગઢ લોકસભા ના ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવાર શ્રી રાજેશભાઈ ચુડાસમા નું ઉમેદવારી ફોર્મ આગામી તારીખ ૦૩/૦૪/૨૦૧૯ ને બુધવાર ના રોજ જૂનાગઢ ખાતે ભરવાનું હોય જેથી તમામ લોકો ને બહોળી સંખ્યા માં ઉપસ્થિત રહેવા માટે ખાસ આમંત્રણ આપવામાં આવે છે... તારીખ::૦૩/૦૪/૨૦૧૯ વાર:::- બુધવાર સમય::: સવારે ૦૯:૩૦ કલાકે. સ્થળ::- સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ ના પૂતળા પાસે,, જિમખાના સામે, કાળવા ચોક બાજુમાં જૂનાગઢ #📃 1 એપ્રિલનાં સમાચાર
#📃 1 એપ્રિલનાં સમાચાર