🍛 કઢી ખીચડી

🍛 કઢી ખીચડી

186
143 પોસ્ટ
102.9K એ જોયું
🍛 કઢી ખીચડી
#🍛 કઢી ખીચડી
Today My HoMe #🍛 કઢી ખીચડી
My Favourite #🍛 કઢી ખીચડી
ખાટી-મીઠી ગુજરાતી સફેદ કઢી ની રીત - Tasty White Gujarati kadhi recipe in Gujarati #🍛 કઢી ખીચડી
#🍛 કઢી ખીચડી
for u....😍😍😍 #🍛 કઢી ખીચડી