💐 સયાજીરાવ ગાયકવાડ III જન્મજ્યંતિ

💐 સયાજીરાવ ગાયકવાડ III જન્મજ્યંતિ

00:17 / 1.2 MB
#💐 સયાજીરાવ ગાયકવાડ III પુણ્યતિથિ
00:13 / 677.5 KB
#💐 સયાજીરાવ ગાયકવાડ III પુણ્યતિથિ
01:29 / 3.8 MB
#💐 સયાજીરાવ ગાયકવાડ III પુણ્યતિથિ
#💐 સયાજીરાવ ગાયકવાડ III પુણ્યતિથિ
00:14 / 1020.8 KB
#💐 સયાજીરાવ ગાયકવાડ III પુણ્યતિથિ #🎤 મારા અવાજમાં વિડિઓ
00:12 / 777.6 KB
#💐 સયાજીરાવ ગાયકવાડ III પુણ્યતિથિ
00:26 / 1.7 MB
#💐 સયાજીરાવ ગાયકવાડ III પુણ્યતિથિ #🎤 મારા અવાજમાં વિડિઓ સયાજીરાવ ગાયકવાડ ની પુણ્યતિથિ નિમિત્તે હું એમના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન કરું છું
00:29 / 1.3 MB
#💐 સયાજીરાવ ગાયકવાડ III પુણ્યતિથિ
વડોદરા ના યુગ પુરુષ મહારાજા શ્રી સર સયાજીરાવ ગાયકવાડ ત્રીજા ની પુણ્યતિથિ પર તેમને પુરા શેરચેટ પરિવાર તરફથી શત શત નમન #💐 સયાજીરાવ ગાયકવાડ III પુણ્યતિથિ