રાષ્ટ્રીય સમાચાર
#રાષ્ટ્રીય સમાચાર
#રાષ્ટ્રીય સમાચાર
#રાષ્ટ્રીય સમાચાર
Created with Photo Lab app #photolab #રાષ્ટ્રીય સમાચાર
#રાષ્ટ્રીય સમાચાર
जो लोग सेना पर पथराव करते है उन्होंने कश्मीरी पंडितों के क्या हाल किया होगा? 1947 से धारा 370 सिर्फ पाकिस्तानी और रोहिंगया को कश्मीर में बसने की इजाजत देती है। भारतीयों को नही। अगर चाहते हो बन्द हो सेना पर पत्थर लात मारो तीन सौ सत्तर #રાષ્ટ્રીય સમાચાર
#રાષ્ટ્રીય સમાચાર
05:39 / 10.9 MB
हिन्दुस्तान का शेर जब चीन के एयरपोर्ट पर उतरा तो ये देखीये चीन ने उनका कैसा भव्य स्वागत कि इसे कहते हे दबंग नेता 👇👇👇 #રાષ્ટ્રીય સમાચાર
05:39 / 10.9 MB
हिन्दुस्तान का शेर जब चीन के एयरपोर्ट पर उतरा तो ये देखीये चीन ने उनका कैसा भव्य स्वागत कि इसे कहते हे दबंग नेता 👇👇👇 #રાષ્ટ્રીય સમાચાર
#રાષ્ટ્રીય સમાચાર