🔥 દિલ્હી હિંસા : 38ના મોત
#🔥 દિલ્હીમાં CAA પર ઘર્ષણ
#🔥 દિલ્હીમાં CAA પર ઘર્ષણ
00:29 / 1.1 MB
#🔥 દિલ્હીમાં હિંસા - CAA ના વિરોધમાં થઈ રહી છે હિંસા
00:18 / 797.9 KB
#🔥 દિલ્હીમાં હિંસા
00:21 / 924.8 KB
#🔥 દિલ્હીમાં હિંસા
00:17 / 813 KB
#🔥 દિલ્હીમાં હિંસા
00:10 / 573.8 KB
#🔥 દિલ્હીમાં હિંસા
દિલ્હીમાં CAA ના વિરોધમાં ફાટી નીકળી હિંસા #🔥 દિલ્હીમાં હિંસા