📃 3 એપ્રિલનાં સમાચાર
https://m.tiktok.com/v/6719808021100285185.html?u_code=d06l79d9j736c3&preview_pb=0&language=en&utm_source=more&utm_campaign=client_share&utm_medium=android&share_app_name=musically&iid=6717101222328813317&timestamp=1565325092&user_id=6559072879043887110 #📃 3 એપ્રિલનાં સમાચાર
https://m.tiktok.com/v/6719808021100285185.html?u_code=d06l79d9j736c3&preview_pb=0&language=en&utm_source=more&utm_campaign=client_share&utm_medium=android&share_app_name=musically&iid=6717101222328813317&timestamp=1565325092&user_id=6559072879043887110 #📃 3 એપ્રિલનાં સમાચાર
https://m.tiktok.com/v/6719808021100285185.html?u_code=d06l79d9j736c3&preview_pb=0&language=en&utm_source=more&utm_campaign=client_share&utm_medium=android&share_app_name=musically&iid=6717101222328813317&timestamp=1565325092&user_id=6559072879043887110 #📃 3 એપ્રિલનાં સમાચાર
https://m.tiktok.com/v/6719808021100285185.html?u_code=d06l79d9j736c3&preview_pb=0&language=en&utm_source=more&utm_campaign=client_share&utm_medium=android&share_app_name=musically&iid=6717101222328813317&timestamp=1565325092&user_id=6559072879043887110 #📃 3 એપ્રિલનાં સમાચાર
યુથ ફોર ગુજરાત ના અધ્યક્ષ યુવા આયકોન મારા મોટા ભાઈ શ્રી જીગ્નેશ ભાઈ પાટીલ ના જન્મ દિવસની ઉજવણી સામાજીક સમરસતા નો મેસેજ આપતા સૂરત શહેરના "સ્વચ્છતા દૂત" સાથે ઉજવણી કરવામાં આવી હતી જન્મ દિવસ હાર્દિક શુભેચ્છાઓ જીગ્નેશ ભાઈ 🍰🎂🧁🍫💐💐💐 @ShareChat Gujarati #📃 3 એપ્રિલનાં સમાચાર
#📃 3 એપ્રિલનાં સમાચાર
#📃 3 એપ્રિલનાં સમાચાર
😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳 😍😍😍😍😍ISRO 😍😍😍😍😍 🏅🏅🏅🏅🏅🏅🏅🏅🏅🏅🏅🏅 @ShareChat Pramukh #📃 3 એપ્રિલનાં સમાચાર
#📃 3 એપ્રિલનાં સમાચાર
😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳 #📃 3 એપ્રિલનાં સમાચાર
કોંગ્રેસની જાતિવાદ અને સંપ્રદાયવાદની રાજનીતી સામે ગુજરાતની પ્રજાએ હંમેશા શાંતિ અને એકતાના માર્ગનો સ્વિકાર કરી ભાજપા ના વિકાસવાદ અને રાષ્ટ્રવાદને સમર્થન કર્યું છે. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghani #PressNote #📃 3 એપ્રિલનાં સમાચાર