📰 9 માર્ચનાં સમાચાર
#📰 9 માર્ચનાં સમાચાર
#📰 9 માર્ચનાં સમાચાર
#📰 9 માર્ચનાં સમાચાર
#📰 9 માર્ચનાં સમાચાર
I gyan guru ramesh parmar plz my channel subscribe plz plz Yutub channel #📰 9 માર્ચનાં સમાચાર
I gyan guru ramesh parmar plz my channel subscribe plz plz Yutub channel #📰 9 માર્ચનાં સમાચાર
I gyan guru ramesh parmar plz my channel subscribe plz plz Yutub channel #📰 9 માર્ચનાં સમાચાર
#📰 9 માર્ચનાં સમાચાર
I gyan guru ramesh parmar plz my channel subscribe plz plz Yutub channel #📰 9 માર્ચનાં સમાચાર
00:18 / 3 MB
સરદાર નગરમાં ઝોન 4 ની દારૂના અડ્ડા પર રેડ એક બુટલેગરને પોલીસ રીતસર ખાટલા સાથે ઉપાડી ગઈ સ્થાનિક લોકોએ રીતસર રામ બોલો ભાઈ રામ ના લગાવ્યા નારા પોલિસ ઘરમાંથી તો ઉપાડી જાય એ સાંભળ્યું છે પણ આરોપીને ખાટલા સાથે ઉપાડી ગયાનો પ્રથમ કિસ્સો #📰 9 માર્ચનાં સમાચાર