💔 તૂટેલો ભરોસો

💔 તૂટેલો ભરોસો

941
957 પોસ્ટ
175.4K એ જોયું
💔 તૂટેલો ભરોસો
#💔 તૂટેલો ભરોસો
#💔 તૂટેલો ભરોસો
#💔 તૂટેલો ભરોસો
#💔 તૂટેલો ભરોસો
🙏$u Vat Kidhu Che✌ #💔 તૂટેલો ભરોસો
😥😏🙁 #💔 તૂટેલો ભરોસો
#💔 તૂટેલો ભરોસો #💔 તૂટેલું દિલ #💘 I Hate You #🖤 i hate love
#💔 તૂટેલો ભરોસો #💝 લવ કોટ્સ #💔 તૂટેલું દિલ #😥 દર્દભરી વાતો #💔 પ્રેમનું દર્દ
🙏🙏 #💔 તૂટેલો ભરોસો
#💔 તૂટેલો ભરોસો #😥 પ્રેમનો દર્દ #😥 દર્દભરી વાતો #💔 તૂટેલું દિલ #😢 So Sorry.....