🙏 પુલવામાં સ્પેશ્યલ
00:19 / 1.1 MB
#🪔 પુલવામાં સ્પેશ્યલ #👏 દેશનાં સૈનિકોને સલામ #👮‍♂️ જય જવાન
00:14 / 1.3 MB
#🪔 પુલવામાં સ્પેશ્યલ #💐 પુલવામાં હુમલો: 1 વર્ષ પૂર્ણ #👏 દેશનાં સૈનિકોને સલામ #🤗 તમારાં શબ્દો શહીદો માટે
00:13 / 756.8 KB
#🪔 પુલવામાં સ્પેશ્યલ #👏 દેશનાં સૈનિકોને સલામ #👮‍♂️ જય જવાન
#👏 દેશનાં સૈનિકોને સલામ #🪔 પુલવામાં સ્પેશ્યલ #🕯️ એક દીવો શહીદોને નામ #🤗 તમારાં શબ્દો શહીદો માટે #💐 પુલવામાં હુમલો: 1 વર્ષ પૂર્ણ
00:19 / 1.8 MB
#🪔 પુલવામાં સ્પેશ્યલ
00:26 / 1.8 MB
#🪔 પુલવામાં સ્પેશ્યલ #💐 પુલવામાં હુમલો: 1 વર્ષ પૂર્ણ
00:14 / 872.5 KB
#🪔 પુલવામાં સ્પેશ્યલ #💐 પુલવામાં હુમલો: 1 વર્ષ પૂર્ણ #👏 દેશનાં સૈનિકોને સલામ
પુલવામાં માં બનેલી અમાનવીય ઘટનાને આજે એક વર્ષ પૂરું થયું છે, તો આવો સાથે મળીને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરીએ આ ગીત થકી. #🪔 પુલવામાં સ્પેશ્યલ