#

വേൾഡ് കപ്പ് വാർത്തകൾ

*🏆ICC Cricket WORLDCUP2019*🏆 *30 May 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿ENG vs 🇿🇦RSA 3:pm* *31 May 🇵🇰PAK vs 🏝WI 3:pm* *01 June 🇳🇿NZ vs 🇱🇰 SL 3:pm* *01 June 🇦🇫AFG vs 🇦🇺AUS 6:pm* *02 June 🇿🇦RSA vs 🇧🇩BD 3:pm* *03 June 🇵🇰PAK vs 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿ENG 3:pm* *04 June 🇦🇫AFG vs 🇱🇰SL 3:pm* *05 June 🇿🇦RSA vs 🇮🇳IND 3:pm* *05 June 🇧🇩BD vs 🇳🇿NZ 6:pm* *06 June 🇦🇺AUS vs 🏝WI 3:pm* *07 June 🇵🇰PAK vs 🇱🇰SL 3:pm* *08 June 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿ENG vs 🇧🇩BD 3:pm* *08 June 🇦🇫AFG vs 🇳🇿NZ 6:pm* *09 June 🇮🇳IND vs 🇦🇺AUS 3:pm* *10 June 🇿🇦RSA vs🏝 WI 3:pm* *11 June 🇧🇩BD vs 🇱🇰SL 3:pm* *12 June 🇵🇰PAK vs 🇦🇺AUS 3:pm* *13 June 🇮🇳IND vs 🇳🇿NZ 3:pm* *14 June 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿ENG vs🏝 WI 3:pm* *15 June 🇱🇰SL vs 🇦🇺AUS 3:pm* *15 June 🇿🇦RSA vs 🇦🇫AFG 3:pm* *16 June PAK🇵🇰 vs IND🇮🇳 3:pm* *17 June 🏝WI vs 🇧🇩BD 3:pm* *18 June 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿ENG vs 🇦🇫AFG 3:pm* *19 June 🇳🇿NZ vs 🇿🇦RSA 3:pm* *20 June 🇦🇺AUS vs 🇧🇩BD 3:pm* *21 June 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿ENG vs 🇱🇰SL 3:pm* *22 June 🇮🇳IND vs 🇦🇫AFG 3:pm* *22 June🏝 WI vs 🇳🇿NZ 6:pm* *23 June 🇵🇰PAK vs 🇿🇦RSA 3:pm* *24 June 🇧🇩BD vs 🇦🇫AFG 3:pm* *25 June 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿ENG vs 🇦🇺AUS 3:pm* *26 June 🇵🇰PAK vs 🇳🇿NZ 3:pm* *27 June 🏝WI vs 🇮🇳IND 3:pm* *28 June 🇱🇰SL vs 🇿🇦RSA 3:pm* *29 June 🇵🇰PAK vs 🇦🇫AFG 3:pm* *29 June 🇳🇿NZ vs 🇦🇺AUS 6:pm* *30 June 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿ENG vs 🇮🇳IND 3:pm* *01 July 🇱🇰SL vs 🏝WI 3:pm* *02 July 🇧🇩BD. vs 🇮🇳IND 3:pm* *03 July 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿ENG vs 🇳🇿NZ 3:pm* *04 July 🇦🇫AFG vs 🏝WI 3:pm* *05 July 🇵🇰PAK vs 🇧🇩BD 3:pm* *06 July 🇱🇰SL vs 🇮🇳IND 3:pm* *06 July 🇦🇺AUS vs 🇿🇦RSA 6:pm* *09 July #1st_Semi_Final 3:pm* *11 July #2nd_Semi_Final 3:pm* *14 July #The_FINAL🏆 3:pm* _*Sakeer✍🏻✍🏻*_
3.7k കണ്ടവര്‍
4 മാസം
മറ്റു ആപ്പുകളില്‍ ഷെയറാം
Facebook
WhatsApp
ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്യാം
ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം
Embed
ഞാന്‍ ഈ പോസ്റ്റ്‌ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യാന്‍ കാരണം.....
Embed Post