🧾 ગઝલ નો રંગ
#🧾 ગઝલ નો રંગ #📜 શાયરી
#🧾 ગઝલ નો રંગ #👧 નારી શક્તિ
दिल की बातें
दिल की बातें, Gandhinagar, Gujarat. २४ आवडी · २२ जण ह्याबद्दल बोलत आहेत. बहोत खुशनुमा सा वो पल था, पर क्या करें वो कल था!!
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=112339280312360&substory_index=0&id=112335430312745&sfnsn=wiwspmo&extid=9zD4Equv4k7GvlZc #🧾 ગઝલ નો રંગ #😤 બેવફા તને દૂરથી સલામ #💔 વિશ્વાસઘાત #👌 અમૂલ્ય વિચારો #✍ કવિની કલમ
00:11 / 1.5 MB
#💘 પ્રેમ 💘 #🧾 ગઝલ નો રંગ #✍ કવિની કલમ #🎤 ગઝલ 🎶 #🎥 શેરચેટ કેમેરા ની મોજ 🤳
00:15 / 1.5 MB
#😤 બેવફા તને દૂરથી સલામ #🧾 ગઝલ નો રંગ #😔 Alone - એકલતા #🎤 ગઝલ 🎶 #💘 પ્રેમ 💘
00:15 / 1.3 MB
#😍 મા-બાપનો પ્રેમ #👪 માતા - પિતા #👌 અમૂલ્ય વિચારો #🧾 ગઝલ નો રંગ #😥 મતલબી દુનિયા
#🧾 ગઝલ નો રંગ #👏 શાયરી ની મોજ
00:15 / 583.3 KB
#🧾 ગઝલ નો રંગ #🧾 ગઝલ મારા પ્રેમની કવિતા #🤗 જીંદગી જીવી લઈએ
00:18
#👩🏼‍🤝‍🧑🏻 તારો સાથ #😍 કુદરત ના રંગો #💘 ઘાયલ દિલ આશિક #😘 એક મુલાકાત #🧾 ગઝલ નો રંગ
#🧾 ગઝલ નો રંગ #✍ કવિની કલમ #😥 મતલબી દુનિયા