📰 6 ફેબ્રુઆરીનાં સમાચાર
#📰 6 ફેબ્રુઆરીનાં સમાચાર #🤣 વેલેન્ટાઇન ડે જોક્સ
01:29 / 4.4 MB
આ ચીનાઓ ને વાયરસ ના થાય તો, બીજુ શુ થાય ?👇👇😜 #😷 કોરોના વાયરસનો પ્રકોપ #😱 કેરળમાં સ્ટેટ ડિઝાસ્ટર જાહેર #📰 6 ફેબ્રુઆરીનાં સમાચાર #💉 ગુજરાતમાં કોરોનાનો કહેર
00:29 / 1.4 MB
#📰 6 ફેબ્રુઆરીનાં સમાચાર - amul માં ફરી ભાવ વધારો ઝીંકાશે ? // પાક સામે senchuri લગાવનાર જેસવાલ વેચે છે પાણીપુરી ? // દિલ્હી ચુનાવ ? // ખરાબ ફિલ્ડીંગ બોલિંગ ??
01:16 / 4.5 MB
પોલીસ એ તાપી મારિયો કૂદકો.અને બચાવ્યા 2 ને. #📰 5 ફેબ્રુઆરીનાં સમાચાર #📰 6 ફેબ્રુઆરીનાં સમાચાર #whatsapp comedi ##gujarati ##trending
#📰 6 ફેબ્રુઆરીનાં સમાચાર
#📰 6 ફેબ્રુઆરીનાં સમાચાર
#📰 6 ફેબ્રુઆરીનાં સમાચાર
00:18 / 651.3 KB
#📰 6 ફેબ્રુઆરીનાં સમાચાર
અમુલ દૂધ નો ભાવ માં ૫ રૂપિયા વધારો.🙄🙄😰😰😰😰😰અમુલ દૂધ નો ભાવ માં ૫ રૂપિયા વધારો. #📰 5 ફેબ્રુઆરીનાં સમાચાર #📰 6 ફેબ્રુઆરીનાં સમાચાર ##trending ##trending📱 #whatspp status
#📰 5 ફેબ્રુઆરીનાં સમાચાર #😱 કેરળમાં સ્ટેટ ડિઝાસ્ટર જાહેર #😷 કોરોના વાયરસનો પ્રકોપ #📰 6 ફેબ્રુઆરીનાં સમાચાર #😱 કોરોના વાયરસ નો હાહાકાર