જન્મદિવસ - એ.પી.જે. અબ્દુલ કલમ

જન્મદિવસ - એ.પી.જે. અબ્દુલ કલમ

#જન્મદિવસ - એ.પી.જે. અબ્દુલ કલમ
#જન્મદિવસ - એ.પી.જે. અબ્દુલ કલમ
#જન્મદિવસ - એ.પી.જે. અબ્દુલ કલમ
#જન્મદિવસ - એ.પી.જે. અબ્દુલ કલમ
#જન્મદિવસ - એ.પી.જે. અબ્દુલ કલમ
#જન્મદિવસ - એ.પી.જે. અબ્દુલ કલમ
happy birthday sir #જન્મદિવસ - એ.પી.જે. અબ્દુલ કલમ
Happy birthday #જન્મદિવસ - એ.પી.જે. અબ્દુલ કલમ
#જન્મદિવસ - એ.પી.જે. અબ્દુલ કલમ
આપણા ભારતની નવી પેઢીના સૌથી લોકપ્રિય રોલ-મોડલ, શ્રી એ.પી.જે. અબ્દુલ કલામનો આજે જન્મદિવસ છે ! આપણે સહુએ કલામ સાહેબને યાદ કરીએ, તેમના વ્યક્તિત્વથી કર્મ અને નિષ્ઠાનો બોધ લઈએ અને તેને આપણા જીવનમાં ઉતારીએ!  #જન્મદિવસ - એ.પી.જે. અબ્દુલ કલમ