📚 રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ દિવસ
મૌલાના અબ્દુલ કલામ 'આઝાદ' ના જન્મદિવસ પર મનાવવામાં આવતાં શિક્ષણ દિવસની આપ સૌને ખુબ ખુબ શુભેચ્છાઓ 🙏 #📚 રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ દિવસ
00:11 / 460.3 KB
#📚 રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ દિવસ #😅 જોક્સ
00:19 / 671.9 KB
#📚 રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ દિવસ ભારત ના પહેલા શિક્ષા મંત્રી બન્યા એટલે તેમની યાદમાં 11 નવેમ્બર રાષ્ટ્રીય શિક્ષા દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે
#📚 રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ દિવસ 📖
#📚 રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ દિવસ 📖
#📚 રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ દિવસ 📖
#📚 રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ દિવસ 📖
#📚 રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ દિવસ 📖
#📚 રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ દિવસ 📖
#📚 રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ દિવસ 📖
#📚 રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ દિવસ 📖