💐 હોમી ભાભા પુણ્યતિથિ
00:27 / 1.9 MB
#💐 હોમી ભાભા પુણ્યતિથિ @jaydip patel @chirag @patel sangu @sairful sk @ ShareChat Champion
00:20 / 971.3 KB
#💐 હોમી ભાભા પુણ્યતિથિ
Pls. પોસ્ટ શેર અને લાઈક કરો ☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘ 👍👍👍👍👍👍 #💐 હોમી ભાભા પુણ્યતિથિ #👧 રાષ્ટ્રીય બાલિકા દિવસ #👨‍🏫 આંતરરાષ્ટ્રીય શિક્ષણ દિવસ #🎂 HBD: સુભાષ ઘાઈ #🙏 પંડિત ભીમસેન જોશી પુણ્યતિથિ
00:29 / 1.7 MB
#💐 હોમી ભાભા પુણ્યતિથિ
ભારતના મહાન પરમાણુ વૈજ્ઞાનિક ડૉક્ટર હોમી જહાંગીર ભાભા જીને તેમની પુણ્યતિથિ પર પુરા શેરચેટ પરિવાર તરફથી વિનમ્ર શ્રદ્ધાંજલિ #💐 હોમી ભાભા પુણ્યતિથિ
00:21 / 1 MB
#💐 હોમી ભાભા પુણ્યતિથિ
#💐 હોમી ભાભા પુણ્યતિથિ
00:06 / 453.4 KB
#💐 હોમી ભાભા પુણ્યતિથિ
#💐 હોમી ભાભા પુણ્યતિથિ
00:11 / 371.6 KB
#💐 હોમી ભાભા પુણ્યતિથિ મહાન વૈજ્ઞાનિક ને સત્ સત્ નમન 🙏