📑 22 જાન્યુઆરીનાં સમાચાર
🅱reking રાજકોટઃજેતપુર ના કોલેજ પાસે જૂનાગઢ રોડ ઉપર ની ઘટના જેતપુર માં હિટ એન્ડ રન માં એક યુવતી જોઈન્ટ કરો... *સ્પીડ ન્યુઝ 18 ગ્રુપ નેટવર્ક* MO.7567537036 MO.6352865233 Mo.9978161690 MO.7016663756 MO.8347275065 speednews53@gmail.com www.speednews18.in #📑 22 જાન્યુઆરીનાં સમાચાર
વેરાવળ નગરપાલિકાના થતા  ભ્રસ્ટાચાર  સામે રેલી અને મોટી સભા યોજાશે... જોઈન્ટ કરો... *સ્પીડ ન્યુઝ 18 ગ્રુપ નેટવર્ક* MO.7567537036 MO.6352865233 Mo.9978161690 MO.7016663756 MO.8347275065 speednews53@gmail.com www.speednews18.in #📑 22 જાન્યુઆરીનાં સમાચાર
ગારિયાધાર. આવક ના દાખલા માટે આવક અંગે નું સોગંદનામું સ્ટેમ પેપર પર રજૂ કરવા અંગે રજૂ જોઈન્ટ કરો... *સ્પીડ ન્યુઝ 18 ગ્રુપ નેટવર્ક* MO.7567537036 MO.6352865233 Mo.9978161690 MO.7016663756 MO.8347275065 speednews53@gmail.com www.speednews18.in #📑 22 જાન્યુઆરીનાં સમાચાર
ગારિયાધાર નગર પાલિકા તરફ થી .એમ.ડી.પટેલ હાઈસ સ્કૂલ ના નવીની કરણ કરવા માટે જોઈન્ટ કરો... *સ્પીડ ન્યુઝ 18 ગ્રુપ નેટવર્ક* MO.7567537036 MO.6352865233 Mo.9978161690 MO.7016663756 MO.8347275065 speednews53@gmail.com www.speednews18.in #📑 22 જાન્યુઆરીનાં સમાચાર
રાજુલા તાલુકાના ડુંગર ગામે અમરેલી જીલ્લા મુસ્લિમ સંધી સમાજની મીટીંગ યોજાઈ હતી જોઈન્ટ કરો... *સ્પીડ ન્યુઝ 18 ગ્રુપ નેટવર્ક* MO.7567537036 MO.6352865233 Mo.9978161690 MO.7016663756 MO.8347275065 speednews53@gmail.com www.speednews18.in #📑 22 જાન્યુઆરીનાં સમાચાર
ઉપલેટામાં બેન્ડવાજા આકર્ષણનું કેન્દ્ર.. જોઈન્ટ કરો... *સ્પીડ ન્યુઝ 18 ગ્રુપ નેટવર્ક* MO.7567537036 MO.6352865233 Mo.9978161690 MO.7016663756 MO.8347275065 speednews53@gmail.com www.speednews18.in #📑 22 જાન્યુઆરીનાં સમાચાર
લેઉવા પટેલ સમાજનું ગૌરવ સમાન રાજકોટ કાગવડ ખોડલ ધામ મંદિરના પ્રાણપ્રતિષ્ઠાને મહોત્સન જોઈન્ટ કરો... *સ્પીડ ન્યુઝ 18 ગ્રુપ નેટવર્ક* MO.7567537036 MO.6352865233 Mo.9978161690 MO.7016663756 MO.8347275065 speednews53@gmail.com www.speednews18.in #📑 22 જાન્યુઆરીનાં સમાચાર
P C C group jamnagar જોઈન્ટ કરો... *સ્પીડ ન્યુઝ 18 ગ્રુપ નેટવર્ક* MO.7567537036 MO.6352865233 Mo.9978161690 MO.7016663756 MO.8347275065 speednews53@gmail.com www.speednews18.in #📑 22 જાન્યુઆરીનાં સમાચાર
00:34 / 3.9 MB
💦💦💦અજાાર મા જાેરદાર વરસાદ ( ગુજરાત)💦💦💦💦 #📑 22 જાન્યુઆરીનાં સમાચાર
00:13 / 1.3 MB
ગુજરાત થાન ગઢ વરસાદ #📑 22 જાન્યુઆરીનાં સમાચાર