શેરચેટ
https://b.sharechat.com/hh0i2chRSS?referrer=otherShare #શેરચેટ
rajput he ham kichi sedartenahhiham #શેરચેટ
00:30 / 2.1 MB
😇😇Sorry Baka 😇😇 #શેરચેટ
ભાઈઓ અને બહેનો, આ વર્ષના છેલ્લા દિવસોમાં શેરચેટ તમારા માટે લાવી રહ્યું છે ઘણી બધી ભેટ! જેમાંનું એક તમારા દ્વારા ઘણા સમયથી માંગ કરાયેલ ગ્રૂપનું ફીચર છે. તો હમણાંજ શેરચેટ અપડેટ કરો અને મોજ કરતા થઇ જાઓ ગ્રુપ બનાવી બનાવીને... #શેરચેટ
00:15 / 1.4 MB
ડાયરા મા નોટ ઉડાડવાનુ મશીન આવિ ગયુ🤗🤗🤗🤗 #શેરચેટ
જય માતાજી #શેરચેટ