👤મારા વિષે👤
Mari fb email. Vardhabhai patel #👤મારા વિષે👤
🕊🕊🕊🕊वक्त बदल जाता है जिंदगी के साथ जिंदगी बदल जाती है वक्त के साथ वक्त नहीं बदलता दोस्तों के साथ बस दोस्त बदल जाते हैं वक्त के साथ🕊🕊🕊🕊 I love you friends #👤મારા વિષે👤
મારા વિષે #👤મારા વિષે👤
#👤મારા વિષે👤
મારા વિષે #👤મારા વિષે👤
#👤મારા વિષે👤
મારા વિષે #👤મારા વિષે👤
મારા વિષે #👤મારા વિષે👤
Hii #👤મારા વિષે👤
#👤મારા વિષે👤